સુબ્રહ્મણ્ય ભુજંગ સ્તોત્રમ્ | Subrahmanya Bhujanga Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

સદા બાલરૂપાઽપિ વિઘ્નાદ્રિહંત્રી
મહાદંતિવક્ત્રાઽપિ પંચાસ્યમાન્યા ।
વિધીંદ્રાદિમૃગ્યા ગણેશાભિધા મે
વિધત્તાં શ્રિયં કાઽપિ કળ્યાણમૂર્તિઃ ॥ 1 ॥

ન જાનામિ શબ્દં ન જાનામિ ચાર્થં
ન જાનામિ પદ્યં ન જાનામિ ગદ્યમ્ ।
ચિદેકા ષડાસ્યા હૃદિ દ્યોતતે મે
મુખાન્નિઃસરંતે ગિરશ્ચાપિ ચિત્રમ્ ॥ 2 ॥

મયૂરાધિરૂઢં મહાવાક્યગૂઢં
મનોહારિદેહં મહચ્ચિત્તગેહમ્ ।
મહીદેવદેવં મહાવેદભાવં
મહાદેવબાલં ભજે લોકપાલમ્ ॥ 3 ॥

યદા સંનિધાનં ગતા માનવા મે
ભવાંભોધિપારં ગતાસ્તે તદૈવ ।
ઇતિ વ્યંજયન્સિંધુતીરે ય આસ્તે
તમીડે પવિત્રં પરાશક્તિપુત્રમ્ ॥ 4 ॥

યથાબ્ધેસ્તરંગા લયં યાંતિ તુંગા-
સ્તથૈવાપદઃ સંનિધૌ સેવતાં મે ।
ઇતીવોર્મિપંક્તીર્નૃણાં દર્શયંતં
સદા ભાવયે હૃત્સરોજે ગુહં તમ્ ॥ 5 ॥

ગિરૌ મન્નિવાસે નરા યેઽધિરૂઢા-
સ્તદા પર્વતે રાજતે તેઽધિરૂઢાઃ ।
ઇતીવ બ્રુવન્ગંધશૈલાધિરૂઢઃ
સ દેવો મુદે મે સદા ષણ્મુખોઽસ્તુ ॥ 6 ॥

મહાંભોધિતીરે મહાપાપચોરે
મુનીંદ્રાનુકૂલે સુગંધાખ્યશૈલે ।
ગુહાયાં વસંતં સ્વભાસા લસંતં
જનાર્તિં હરંતં શ્રયામો ગુહં તમ્ ॥ 7 ॥

લસત્સ્વર્ણગેહે નૃણાં કામદોહે
સુમસ્તોમસંછન્નમાણિક્યમંચે ।
સમુદ્યત્સહસ્રાર્કતુલ્યપ્રકાશં
સદા ભાવયે કાર્તિકેયં સુરેશમ્ ॥ 8 ॥

રણદ્ધંસકે મંજુલેઽત્યંતશોણે
મનોહારિલાવણ્યપીયૂષપૂર્ણે ।
મનઃષટ્પદો મે ભવક્લેશતપ્તઃ
સદા મોદતાં સ્કંદ તે પાદપદ્મે ॥ 9 ॥

સુવર્ણાભદિવ્યાંબરૈર્ભાસમાનાં
ક્વણત્કિંકિણીમેખલાશોભમાનામ્ ।
લસદ્ધેમપટ્ટેન વિદ્યોતમાનાં
કટિં ભાવયે સ્કંદ તે દીપ્યમાનામ્ ॥ 10 ॥

પુલિંદેશકન્યાઘનાભોગતુંગ-
સ્તનાલિંગનાસક્તકાશ્મીરરાગમ્ ।
નમસ્યામ્યહં તારકારે તવોરઃ
સ્વભક્તાવને સર્વદા સાનુરાગમ્ ॥ 11 ॥

વિધૌ ક્લૃપ્તદંડાન્સ્વલીલાધૃતાંડા-
ન્નિરસ્તેભશુંડાંદ્વિષત્કાલદંડાન્ ।
હતેંદ્રારિષંડાન્જગત્રાણશૌંડા-
ન્સદા તે પ્રચંડાન્શ્રયે બાહુદંડાન્ ॥ 12 ॥

સદા શારદાઃ ષણ્મૃગાંકા યદિ સ્યુઃ
સમુદ્યંત એવ સ્થિતાશ્ચેત્સમંતાત્ ।
સદા પૂર્ણબિંબાઃ કળંકૈશ્ચ હીના-
સ્તદા ત્વન્મુખાનાં બ્રુવે સ્કંદ સામ્યમ્ ॥ 13 ॥

સ્ફુરન્મંદહાસૈઃ સહંસાનિ ચંચ-
ત્કટાક્ષાવલીભૃંગસંઘોજ્જ્વલાનિ ।
સુધાસ્યંદિબિંબાધરાણીશસૂનો
તવાલોકયે ષણ્મુખાંભોરુહાણિ ॥ 14 ॥

વિશાલેષુ કર્ણાંતદીર્ઘેષ્વજસ્રં
દયાસ્યંદિષુ દ્વાદશસ્વીક્ષણેષુ ।
મયીષત્કટાક્ષઃ સકૃત્પાતિતશ્ચે-
દ્ભવેત્તે દયાશીલ કા નામ હાનિઃ ॥ 15 ॥

સુતાંગોદ્ભવો મેઽસિ જીવેતિ ષડ્ધા
જપન્મંત્રમીશો મુદા જિઘ્રતે યાન્ ।
જગદ્ભારભૃદ્ભ્યો જગન્નાથ તેભ્યઃ
કિરીટોજ્જ્વલેભ્યો નમો મસ્તકેભ્યઃ ॥ 16 ॥

સ્ફુરદ્રત્નકેયૂરહારાભિરામ-
શ્ચલત્કુંડલશ્રીલસદ્ગંડભાગઃ ।
કટૌ પીતવાસાઃ કરે ચારુશક્તિઃ
પુરસ્તાન્મમાસ્તાં પુરારેસ્તનૂજઃ ॥ 17 ॥

ઇહાયાહિ વત્સેતિ હસ્તાન્પ્રસાર્યા-
હ્વયત્યાદરાચ્છંકરે માતુરંકાત્ ।
સમુત્પત્ય તાતં શ્રયંતં કુમારં
હરાશ્લિષ્ટગાત્રં ભજે બાલમૂર્તિમ્ ॥ 18 ॥

કુમારેશસૂનો ગુહ સ્કંદ સેના-
પતે શક્તિપાણે મયૂરાધિરૂઢ ।
પુલિંદાત્મજાકાંત ભક્તાર્તિહારિન્
પ્રભો તારકારે સદા રક્ષ માં ત્વમ્ ॥ 19 ॥

પ્રશાંતેંદ્રિયે નષ્ટસંજ્ઞે વિચેષ્ટે
કફોદ્ગારિવક્ત્રે ભયોત્કંપિગાત્રે ।
પ્રયાણોન્મુખે મય્યનાથે તદાનીં
દ્રુતં મે દયાલો ભવાગ્રે ગુહ ત્વમ્ ॥ 20 ॥

કૃતાંતસ્ય દૂતેષુ ચંડેષુ કોપા-
દ્દહચ્છિંદ્ધિ ભિંદ્ધીતિ માં તર્જયત્સુ ।
મયૂરં સમારુહ્ય મા ભૈરિતિ ત્વં
પુરઃ શક્તિપાણિર્મમાયાહિ શીઘ્રમ્ ॥ 21 ॥

પ્રણમ્યાસકૃત્પાદયોસ્તે પતિત્વા
પ્રસાદ્ય પ્રભો પ્રાર્થયેઽનેકવારમ્ ।
ન વક્તું ક્ષમોઽહં તદાનીં કૃપાબ્ધે
ન કાર્યાંતકાલે મનાગપ્યુપેક્ષા ॥ 22 ॥

સહસ્રાંડભોક્તા ત્વયા શૂરનામા
હતસ્તારકઃ સિંહવક્ત્રશ્ચ દૈત્યઃ ।
મમાંતર્હૃદિસ્થં મનઃક્લેશમેકં
ન હંસિ પ્રભો કિં કરોમિ ક્વ યામિ ॥ 23 ॥

અહં સર્વદા દુઃખભારાવસન્નો
ભવાંદીનબંધુસ્ત્વદન્યં ન યાચે ।
ભવદ્ભક્તિરોધં સદા ક્લૃપ્તબાધં
મમાધિં દ્રુતં નાશયોમાસુત ત્વમ્ ॥ 24 ॥

અપસ્મારકુષ્ટક્ષયાર્શઃ પ્રમેહ-
જ્વરોન્માદગુલ્માદિરોગા મહાંતઃ ।
પિશાચાશ્ચ સર્વે ભવત્પત્રભૂતિં
વિલોક્ય ક્ષણાત્તારકારે દ્રવંતે ॥ 25 ॥

દૃશિ સ્કંદમૂર્તિઃ શ્રુતૌ સ્કંદકીર્તિ-
ર્મુખે મે પવિત્રં સદા તચ્ચરિત્રમ્ ।
કરે તસ્ય કૃત્યં વપુસ્તસ્ય ભૃત્યં
ગુહે સંતુ લીના મમાશેષભાવાઃ ॥ 26 ॥

મુનીનામુતાહો નૃણાં ભક્તિભાજા-
મભીષ્ટપ્રદાઃ સંતિ સર્વત્ર દેવાઃ ।
નૃણામંત્યજાનામપિ સ્વાર્થદાને
ગુહાદ્દેવમન્યં ન જાને ન જાને ॥ 27 ॥

કલત્રં સુતા બંધુવર્ગઃ પશુર્વા
નરો વાથ નારી ગૃહે યે મદીયાઃ ।
યજંતો નમંતઃ સ્તુવંતો ભવંતં
સ્મરંતશ્ચ તે સંતુ સર્વે કુમાર ॥ 28 ॥

મૃગાઃ પક્ષિણો દંશકા યે ચ દુષ્ટા-
સ્તથા વ્યાધયો બાધકા યે મદંગે ।
ભવચ્છક્તિતીક્ષ્ણાગ્રભિન્નાઃ સુદૂરે
વિનશ્યંતુ તે ચૂર્ણિતક્રૌંચશૈલ ॥ 29 ॥

જનિત્રી પિતા ચ સ્વપુત્રાપરાધં
સહેતે ન કિં દેવસેનાધિનાથ ।
અહં ચાતિબાલો ભવાન્ લોકતાતઃ
ક્ષમસ્વાપરાધં સમસ્તં મહેશ ॥ 30 ॥

નમઃ કેકિને શક્તયે ચાપિ તુભ્યં
નમશ્છાગ તુભ્યં નમઃ કુક્કુટાય ।
નમઃ સિંધવે સિંધુદેશાય તુભ્યં
પુનઃ સ્કંદમૂર્તે નમસ્તે નમોઽસ્તુ ॥ 31 ॥

જયાનંદભૂમં જયાપારધામં
જયામોઘકીર્તે જયાનંદમૂર્તે ।
જયાનંદસિંધો જયાશેષબંધો
જય ત્વં સદા મુક્તિદાનેશસૂનો ॥ 32 ॥

ભુજંગાખ્યવૃત્તેન ક્લૃપ્તં સ્તવં યઃ
પઠેદ્ભક્તિયુક્તો ગુહં સંપ્રણમ્ય ।
સ પુત્રાન્કલત્રં ધનં દીર્ઘમાયુ-
ર્લભેત્સ્કંદસાયુજ્યમંતે નરઃ સઃ ॥ 33 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *