కార్తవీర్యార్జున ద్వాదశనామ స్తోత్రం | Karthaveeryarjuna Stotram In Telugu

Also Read This In:- English, Hindi, Kannada, Tamil.

కార్తవీర్యార్జునో నామ రాజా బాహుసహస్రవాన్ |
తస్య స్మరణ మాత్రేణ గతం నష్టం చ లభ్యతే || ౧ ||

కార్తవీర్యః ఖలద్వేషీ కృతవీర్యసుతో బలీ |
సహస్రబాహుః శత్రుఘ్నో రక్తవాసా ధనుర్ధరః || ౨ ||

రక్తగంధో రక్తమాల్యో రాజా స్మర్తురభీష్టదః |
ద్వాదశైతాని నామాని కార్తవీర్యస్య యః పఠేత్ || ౩ ||

సంపదస్తత్ర జాయంతే జనస్తత్ర వశం గతః |
ఆనయత్యాశు దూరస్థం క్షేమలాభయుతం ప్రియమ్ || ౪ ||

సహస్రబాహుం మహితం సశరం సచాపం
రక్తాంబరం వివిధ రక్తకిరీటభూషమ్ |
చోరాదిదుష్టభయనాశనమిష్టదం తం
ధ్యాయేన్మహాబలవిజృంభితకార్తవీర్యమ్ || ౫ ||

యస్య స్మరణమాత్రేణ సర్వదుఃఖక్షయో భవేత్ |
యన్నామాని మహావీర్యశ్చార్జునః కృతవీర్యవాన్ || ౬ ||

హైహయాధిపతేః స్తోత్రం సహస్రావృత్తికారితమ్ |
వాంచితార్థప్రదం నౄణాం స్వరాజ్యం సుకృతం యది || ౭ ||

ఇతి కార్తవీర్యార్జున ద్వాదశనామ స్తోత్రం |

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *