உமா மஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் | Uma Maheswara Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

நம: ஶிவாப்⁴யாம் நவயௌவனாப்⁴யாம்
பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்த⁴ராப்⁴யாம் ।
நகே³ன்த்³ரகன்யாவ்ருஷகேதனாப்⁴யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 1 ॥

நம: ஶிவாப்⁴யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்⁴யாம்
நமஸ்க்ருதாபீ⁴ஷ்டவரப்ரதா³ப்⁴யாம் ।
நாராயணேனார்சிதபாது³காப்⁴யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 2 ॥

நம: ஶிவாப்⁴யாம் வ்ருஷவாஹனாப்⁴யாம்
விரிஞ்சிவிஷ்ண்வின்த்³ரஸுபூஜிதாப்⁴யாம் ।
விபூ⁴திபாடீரவிலேபனாப்⁴யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 3 ॥

நம: ஶிவாப்⁴யாம் ஜக³தீ³ஶ்வராப்⁴யாம்
ஜக³த்பதிப்⁴யாம் ஜயவிக்³ரஹாப்⁴யாம் ।
ஜம்பா⁴ரிமுக்²யைரபி⁴வன்தி³தாப்⁴யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 4 ॥

நம: ஶிவாப்⁴யாம் பரமௌஷதா⁴ப்⁴யாம்
பஞ்சாக்ஷரீபஞ்ஜரரஞ்ஜிதாப்⁴யாம் ।
ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திஸம்ஹ்ருதாப்⁴யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 5 ॥

நம: ஶிவாப்⁴யாமதிஸுன்த³ராப்⁴யாம்
அத்யன்தமாஸக்தஹ்ருத³ம்பு³ஜாப்⁴யாம் ।
அஶேஷலோகைகஹிதங்கராப்⁴யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 6 ॥

நம: ஶிவாப்⁴யாம் கலினாஶனாப்⁴யாம்
கங்கால்த³கல்யாணவபுர்த⁴ராப்⁴யாம் ।
கைலாஸஶைலஸ்தி²ததே³வதாப்⁴யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 7 ॥

நம: ஶிவாப்⁴யாமஶுபா⁴பஹாப்⁴யாம்
அஶேஷலோகைகவிஶேஷிதாப்⁴யாம் ।
அகுண்டி²தாப்⁴யாம் ஸ்ம்ருதிஸம்ப்⁴ருதாப்⁴யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 8 ॥

நம: ஶிவாப்⁴யாம் ரத²வாஹனாப்⁴யாம்
ரவீன்து³வைஶ்வானரலோசனாப்⁴யாம் ।
ராகாஶஶாங்காப⁴முகா²ம்பு³ஜாப்⁴யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 9 ॥

நம: ஶிவாப்⁴யாம் ஜடிலன்த⁴ராப்⁴யாம்
ஜராம்ருதிப்⁴யாம் ச விவர்ஜிதாப்⁴யாம் ।
ஜனார்த³னாப்³ஜோத்³ப⁴வபூஜிதாப்⁴யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 1௦ ॥

நம: ஶிவாப்⁴யாம் விஷமேக்ஷணாப்⁴யாம்
பி³ல்வச்ச²தா³மல்லிகதா³மப்⁴ருத்³ப்⁴யாம் ।
ஶோபா⁴வதீஶான்தவதீஶ்வராப்⁴யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 11 ॥

நம: ஶிவாப்⁴யாம் பஶுபாலகாப்⁴யாம்
ஜக³த்ரயீரக்ஷணப³த்³த⁴ஹ்ருத்³ப்⁴யாம் ।
ஸமஸ்ததே³வாஸுரபூஜிதாப்⁴யாம்
நமோ நம: ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 12 ॥

ஸ்தோத்ரம் த்ரிஸன்த்⁴யம் ஶிவபார்வதீப்⁴யாம்
ப⁴க்த்யா படே²த்³த்³வாத³ஶகம் நரோ ய: ।
ஸ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யப²லானி
பு⁴ங்க்தே ஶதாயுரான்தே ஶிவலோகமேதி ॥ 13 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *