గోదా దేవీ అష్టోత్తర శత స్తోత్రం | Goda Devi Ashtottara Satanama Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

ధ్యానమ్ ।
శతమఖమణి నీలా చారుకల్హారహస్తా
స్తనభరనమితాంగీ సాంద్రవాత్సల్యసింధుః ।
అలకవినిహితాభిః స్రగ్భిరాకృష్టనాథా
విలసతు హృది గోదా విష్ణుచిత్తాత్మజా నః ॥

అథ స్తోత్రమ్ ।
శ్రీరంగనాయకీ గోదా విష్ణుచిత్తాత్మజా సతీ ।
గోపీవేషధరా దేవీ భూసుతా భోగశాలినీ ॥ 1 ॥

తులసీకాననోద్భూతా శ్రీధన్విపురవాసినీ ।
భట్టనాథప్రియకరీ శ్రీకృష్ణహితభోగినీ ॥ 2 ॥

ఆముక్తమాల్యదా బాలా రంగనాథప్రియా పరా ।
విశ్వంభరా కలాలాపా యతిరాజసహోదరీ ॥ 3 ॥

కృష్ణానురక్తా సుభగా సులభశ్రీః సులక్షణా ।
లక్ష్మీప్రియసఖీ శ్యామా దయాంచితదృగంచలా ॥ 4 ॥

ఫల్గున్యావిర్భవా రమ్యా ధనుర్మాసకృతవ్రతా ।
చంపకాశోకపున్నాగమాలతీవిలసత్కచా ॥ 5 ॥

ఆకారత్రయసంపన్నా నారాయణపదాశ్రితా ।
శ్రీమదష్టాక్షరీమంత్రరాజస్థితమనోరథా ॥ 6 ॥

మోక్షప్రదాననిపుణా మనురత్నాధిదేవతా ।
బ్రహ్మణ్యా లోకజననీ లీలామానుషరూపిణీ ॥ 7 ॥

బ్రహ్మజ్ఞానప్రదా మాయా సచ్చిదానందవిగ్రహా ।
మహాపతివ్రతా విష్ణుగుణకీర్తనలోలుపా ॥ 8 ॥

ప్రపన్నార్తిహరా నిత్యా వేదసౌధవిహారిణీ ।
శ్రీరంగనాథమాణిక్యమంజరీ మంజుభాషిణీ ॥ 9 ॥

పద్మప్రియా పద్మహస్తా వేదాంతద్వయబోధినీ ।
సుప్రసన్నా భగవతీ శ్రీజనార్దనదీపికా ॥ 10 ॥

సుగంధావయవా చారురంగమంగలదీపికా ।
ధ్వజవజ్రాంకుశాబ్జాంకమృదుపాదలతాంచితా ॥ 11 ॥

తారకాకారనఖరా ప్రవాలమృదులాంగుళీ ।
కూర్మోపమేయపాదోర్ధ్వభాగా శోభనపార్ష్ణికా ॥ 12 ॥

వేదార్థభావతత్త్వజ్ఞా లోకారాధ్యాంఘ్రిపంకజా ।
ఆనందబుద్బుదాకారసుగుల్ఫా పరమాణుకా ॥ 13 ॥

తేజఃశ్రియోజ్జ్వలధృతపాదాంగుళిసుభూషితా ।
మీనకేతనతూణీరచారుజంఘావిరాజితా ॥ 14 ॥

కకుద్వజ్జానుయుగ్మాఢ్యా స్వర్ణరంభాభసక్థికా ।
విశాలజఘనా పీనసుశ్రోణీ మణిమేఖలా ॥ 15 ॥

ఆనందసాగరావర్తగంభీరాంభోజనాభికా ।
భాస్వద్వలిత్రికా చారుజగత్పూర్ణమహోదరీ ॥ 16 ॥

నవవల్లీరోమరాజీ సుధాకుంభాయితస్తనీ ।
కల్పమాలానిభభుజా చంద్రఖండనఖాంచితా ॥ 17 ॥

సుప్రవాశాంగుళీన్యస్తమహారత్నాంగులీయకా ।
నవారుణప్రవాలాభపాణిదేశసమంచితా ॥ 18 ॥

కంబుకంఠీ సుచుబుకా బింబోష్ఠీ కుందదంతయుక్ ।
కారుణ్యరసనిష్యందనేత్రద్వయసుశోభితా ॥ 19 ॥

ముక్తాశుచిస్మితా చారుచాంపేయనిభనాసికా ।
దర్పణాకారవిపులకపోలద్వితయాంచితా ॥ 20 ॥

అనంతార్కప్రకాశోద్యన్మణితాటంకశోభితా ।
కోటిసూర్యాగ్నిసంకాశనానాభూషణభూషితా ॥ 21 ॥

సుగంధవదనా సుభ్రూ అర్ధచంద్రలలాటికా ।
పూర్ణచంద్రాననా నీలకుటిలాలకశోభితా ॥ 22 ॥

సౌందర్యసీమా విలసత్కస్తూరీతిలకోజ్జ్వలా ।
ధగద్ధగాయమానోద్యన్మణిసీమంతభూషణా ॥ 23 ॥

జాజ్వల్యమానసద్రత్నదివ్యచూడావతంసకా ।
సూర్యార్ధచంద్రవిలసత్ భూషణాంచితవేణికా ॥ 24 ॥

అత్యర్కానలతేజోధిమణికంచుకధారిణీ ।
సద్రత్నాంచితవిద్యోతవిద్యుత్కుంజాభశాటికా ॥ 25 ॥

నానామణిగణాకీర్ణహేమాంగదసుభూషితా ।
కుంకుమాగరుకస్తూరీదివ్యచందనచర్చితా ॥ 26 ॥

స్వోచితౌజ్జ్వల్యవివిధవిచిత్రమణిహారిణీ ।
అసంఖ్యేయసుఖస్పర్శసర్వాతిశయభూషణా ॥ 27 ॥

మల్లికాపారిజాతాదిదివ్యపుష్పస్రగంచితా ।
శ్రీరంగనిలయా పూజ్యా దివ్యదేశసుశోభితా ॥ 28 ॥

ఇతి శ్రీగోదాష్టోత్తరశతనామస్తోత్రమ్ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *