ಗೋದಾ ದೇವೀ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Goda Devi Ashtottara Satanama Stotram In Kannada

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಧ್ಯಾನಮ್ ।
ಶತಮಖಮಣಿ ನೀಲಾ ಚಾರುಕಲ್ಹಾರಹಸ್ತಾ
ಸ್ತನಭರನಮಿತಾಂಗೀ ಸಾಂದ್ರವಾತ್ಸಲ್ಯಸಿಂಧುಃ ।
ಅಲಕವಿನಿಹಿತಾಭಿಃ ಸ್ರಗ್ಭಿರಾಕೃಷ್ಟನಾಥಾ
ವಿಲಸತು ಹೃದಿ ಗೋದಾ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾ ನಃ ॥

ಅಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।
ಶ್ರೀರಂಗನಾಯಕೀ ಗೋದಾ ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ತಾತ್ಮಜಾ ಸತೀ ।
ಗೋಪೀವೇಷಧರಾ ದೇವೀ ಭೂಸುತಾ ಭೋಗಶಾಲಿನೀ ॥ 1 ॥

ತುಲಸೀಕಾನನೋದ್ಭೂತಾ ಶ್ರೀಧನ್ವಿಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಭಟ್ಟನಾಥಪ್ರಿಯಕರೀ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಹಿತಭೋಗಿನೀ ॥ 2 ॥

ಆಮುಕ್ತಮಾಲ್ಯದಾ ಬಾಲಾ ರಂಗನಾಥಪ್ರಿಯಾ ಪರಾ ।
ವಿಶ್ವಂಭರಾ ಕಲಾಲಾಪಾ ಯತಿರಾಜಸಹೋದರೀ ॥ 3 ॥

ಕೃಷ್ಣಾನುರಕ್ತಾ ಸುಭಗಾ ಸುಲಭಶ್ರೀಃ ಸುಲಕ್ಷಣಾ ।
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯಸಖೀ ಶ್ಯಾಮಾ ದಯಾಂಚಿತದೃಗಂಚಲಾ ॥ 4 ॥

ಫಲ್ಗುನ್ಯಾವಿರ್ಭವಾ ರಮ್ಯಾ ಧನುರ್ಮಾಸಕೃತವ್ರತಾ ।
ಚಂಪಕಾಶೋಕಪುನ್ನಾಗಮಾಲತೀವಿಲಸತ್ಕಚಾ ॥ 5 ॥

ಆಕಾರತ್ರಯಸಂಪನ್ನಾ ನಾರಾಯಣಪದಾಶ್ರಿತಾ ।
ಶ್ರೀಮದಷ್ಟಾಕ್ಷರೀಮಂತ್ರರಾಜಸ್ಥಿತಮನೋರಥಾ ॥ 6 ॥

ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಾನನಿಪುಣಾ ಮನುರತ್ನಾಧಿದೇವತಾ ।
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾ ಲೋಕಜನನೀ ಲೀಲಾಮಾನುಷರೂಪಿಣೀ ॥ 7 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಪ್ರದಾ ಮಾಯಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾ ।
ಮಹಾಪತಿವ್ರತಾ ವಿಷ್ಣುಗುಣಕೀರ್ತನಲೋಲುಪಾ ॥ 8 ॥

ಪ್ರಪನ್ನಾರ್ತಿಹರಾ ನಿತ್ಯಾ ವೇದಸೌಧವಿಹಾರಿಣೀ ।
ಶ್ರೀರಂಗನಾಥಮಾಣಿಕ್ಯಮಂಜರೀ ಮಂಜುಭಾಷಿಣೀ ॥ 9 ॥

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ವೇದಾಂತದ್ವಯಬೋಧಿನೀ ।
ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಭಗವತೀ ಶ್ರೀಜನಾರ್ದನದೀಪಿಕಾ ॥ 10 ॥

ಸುಗಂಧಾವಯವಾ ಚಾರುರಂಗಮಂಗಲದೀಪಿಕಾ ।
ಧ್ವಜವಜ್ರಾಂಕುಶಾಬ್ಜಾಂಕಮೃದುಪಾದಲತಾಂಚಿತಾ ॥ 11 ॥

ತಾರಕಾಕಾರನಖರಾ ಪ್ರವಾಲಮೃದುಲಾಂಗುಳೀ ।
ಕೂರ್ಮೋಪಮೇಯಪಾದೋರ್ಧ್ವಭಾಗಾ ಶೋಭನಪಾರ್ಷ್ಣಿಕಾ ॥ 12 ॥

ವೇದಾರ್ಥಭಾವತತ್ತ್ವಜ್ಞಾ ಲೋಕಾರಾಧ್ಯಾಂಘ್ರಿಪಂಕಜಾ ।
ಆನಂದಬುದ್ಬುದಾಕಾರಸುಗುಲ್ಫಾ ಪರಮಾಣುಕಾ ॥ 13 ॥

ತೇಜಃಶ್ರಿಯೋಜ್ಜ್ವಲಧೃತಪಾದಾಂಗುಳಿಸುಭೂಷಿತಾ ।
ಮೀನಕೇತನತೂಣೀರಚಾರುಜಂಘಾವಿರಾಜಿತಾ ॥ 14 ॥

ಕಕುದ್ವಜ್ಜಾನುಯುಗ್ಮಾಢ್ಯಾ ಸ್ವರ್ಣರಂಭಾಭಸಕ್ಥಿಕಾ ।
ವಿಶಾಲಜಘನಾ ಪೀನಸುಶ್ರೋಣೀ ಮಣಿಮೇಖಲಾ ॥ 15 ॥

ಆನಂದಸಾಗರಾವರ್ತಗಂಭೀರಾಂಭೋಜನಾಭಿಕಾ ।
ಭಾಸ್ವದ್ವಲಿತ್ರಿಕಾ ಚಾರುಜಗತ್ಪೂರ್ಣಮಹೋದರೀ ॥ 16 ॥

ನವವಲ್ಲೀರೋಮರಾಜೀ ಸುಧಾಕುಂಭಾಯಿತಸ್ತನೀ ।
ಕಲ್ಪಮಾಲಾನಿಭಭುಜಾ ಚಂದ್ರಖಂಡನಖಾಂಚಿತಾ ॥ 17 ॥

ಸುಪ್ರವಾಶಾಂಗುಳೀನ್ಯಸ್ತಮಹಾರತ್ನಾಂಗುಲೀಯಕಾ ।
ನವಾರುಣಪ್ರವಾಲಾಭಪಾಣಿದೇಶಸಮಂಚಿತಾ ॥ 18 ॥

ಕಂಬುಕಂಠೀ ಸುಚುಬುಕಾ ಬಿಂಬೋಷ್ಠೀ ಕುಂದದಂತಯುಕ್ ।
ಕಾರುಣ್ಯರಸನಿಷ್ಯಂದನೇತ್ರದ್ವಯಸುಶೋಭಿತಾ ॥ 19 ॥

ಮುಕ್ತಾಶುಚಿಸ್ಮಿತಾ ಚಾರುಚಾಂಪೇಯನಿಭನಾಸಿಕಾ ।
ದರ್ಪಣಾಕಾರವಿಪುಲಕಪೋಲದ್ವಿತಯಾಂಚಿತಾ ॥ 20 ॥

ಅನಂತಾರ್ಕಪ್ರಕಾಶೋದ್ಯನ್ಮಣಿತಾಟಂಕಶೋಭಿತಾ ।
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಸಂಕಾಶನಾನಾಭೂಷಣಭೂಷಿತಾ ॥ 21 ॥

ಸುಗಂಧವದನಾ ಸುಭ್ರೂ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಲಲಾಟಿಕಾ ।
ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರಾನನಾ ನೀಲಕುಟಿಲಾಲಕಶೋಭಿತಾ ॥ 22 ॥

ಸೌಂದರ್ಯಸೀಮಾ ವಿಲಸತ್ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕೋಜ್ಜ್ವಲಾ ।
ಧಗದ್ಧಗಾಯಮಾನೋದ್ಯನ್ಮಣಿಸೀಮಂತಭೂಷಣಾ ॥ 23 ॥

ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಸದ್ರತ್ನದಿವ್ಯಚೂಡಾವತಂಸಕಾ ।
ಸೂರ್ಯಾರ್ಧಚಂದ್ರವಿಲಸತ್ ಭೂಷಣಾಂಚಿತವೇಣಿಕಾ ॥ 24 ॥

ಅತ್ಯರ್ಕಾನಲತೇಜೋಧಿಮಣಿಕಂಚುಕಧಾರಿಣೀ ।
ಸದ್ರತ್ನಾಂಚಿತವಿದ್ಯೋತವಿದ್ಯುತ್ಕುಂಜಾಭಶಾಟಿಕಾ ॥ 25 ॥

ನಾನಾಮಣಿಗಣಾಕೀರ್ಣಹೇಮಾಂಗದಸುಭೂಷಿತಾ ।
ಕುಂಕುಮಾಗರುಕಸ್ತೂರೀದಿವ್ಯಚಂದನಚರ್ಚಿತಾ ॥ 26 ॥

ಸ್ವೋಚಿತೌಜ್ಜ್ವಲ್ಯವಿವಿಧವಿಚಿತ್ರಮಣಿಹಾರಿಣೀ ।
ಅಸಂಖ್ಯೇಯಸುಖಸ್ಪರ್ಶಸರ್ವಾತಿಶಯಭೂಷಣಾ ॥ 27 ॥

ಮಲ್ಲಿಕಾಪಾರಿಜಾತಾದಿದಿವ್ಯಪುಷ್ಪಸ್ರಗಂಚಿತಾ ।
ಶ್ರೀರಂಗನಿಲಯಾ ಪೂಜ್ಯಾ ದಿವ್ಯದೇಶಸುಶೋಭಿತಾ ॥ 28 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಗೋದಾಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮ್ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *