നവഗ്രഹ സ്തോത്രമ് | Navagraha Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

നവഗ്രഹ ധ്യാന ശ്ലോകമ്
ആദിത്യായ ച സോമായ മംഗലായ ബുധായ ച ।
ഗുരു ശുക്ര ശനിഭ്യശ്ച രാഹവേ കേതവേ നമഃ ॥

രവിഃ
ജപാകുസുമ സംകാശം കാശ്യപേയം മഹാദ്യുതിമ് ।
തമോഽരിം സര്വ പാപഘ്നം പ്രണതോസ്മി ദിവാകരമ് ॥

ചംദ്രഃ
ദധിശംഖ തുഷാരാഭം ക്ഷീരാര്ണവ സമുദ്ഭവമ് (ക്ഷീരോദാര്ണവ സംഭവമ്) ।
നമാമി ശശിനം സോമം ശംഭോ-ര്മകുട ഭൂഷണമ് ॥

കുജഃ
ധരണീ ഗര്ഭ സംഭൂതം വിദ്യുത്കാംതി സമപ്രഭമ് ।
കുമാരം ശക്തിഹസ്തം തം മംഗലം പ്രണമാമ്യഹമ് ॥

ബുധഃ
പ്രിയംഗു കലികാശ്യാമം രൂപേണാ പ്രതിമം ബുധമ് ।
സൌമ്യം സൌമ്യ (സത്വ) ഗുണോപേതം തം ബുധം പ്രണമാമ്യഹമ് ॥

ഗുരുഃ
ദേവാനാം ച ഋഷീണാം ച ഗുരും കാംചനസന്നിഭമ് ।
ബുദ്ധിമംതം ത്രിലോകേശം തം നമാമി ബൃഹസ്പതിമ് ॥

ശുക്രഃ
ഹിമകുംദ മൃണാലാഭം ദൈത്യാനം പരമം ഗുരുമ് ।
സര്വശാസ്ത്ര പ്രവക്താരം ഭാര്ഗവം പ്രണമാമ്യഹമ് ॥

ശനിഃ
നീലാംജന സമാഭാസം രവിപുത്രം യമാഗ്രജമ് ।
ഛായാ മാര്താംഡ സംഭൂതം തം നമാമി ശനൈശ്ചരമ് ॥

രാഹുഃ
അര്ധകായം മഹാവീരം ചംദ്രാദിത്യ വിമര്ധനമ് ।
സിംഹികാ ഗര്ഭ സംഭൂതം തം രാഹും പ്രണമാമ്യഹമ് ॥

കേതുഃ
പലാശ പുഷ്പ സംകാശം താരകാഗ്രഹമസ്തകമ് ।
രൌദ്രം രൌദ്രാത്മകം ഘോരം തം കേതും പ്രണമാമ്യഹമ് ॥

ഫലശ്രുതിഃ
ഇതി വ്യാസ മുഖോദ്ഗീതം യഃ പഠേത്സു സമാഹിതഃ ।
ദിവാ വാ യദി വാ രാത്രൌ വിഘ്നശാംതി-ര്ഭവിഷ്യതി ॥

നരനാരീ-നൃപാണാം ച ഭവേ-ദ്ദുഃസ്വപ്ന-നാശനമ് ।
ഐശ്വര്യമതുലം തേഷാമാരോഗ്യം പുഷ്ടി വര്ധനമ് ॥

ഗ്രഹനക്ഷത്രജാഃ പീഡാസ്തസ്കരാഗ്നി സമുദ്ഭവാഃ ।
താസ്സര്വാഃ പ്രശമം യാംതി വ്യാസോ ബ്രൂതേ ന സംശയഃ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *