ਗੋਦਾ ਦੇਵੀ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Goda Devi Ashtottara Satanama Stotram In Panjabi

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਧ੍ਯਾਨਮ੍ ।
ਸ਼ਤਮਖਮਣਿ ਨੀਲਾ ਚਾਰੁਕਲ੍ਹਾਰਹਸ੍ਤਾ
ਸ੍ਤਨਭਰਨਮਿਤਾਂਗੀ ਸਾਂਦ੍ਰਵਾਤ੍ਸਲ੍ਯਸਿਂਧੁਃ ।
ਅਲਕਵਿਨਿਹਿਤਾਭਿਃ ਸ੍ਰਗ੍ਭਿਰਾਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਨਾਥਾ
ਵਿਲਸਤੁ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਿ ਗੋਦਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਚਿਤ੍ਤਾਤ੍ਮਜਾ ਨਃ ॥

ਅਥ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਂਗਨਾਯਕੀ ਗੋਦਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਚਿਤ੍ਤਾਤ੍ਮਜਾ ਸਤੀ ।
ਗੋਪੀਵੇਸ਼ਧਰਾ ਦੇਵੀ ਭੂਸੁਤਾ ਭੋਗਸ਼ਾਲਿਨੀ ॥ 1 ॥

ਤੁਲਸੀਕਾਨਨੋਦ੍ਭੂਤਾ ਸ਼੍ਰੀਧਨ੍ਵਿਪੁਰਵਾਸਿਨੀ ।
ਭਟ੍ਟਨਾਥਪ੍ਰਿਯਕਰੀ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਹਿਤਭੋਗਿਨੀ ॥ 2 ॥

ਆਮੁਕ੍ਤਮਾਲ੍ਯਦਾ ਬਾਲਾ ਰਂਗਨਾਥਪ੍ਰਿਯਾ ਪਰਾ ।
ਵਿਸ਼੍ਵਂਭਰਾ ਕਲਾਲਾਪਾ ਯਤਿਰਾਜਸਹੋਦਰੀ ॥ 3 ॥

ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਨੁਰਕ੍ਤਾ ਸੁਭਗਾ ਸੁਲਭਸ਼੍ਰੀਃ ਸੁਲਕ੍ਸ਼ਣਾ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪ੍ਰਿਯਸਖੀ ਸ਼੍ਯਾਮਾ ਦਯਾਂਚਿਤਦ੍ਰੁਰੁਇਗਂਚਲਾ ॥ 4 ॥

ਫਲ੍ਗੁਨ੍ਯਾਵਿਰ੍ਭਵਾ ਰਮ੍ਯਾ ਧਨੁਰ੍ਮਾਸਕ੍ਰੁਰੁਇਤਵ੍ਰਤਾ ।
ਚਂਪਕਾਸ਼ੋਕਪੁਨ੍ਨਾਗਮਾਲਤੀਵਿਲਸਤ੍ਕਚਾ ॥ 5 ॥

ਆਕਾਰਤ੍ਰਯਸਂਪਨ੍ਨਾ ਨਾਰਾਯਣਪਦਾਸ਼੍ਰਿਤਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਮਦਸ਼੍ਟਾਕ੍ਸ਼ਰੀਮਂਤ੍ਰਰਾਜਸ੍ਥਿਤਮਨੋਰਥਾ ॥ 6 ॥

ਮੋਕ੍ਸ਼ਪ੍ਰਦਾਨਨਿਪੁਣਾ ਮਨੁਰਤ੍ਨਾਧਿਦੇਵਤਾ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਾ ਲੋਕਜਨਨੀ ਲੀਲਾਮਾਨੁਸ਼ਰੂਪਿਣੀ ॥ 7 ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮਜ੍ਞਾਨਪ੍ਰਦਾ ਮਾਯਾ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਂਦਵਿਗ੍ਰਹਾ ।
ਮਹਾਪਤਿਵ੍ਰਤਾ ਵਿਸ਼੍ਣੁਗੁਣਕੀਰ੍ਤਨਲੋਲੁਪਾ ॥ 8 ॥

ਪ੍ਰਪਨ੍ਨਾਰ੍ਤਿਹਰਾ ਨਿਤ੍ਯਾ ਵੇਦਸੌਧਵਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਂਗਨਾਥਮਾਣਿਕ੍ਯਮਂਜਰੀ ਮਂਜੁਭਾਸ਼ਿਣੀ ॥ 9 ॥

ਪਦ੍ਮਪ੍ਰਿਯਾ ਪਦ੍ਮਹਸ੍ਤਾ ਵੇਦਾਂਤਦ੍ਵਯਬੋਧਿਨੀ ।
ਸੁਪ੍ਰਸਨ੍ਨਾ ਭਗਵਤੀ ਸ਼੍ਰੀਜਨਾਰ੍ਦਨਦੀਪਿਕਾ ॥ 10 ॥

ਸੁਗਂਧਾਵਯਵਾ ਚਾਰੁਰਂਗਮਂਗਲਦੀਪਿਕਾ ।
ਧ੍ਵਜਵਜ੍ਰਾਂਕੁਸ਼ਾਬ੍ਜਾਂਕਮ੍ਰੁਰੁਇਦੁਪਾਦਲਤਾਂਚਿਤਾ ॥ 11 ॥

ਤਾਰਕਾਕਾਰਨਖਰਾ ਪ੍ਰਵਾਲਮ੍ਰੁਰੁਇਦੁਲਾਂਗੁਲ਼ੀ ।
ਕੂਰ੍ਮੋਪਮੇਯਪਾਦੋਰ੍ਧ੍ਵਭਾਗਾ ਸ਼ੋਭਨਪਾਰ੍ਸ਼੍ਣਿਕਾ ॥ 12 ॥

ਵੇਦਾਰ੍ਥਭਾਵਤਤ੍ਤ੍ਵਜ੍ਞਾ ਲੋਕਾਰਾਧ੍ਯਾਂਘ੍ਰਿਪਂਕਜਾ ।
ਆਨਂਦਬੁਦ੍ਬੁਦਾਕਾਰਸੁਗੁਲ੍ਫਾ ਪਰਮਾਣੁਕਾ ॥ 13 ॥

ਤੇਜਃਸ਼੍ਰਿਯੋਜ੍ਜ੍ਵਲਧ੍ਰੁਰੁਇਤਪਾਦਾਂਗੁਲ਼ਿਸੁਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਮੀਨਕੇਤਨਤੂਣੀਰਚਾਰੁਜਂਘਾਵਿਰਾਜਿਤਾ ॥ 14 ॥

ਕਕੁਦ੍ਵਜ੍ਜਾਨੁਯੁਗ੍ਮਾਢ੍ਯਾ ਸ੍ਵਰ੍ਣਰਂਭਾਭਸਕ੍ਥਿਕਾ ।
ਵਿਸ਼ਾਲਜਘਨਾ ਪੀਨਸੁਸ਼੍ਰੋਣੀ ਮਣਿਮੇਖਲਾ ॥ 15 ॥

ਆਨਂਦਸਾਗਰਾਵਰ੍ਤਗਂਭੀਰਾਂਭੋਜਨਾਭਿਕਾ ।
ਭਾਸ੍ਵਦ੍ਵਲਿਤ੍ਰਿਕਾ ਚਾਰੁਜਗਤ੍ਪੂਰ੍ਣਮਹੋਦਰੀ ॥ 16 ॥

ਨਵਵਲ੍ਲੀਰੋਮਰਾਜੀ ਸੁਧਾਕੁਂਭਾਯਿਤਸ੍ਤਨੀ ।
ਕਲ੍ਪਮਾਲਾਨਿਭਭੁਜਾ ਚਂਦ੍ਰਖਂਡਨਖਾਂਚਿਤਾ ॥ 17 ॥

ਸੁਪ੍ਰਵਾਸ਼ਾਂਗੁਲ਼ੀਨ੍ਯਸ੍ਤਮਹਾਰਤ੍ਨਾਂਗੁਲੀਯਕਾ ।
ਨਵਾਰੁਣਪ੍ਰਵਾਲਾਭਪਾਣਿਦੇਸ਼ਸਮਂਚਿਤਾ ॥ 18 ॥

ਕਂਬੁਕਂਠੀ ਸੁਚੁਬੁਕਾ ਬਿਂਬੋਸ਼੍ਠੀ ਕੁਂਦਦਂਤਯੁਕ੍ ।
ਕਾਰੁਣ੍ਯਰਸਨਿਸ਼੍ਯਂਦਨੇਤ੍ਰਦ੍ਵਯਸੁਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ 19 ॥

ਮੁਕ੍ਤਾਸ਼ੁਚਿਸ੍ਮਿਤਾ ਚਾਰੁਚਾਂਪੇਯਨਿਭਨਾਸਿਕਾ ।
ਦਰ੍ਪਣਾਕਾਰਵਿਪੁਲਕਪੋਲਦ੍ਵਿਤਯਾਂਚਿਤਾ ॥ 20 ॥

ਅਨਂਤਾਰ੍ਕਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋਦ੍ਯਨ੍ਮਣਿਤਾਟਂਕਸ਼ੋਭਿਤਾ ।
ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਸਂਕਾਸ਼ਨਾਨਾਭੂਸ਼ਣਭੂਸ਼ਿਤਾ ॥ 21 ॥

ਸੁਗਂਧਵਦਨਾ ਸੁਭ੍ਰੂ ਅਰ੍ਧਚਂਦ੍ਰਲਲਾਟਿਕਾ ।
ਪੂਰ੍ਣਚਂਦ੍ਰਾਨਨਾ ਨੀਲਕੁਟਿਲਾਲਕਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ 22 ॥

ਸੌਂਦਰ੍ਯਸੀਮਾ ਵਿਲਸਤ੍ਕਸ੍ਤੂਰੀਤਿਲਕੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾ ।
ਧਗਦ੍ਧਗਾਯਮਾਨੋਦ੍ਯਨ੍ਮਣਿਸੀਮਂਤਭੂਸ਼ਣਾ ॥ 23 ॥

ਜਾਜ੍ਵਲ੍ਯਮਾਨਸਦ੍ਰਤ੍ਨਦਿਵ੍ਯਚੂਡਾਵਤਂਸਕਾ ।
ਸੂਰ੍ਯਾਰ੍ਧਚਂਦ੍ਰਵਿਲਸਤ੍ ਭੂਸ਼ਣਾਂਚਿਤਵੇਣਿਕਾ ॥ 24 ॥

ਅਤ੍ਯਰ੍ਕਾਨਲਤੇਜੋਧਿਮਣਿਕਂਚੁਕਧਾਰਿਣੀ ।
ਸਦ੍ਰਤ੍ਨਾਂਚਿਤਵਿਦ੍ਯੋਤਵਿਦ੍ਯੁਤ੍ਕੁਂਜਾਭਸ਼ਾਟਿਕਾ ॥ 25 ॥

ਨਾਨਾਮਣਿਗਣਾਕੀਰ੍ਣਹੇਮਾਂਗਦਸੁਭੂਸ਼ਿਤਾ ।
ਕੁਂਕੁਮਾਗਰੁਕਸ੍ਤੂਰੀਦਿਵ੍ਯਚਂਦਨਚਰ੍ਚਿਤਾ ॥ 26 ॥

ਸ੍ਵੋਚਿਤੌਜ੍ਜ੍ਵਲ੍ਯਵਿਵਿਧਵਿਚਿਤ੍ਰਮਣਿਹਾਰਿਣੀ ।
ਅਸਂਖ੍ਯੇਯਸੁਖਸ੍ਪਰ੍ਸ਼ਸਰ੍ਵਾਤਿਸ਼ਯਭੂਸ਼ਣਾ ॥ 27 ॥

ਮਲ੍ਲਿਕਾਪਾਰਿਜਾਤਾਦਿਦਿਵ੍ਯਪੁਸ਼੍ਪਸ੍ਰਗਂਚਿਤਾ ।
ਸ਼੍ਰੀਰਂਗਨਿਲਯਾ ਪੂਜ੍ਯਾ ਦਿਵ੍ਯਦੇਸ਼ਸੁਸ਼ੋਭਿਤਾ ॥ 28 ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਗੋਦਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *