ശ്രീ ദേവീ ഖഡ്ഗമാലാ സ്തോത്രമ് | Devi Khadgamala Stotram in Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ശ്രീ ദേവീ പ്രാര്ഥന
ഹ്രീംകാരാസനഗര്ഭിതാനലശിഖാം സൌഃ ക്ലീം കലാം ബിഭ്രതീം
സൌവര്ണാംബരധാരിണീം വരസുധാധൌതാം ത്രിനേത്രോജ്ജ്വലാമ് ।
വംദേ പുസ്തകപാശമംകുശധരാം സ്രഗ്ഭൂഷിതാമുജ്ജ്വലാം
ത്വാം ഗൌരീം ത്രിപുരാം പരാത്പരകലാം ശ്രീചക്രസംചാരിണീമ് ॥

അസ്യ ശ്രീ ശുദ്ധശക്തിമാലാമഹാമംത്രസ്യ, ഉപസ്ഥേംദ്രിയാധിഷ്ഠായീ വരുണാദിത്യ ഋഷയഃ ദേവീ ഗായത്രീ ഛംദഃ സാത്വിക കകാരഭട്ടാരകപീഠസ്ഥിത കാമേശ്വരാംകനിലയാ മഹാകാമേശ്വരീ ശ്രീ ലലിതാ ഭട്ടാരികാ ദേവതാ, ഐം ബീജം ക്ലീം ശക്തിഃ, സൌഃ കീലകം മമ ഖഡ്ഗസിദ്ധ്യര്ഥേ സര്വാഭീഷ്ടസിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ, മൂലമംത്രേണ ഷഡംഗന്യാസം കുര്യാത് ।

ധ്യാനമ്
ആരക്താഭാംത്രിണേത്രാമരുണിമവസനാം രത്നതാടംകരമ്യാമ്
ഹസ്താംഭോജൈസ്സപാശാംകുശമദനധനുസ്സായകൈര്വിസ്ഫുരംതീമ് ।
ആപീനോത്തുംഗവക്ഷോരുഹകലശലുഠത്താരഹാരോജ്ജ്വലാംഗീം
ധ്യായേദംഭോരുഹസ്ഥാമരുണിമവസനാമീശ്വരീമീശ്വരാണാമ് ॥

ലമിത്യാദിപംച പൂജാം കുര്യാത്, യഥാശക്തി മൂലമംത്രം ജപേത് ।

ലം – പൃഥിവീതത്ത്വാത്മികായൈ ശ്രീ ലലിതാത്രിപുരസുംദരീ പരാഭട്ടാരികായൈ ഗംധം പരികല്പയാമി – നമഃ
ഹം – ആകാശതത്ത്വാത്മികായൈ ശ്രീ ലലിതാത്രിപുരസുംദരീ പരാഭട്ടാരികായൈ പുഷ്പം പരികല്പയാമി – നമഃ
യം – വായുതത്ത്വാത്മികായൈ ശ്രീ ലലിതാത്രിപുരസുംദരീ പരാഭട്ടാരികായൈ ധൂപം പരികല്പയാമി – നമഃ
രം – തേജസ്തത്ത്വാത്മികായൈ ശ്രീ ലലിതാത്രിപുരസുംദരീ പരാഭട്ടാരികായൈ ദീപം പരികല്പയാമി – നമഃ
വം – അമൃതതത്ത്വാത്മികായൈ ശ്രീ ലലിതാത്രിപുരസുംദരീ പരാഭട്ടാരികായൈ അമൃതനൈവേദ്യം പരികല്പയാമി – നമഃ
സം – സര്വതത്ത്വാത്മികായൈ ശ്രീ ലലിതാത്രിപുരസുംദരീ പരാഭട്ടാരികായൈ താംബൂലാദിസര്വോപചാരാന് പരികല്പയാമി – നമഃ

ശ്രീ ദേവീ സംബോധനം (1)
ഓം ഐം ഹ്രീം ശ്രീം ഐം ക്ലീം സൌഃ ഓം നമസ്ത്രിപുരസുംദരീ,

ന്യാസാംഗദേവതാഃ (6)
ഹൃദയദേവീ, ശിരോദേവീ, ശിഖാദേവീ, കവചദേവീ, നേത്രദേവീ, അസ്ത്രദേവീ,

തിഥിനിത്യാദേവതാഃ (16)
കാമേശ്വരീ, ഭഗമാലിനീ, നിത്യക്ലിന്നേ, ഭേരുംഡേ, വഹ്നിവാസിനീ, മഹാവജ്രേശ്വരീ, ശിവദൂതീ, ത്വരിതേ, കുലസുംദരീ, നിത്യേ, നീലപതാകേ, വിജയേ, സര്വമംഗലേ, ജ്വാലാമാലിനീ, ചിത്രേ, മഹാനിത്യേ,

ദിവ്യൌഘഗുരവഃ (7)
പരമേശ്വര, പരമേശ്വരീ, മിത്രേശമയീ, ഉഡ്ഡീശമയീ, ചര്യാനാഥമയീ, ലോപാമുദ്രമയീ, അഗസ്ത്യമയീ,

സിദ്ധൌഘഗുരവഃ (4)
കാലതാപശമയീ, ധര്മാചാര്യമയീ, മുക്തകേശീശ്വരമയീ, ദീപകലാനാഥമയീ,

മാനവൌഘഗുരവഃ (8)
വിഷ്ണുദേവമയീ, പ്രഭാകരദേവമയീ, തേജോദേവമയീ, മനോജദേവമയി, കല്യാണദേവമയീ, വാസുദേവമയീ, രത്നദേവമയീ, ശ്രീരാമാനംദമയീ,

ശ്രീചക്ര പ്രഥമാവരണദേവതാഃ
അണിമാസിദ്ധേ, ലഘിമാസിദ്ധേ, ഗരിമാസിദ്ധേ, മഹിമാസിദ്ധേ, ഈശിത്വസിദ്ധേ, വശിത്വസിദ്ധേ, പ്രാകാമ്യസിദ്ധേ, ഭുക്തിസിദ്ധേ, ഇച്ഛാസിദ്ധേ, പ്രാപ്തിസിദ്ധേ, സര്വകാമസിദ്ധേ, ബ്രാഹ്മീ, മാഹേശ്വരീ, കൌമാരി, വൈഷ്ണവീ, വാരാഹീ, മാഹേംദ്രീ, ചാമുംഡേ, മഹാലക്ഷ്മീ, സര്വസംക്ഷോഭിണീ, സര്വവിദ്രാവിണീ, സര്വാകര്ഷിണീ, സര്വവശംകരീ, സര്വോന്മാദിനീ, സര്വമഹാംകുശേ, സര്വഖേചരീ, സര്വബീജേ, സര്വയോനേ, സര്വത്രിഖംഡേ, ത്രൈലോക്യമോഹന ചക്രസ്വാമിനീ, പ്രകടയോഗിനീ,

ശ്രീചക്ര ദ്വിതീയാവരണദേവതാഃ
കാമാകര്ഷിണീ, ബുദ്ധ്യാകര്ഷിണീ, അഹംകാരാകര്ഷിണീ, ശബ്ദാകര്ഷിണീ, സ്പര്ശാകര്ഷിണീ, രൂപാകര്ഷിണീ, രസാകര്ഷിണീ, ഗംധാകര്ഷിണീ, ചിത്താകര്ഷിണീ, ധൈര്യാകര്ഷിണീ, സ്മൃത്യാകര്ഷിണീ, നാമാകര്ഷിണീ, ബീജാകര്ഷിണീ, ആത്മാകര്ഷിണീ, അമൃതാകര്ഷിണീ, ശരീരാകര്ഷിണീ, സര്വാശാപരിപൂരക ചക്രസ്വാമിനീ, ഗുപ്തയോഗിനീ,

ശ്രീചക്ര തൃതീയാവരണദേവതാഃ
അനംഗകുസുമേ, അനംഗമേഖലേ, അനംഗമദനേ, അനംഗമദനാതുരേ, അനംഗരേഖേ, അനംഗവേഗിനീ, അനംഗാംകുശേ, അനംഗമാലിനീ, സര്വസംക്ഷോഭണചക്രസ്വാമിനീ, ഗുപ്തതരയോഗിനീ,

ശ്രീചക്ര ചതുര്ഥാവരണദേവതാഃ
സര്വസംക്ഷോഭിണീ, സര്വവിദ്രാവിനീ, സര്വാകര്ഷിണീ, സര്വഹ്ലാദിനീ, സര്വസമ്മോഹിനീ, സര്വസ്തംഭിനീ, സര്വജൃംഭിണീ, സര്വവശംകരീ, സര്വരംജനീ, സര്വോന്മാദിനീ, സര്വാര്ഥസാധികേ, സര്വസംപത്തിപൂരിണീ, സര്വമംത്രമയീ, സര്വദ്വംദ്വക്ഷയംകരീ, സര്വസൌഭാഗ്യദായക ചക്രസ്വാമിനീ, സംപ്രദായയോഗിനീ,

ശ്രീചക്ര പംചമാവരണദേവതാഃ
സര്വസിദ്ധിപ്രദേ, സര്വസംപത്പ്രദേ, സര്വപ്രിയംകരീ, സര്വമംഗലകാരിണീ, സര്വകാമപ്രദേ, സര്വദുഃഖവിമോചനീ, സര്വമൃത്യുപ്രശമനി, സര്വവിഘ്നനിവാരിണീ, സര്വാംഗസുംദരീ, സര്വസൌഭാഗ്യദായിനീ, സര്വാര്ഥസാധക ചക്രസ്വാമിനീ, കുലോത്തീര്ണയോഗിനീ,

ശ്രീചക്ര ഷഷ്ടാവരണദേവതാഃ
സര്വജ്ഞേ, സര്വശക്തേ, സര്വൈശ്വര്യപ്രദായിനീ, സര്വജ്ഞാനമയീ, സര്വവ്യാധിവിനാശിനീ, സര്വാധാരസ്വരൂപേ, സര്വപാപഹരേ, സര്വാനംദമയീ, സര്വരക്ഷാസ്വരൂപിണീ, സര്വേപ്സിതഫലപ്രദേ, സര്വരക്ഷാകരചക്രസ്വാമിനീ, നിഗര്ഭയോഗിനീ,

ശ്രീചക്ര സപ്തമാവരണദേവതാഃ
വശിനീ, കാമേശ്വരീ, മോദിനീ, വിമലേ, അരുണേ, ജയിനീ, സര്വേശ്വരീ, കൌലിനി, സര്വരോഗഹരചക്രസ്വാമിനീ, രഹസ്യയോഗിനീ,

ശ്രീചക്ര അഷ്ടമാവരണദേവതാഃ
ബാണിനീ, ചാപിനീ, പാശിനീ, അംകുശിനീ, മഹാകാമേശ്വരീ, മഹാവജ്രേശ്വരീ, മഹാഭഗമാലിനീ, സര്വസിദ്ധിപ്രദചക്രസ്വാമിനീ, അതിരഹസ്യയോഗിനീ,

ശ്രീചക്ര നവമാവരണദേവതാഃ
ശ്രീ ശ്രീ മഹാഭട്ടാരികേ, സര്വാനംദമയചക്രസ്വാമിനീ, പരാപരരഹസ്യയോഗിനീ,

നവചക്രേശ്വരീ നാമാനി
ത്രിപുരേ, ത്രിപുരേശീ, ത്രിപുരസുംദരീ, ത്രിപുരവാസിനീ, ത്രിപുരാശ്രീഃ, ത്രിപുരമാലിനീ, ത്രിപുരസിദ്ധേ, ത്രിപുരാംബാ, മഹാത്രിപുരസുംദരീ,

ശ്രീദേവീ വിശേഷണാനി – നമസ്കാരനവാക്ഷരീച
മഹാമഹേശ്വരീ, മഹാമഹാരാജ്ഞീ, മഹാമഹാശക്തേ, മഹാമഹാഗുപ്തേ, മഹാമഹാജ്ഞപ്തേ, മഹാമഹാനംദേ, മഹാമഹാസ്കംധേ, മഹാമഹാശയേ, മഹാമഹാ ശ്രീചക്രനഗരസാമ്രാജ്ഞീ, നമസ്തേ നമസ്തേ നമസ്തേ നമഃ ।

ഫലശ്രുതിഃ
ഏഷാ വിദ്യാ മഹാസിദ്ധിദായിനീ സ്മൃതിമാത്രതഃ ।
അഗ്നിവാതമഹാക്ഷോഭേ രാജാരാഷ്ട്രസ്യവിപ്ലവേ ॥

ലുംഠനേ തസ്കരഭയേ സംഗ്രാമേ സലിലപ്ലവേ ।
സമുദ്രയാനവിക്ഷോഭേ ഭൂതപ്രേതാദികേ ഭയേ ॥

അപസ്മാരജ്വരവ്യാധിമൃത്യുക്ഷാമാദിജേഭയേ ।
ശാകിനീ പൂതനായക്ഷരക്ഷഃകൂഷ്മാംഡജേ ഭയേ ॥

മിത്രഭേദേ ഗ്രഹഭയേ വ്യസനേഷ്വാഭിചാരികേ ।
അന്യേഷ്വപി ച ദോഷേഷു മാലാമംത്രം സ്മരേന്നരഃ ॥

താദൃശം ഖഡ്ഗമാപ്നോതി യേന ഹസ്തസ്ഥിതേനവൈ ।
അഷ്ടാദശമഹാദ്വീപസമ്രാഡ്ഭോക്താഭവിഷ്യതി ॥

സര്വോപദ്രവനിര്മുക്തസ്സാക്ഷാച്ഛിവമയോഭവേത് ।
ആപത്കാലേ നിത്യപൂജാം വിസ്താരാത്കര്തുമാരഭേത് ॥

ഏകവാരം ജപധ്യാനം സര്വപൂജാഫലം ലഭേത് ।
നവാവരണദേവീനാം ലലിതായാ മഹൌജനഃ ॥

ഏകത്ര ഗണനാരൂപോ വേദവേദാംഗഗോചരഃ ।
സര്വാഗമരഹസ്യാര്ഥഃ സ്മരണാത്പാപനാശിനീ ॥

ലലിതായാമഹേശാന്യാ മാലാ വിദ്യാ മഹീയസീ ।
നരവശ്യം നരേംദ്രാണാം വശ്യം നാരീവശംകരമ് ॥

അണിമാദിഗുണൈശ്വര്യം രംജനം പാപഭംജനമ് ।
തത്തദാവരണസ്ഥായി ദേവതാബൃംദമംത്രകമ് ॥

മാലാമംത്രം പരം ഗുഹ്യം പരം ധാമ പ്രകീര്തിതമ് ।
ശക്തിമാലാ പംചധാസ്യാച്ഛിവമാലാ ച താദൃശീ ॥

തസ്മാദ്ഗോപ്യതരാദ്ഗോപ്യം രഹസ്യം ഭുക്തിമുക്തിദമ് ॥

॥ ഇതി ശ്രീ വാമകേശ്വരതംത്രേ ഉമാമഹേശ്വരസംവാദേ ദേവീഖഡ്ഗമാലാസ്തോത്രരത്നം സമാപ്തമ് ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *