નવગ્રહ સ્તોત્રમ્ | Navagraha Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

નવગ્રહ ધ્યાન શ્લોકમ્
આદિત્યાય ચ સોમાય મંગળાય બુધાય ચ ।
ગુરુ શુક્ર શનિભ્યશ્ચ રાહવે કેતવે નમઃ ॥

રવિઃ
જપાકુસુમ સંકાશં કાશ્યપેયં મહાદ્યુતિમ્ ।
તમોઽરિં સર્વ પાપઘ્નં પ્રણતોસ્મિ દિવાકરમ્ ॥

ચંદ્રઃ
દધિશંખ તુષારાભં ક્ષીરાર્ણવ સમુદ્ભવમ્ (ક્ષીરોદાર્ણવ સંભવમ્) ।
નમામિ શશિનં સોમં શંભો-ર્મકુટ ભૂષણમ્ ॥

કુજઃ
ધરણી ગર્ભ સંભૂતં વિદ્યુત્કાંતિ સમપ્રભમ્ ।
કુમારં શક્તિહસ્તં તં મંગળં પ્રણમામ્યહમ્ ॥

બુધઃ
પ્રિયંગુ કલિકાશ્યામં રૂપેણા પ્રતિમં બુધમ્ ।
સૌમ્યં સૌમ્ય (સત્વ) ગુણોપેતં તં બુધં પ્રણમામ્યહમ્ ॥

ગુરુઃ
દેવાનાં ચ ઋષીણાં ચ ગુરું કાંચનસન્નિભમ્ ।
બુદ્ધિમંતં ત્રિલોકેશં તં નમામિ બૃહસ્પતિમ્ ॥

શુક્રઃ
હિમકુંદ મૃણાળાભં દૈત્યાનં પરમં ગુરુમ્ ।
સર્વશાસ્ત્ર પ્રવક્તારં ભાર્ગવં પ્રણમામ્યહમ્ ॥

શનિઃ
નીલાંજન સમાભાસં રવિપુત્રં યમાગ્રજમ્ ।
છાયા માર્તાંડ સંભૂતં તં નમામિ શનૈશ્ચરમ્ ॥

રાહુઃ
અર્ધકાયં મહાવીરં ચંદ્રાદિત્ય વિમર્ધનમ્ ।
સિંહિકા ગર્ભ સંભૂતં તં રાહું પ્રણમામ્યહમ્ ॥

કેતુઃ
પલાશ પુષ્પ સંકાશં તારકાગ્રહમસ્તકમ્ ।
રૌદ્રં રૌદ્રાત્મકં ઘોરં તં કેતું પ્રણમામ્યહમ્ ॥

ફલશ્રુતિઃ
ઇતિ વ્યાસ મુખોદ્ગીતં યઃ પઠેત્સુ સમાહિતઃ ।
દિવા વા યદિ વા રાત્રૌ વિઘ્નશાંતિ-ર્ભવિષ્યતિ ॥

નરનારી-નૃપાણાં ચ ભવે-દ્દુઃસ્વપ્ન-નાશનમ્ ।
ઐશ્વર્યમતુલં તેષામારોગ્યં પુષ્ટિ વર્ધનમ્ ॥

ગ્રહનક્ષત્રજાઃ પીડાસ્તસ્કરાગ્નિ સમુદ્ભવાઃ ।
તાસ્સર્વાઃ પ્રશમં યાંતિ વ્યાસો બ્રૂતે ન સંશયઃ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *