Karthaveeryarjuna Stotram In English

Also Read This In:- Hindi, Kannada, Tamil, Telugu.

Om Karthaveeryarjuno nama Raja baahu sahasravan
Thasya smarana mathrena Gatham nashtam cha labhyathe || 1 ||

Kartha veeryaha , khala dweshi, krutha, veeryo sutho ,bali,
Sahasra bahu, shatrugno, rakthavasa dhanurdhara || 2 ||

Raktha gandho, Raktha malyo, Raja , smarthur , abheeshtada,
Dwasaaithani namani Kartha veeryasya ya padeth || 3 ||

Sampad sthathra jayanthe jana sthathra vasamgatha,
Aanayathayasu doorastham kshema labha yutham priyam || 4 ||

SAhasra bahum, mahitham, sasaram sachapam,
Rakthambaram vi vidha Raktha kireeta bhoosham,
Choradhi dushta bhaya nasanam , ishta daantham,
Dhyayen maha bala Vijrumbitha Kartha veeryam || 5 ||

Yasya smarana mathrena Sarva dukha Kshayo bhaveth,
Yan naamani Maha veeraschaarjuna krutha veeryvan || 6 ||

Haihayadhi pathe , stotram sahasravruthi karitham ,
Vanchithartha pradham nrunam swarajyam sukrutham yadi || 7 ||

Ithi Karthaveeryarjuna dwadasa nama stotram sampoornam ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *