நவக்³ரஹ ஸ்தோத்ரம் | Navagraha Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

நவக்³ரஹ த்⁴யான ஶ்லோகம்
ஆதி³த்யாய ச ஸோமாய மங்க³ல்தா³ய பு³தா⁴ய ச ।
கு³ரு ஶுக்ர ஶனிப்⁴யஶ்ச ராஹவே கேதவே நம: ॥

ரவி:
ஜபாகுஸும ஸங்காஶம் காஶ்யபேயம் மஹாத்³யுதிம் ।
தமோரிம் ஸர்வ பாபக்⁴னம் ப்ரணதோஸ்மி தி³வாகரம் ॥

சன்த்³ர:
த³தி⁴ஶங்க³ துஷாராப⁴ம் க்ஷீரார்ணவ ஸமுத்³ப⁴வம் (க்ஷீரோதா³ர்ணவ ஸம்ப⁴வம்) ।
நமாமி ஶஶினம் ஸோமம் ஶம்போ⁴-ர்மகுட பூ⁴ஷணம் ॥

குஜ:
த⁴ரணீ க³ர்ப⁴ ஸம்பூ⁴தம் வித்³யுத்கான்தி ஸமப்ரப⁴ம் ।
குமாரம் ஶக்திஹஸ்தம் தம் மங்க³ல்த³ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥

பு³த:⁴
ப்ரியங்கு³ கலிகாஶ்யாமம் ரூபேணா ப்ரதிமம் பு³த⁴ம் ।
ஸௌம்யம் ஸௌம்ய (ஸத்வ) கு³ணோபேதம் தம் பு³த⁴ம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥

கு³ரு:
தே³வானாம் ச ருஷீணாம் ச கு³ரும் காஞ்சனஸன்னிப⁴ம் ।
பு³த்³தி⁴மன்தம் த்ரிலோகேஶம் தம் நமாமி ப்³ருஹஸ்பதிம் ॥

ஶுக்ர:
ஹிமகுன்த³ ம்ருணால்தா³ப⁴ம் தை³த்யானம் பரமம் கு³ரும் ।
ஸர்வஶாஸ்த்ர ப்ரவக்தாரம் பா⁴ர்க³வம் ப்ரணமாம்யஹம் ॥

ஶனி:
நீலாஞ்ஜன ஸமாபா⁴ஸம் ரவிபுத்ரம் யமாக்³ரஜம் ।
சா²யா மார்தாண்ட³ ஸம்பூ⁴தம் தம் நமாமி ஶனைஶ்சரம் ॥

ராஹு:
அர்த⁴காயம் மஹாவீரம் சன்த்³ராதி³த்ய விமர்த⁴னம் ।
ஸிம்ஹிகா க³ர்ப⁴ ஸம்பூ⁴தம் தம் ராஹும் ப்ரணமாம்யஹம் ॥

கேது:
பலாஶ புஷ்ப ஸங்காஶம் தாரகாக்³ரஹமஸ்தகம் ।
ரௌத்³ரம் ரௌத்³ராத்மகம் கோ⁴ரம் தம் கேதும் ப்ரணமாம்யஹம் ॥

ப²லஶ்ருதி:
இதி வ்யாஸ முகோ²த்³கீ³தம் ய: படே²த்ஸு ஸமாஹித: ।
தி³வா வா யதி³ வா ராத்ரௌ விக்⁴னஶான்தி-ர்ப⁴விஷ்யதி ॥

நரனாரீ-ன்ருபாணாம் ச ப⁴வே-த்³து³:ஸ்வப்ன-னாஶனம் ।
ஐஶ்வர்யமதுலம் தேஷாமாரோக்³யம் புஷ்டி வர்த⁴னம் ॥

க்³ரஹனக்ஷத்ரஜா: பீடா³ஸ்தஸ்கராக்³னி ஸமுத்³ப⁴வா: ।
தாஸ்ஸர்வா: ப்ரஶமம் யான்தி வ்யாஸோ ப்³ரூதே ந ஸம்ஶய: ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *