ఆది వారాహీ స్తోత్రం | Varahi Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

నమోఽస్తు దేవీ వారాహీ జయైంకారస్వరూపిణి ।
జపిత్వా భూమిరూపేణ నమో భగవతీ ప్రియే ॥ 1 ॥

జయ క్రోడాస్తు వారాహీ దేవీ త్వం చ నమామ్యహమ్ ।
జయ వారాహి విశ్వేశీ ముఖ్యవారాహి తే నమః ॥ 2 ॥

ముఖ్యవారాహి వందే త్వాం అంధే అంధిని తే నమః ।
సర్వదుష్టప్రదుష్టానాం వాక్‍స్తంభనకరీ నమః ॥ 3 ॥

నమః స్తంభిని స్తంభే త్వాం జృంభే జృంభిణి తే నమః ।
రుంధే రుంధిని వందే త్వాం నమో దేవీ తు మోహినీ ॥ 4 ॥

స్వభక్తానాం హి సర్వేషాం సర్వకామప్రదే నమః ।
బాహ్వోః స్తంభకరీ వందే త్వాం జిహ్వాస్తంభకారిణీ ॥ 5 ॥

స్తంభనం కురు శత్రూణాం కురు మే శత్రునాశనమ్ ।
శీఘ్రం వశ్యం చ కురుతే యోఽగ్నౌ వాచాత్మికే నమః ॥ 6 ॥

ఠచతుష్టయరూపే త్వాం శరణం సర్వదా భజే ।
హోమాత్మకే ఫడ్రూపేణ జయ ఆద్యాననే శివే ॥ 7 ॥

దేహి మే సకలాన్ కామాన్ వారాహీ జగదీశ్వరీ ।
నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం నమో నమః ॥ 8 ॥

ఇదమాద్యాననా స్తోత్రం సర్వపాపవినాశనమ్ ।
పఠేద్యః సర్వదా భక్త్యా పాతకైర్ముచ్యతే తథా ॥ 9 ॥

లభంతే శత్రవో నాశం దుఃఖరోగాపమృత్యవః ।
మహదాయుష్యమాప్నోతి అలక్ష్మీర్నాశమాప్నుయాత్ ॥ 10 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *