શિવ સહસ્ર નામ સ્તોત્રમ્ |Shiv sahasranama Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ઓં

સ્થિરઃ સ્થાણુઃ પ્રભુર્ભાનુઃ પ્રવરો વરદો વરઃ ।
સર્વાત્મા સર્વવિખ્યાતઃ સર્વઃ સર્વકરો ભવઃ ॥ 1 ॥

જટી ચર્મી શિખંડી ચ સર્વાંગઃ સર્વાંગઃ સર્વભાવનઃ ।
હરિશ્ચ હરિણાક્શશ્ચ સર્વભૂતહરઃ પ્રભુઃ ॥ 2 ॥

પ્રવૃત્તિશ્ચ નિવૃત્તિશ્ચ નિયતઃ શાશ્વતો ધ્રુવઃ ।
શ્મશાનચારી ભગવાનઃ ખચરો ગોચરોઽર્દનઃ ॥ 3 ॥

અભિવાદ્યો મહાકર્મા તપસ્વી ભૂત ભાવનઃ ।
ઉન્મત્તવેષપ્રચ્છન્નઃ સર્વલોકપ્રજાપતિઃ ॥ 4 ॥

મહારૂપો મહાકાયો વૃષરૂપો મહાયશાઃ ।
મહાઽઽત્મા સર્વભૂતશ્ચ વિરૂપો વામનો મનુઃ ॥ 5 ॥

લોકપાલોઽંતર્હિતાત્મા પ્રસાદો હયગર્દભિઃ ।
પવિત્રશ્ચ મહાંશ્ચૈવ નિયમો નિયમાશ્રયઃ ॥ 6 ॥

સર્વકર્મા સ્વયંભૂશ્ચાદિરાદિકરો નિધિઃ ।
સહસ્રાક્શો વિરૂપાક્શઃ સોમો નક્શત્રસાધકઃ ॥ 7 ॥

ચંદ્રઃ સૂર્યઃ ગતિઃ કેતુર્ગ્રહો ગ્રહપતિર્વરઃ ।
અદ્રિરદ્\{\}ર્યાલયઃ કર્તા મૃગબાણાર્પણોઽનઘઃ ॥ 8 ॥

મહાતપા ઘોર તપાઽદીનો દીનસાધકઃ ।
સંવત્સરકરો મંત્રઃ પ્રમાણં પરમં તપઃ ॥ 9 ॥

યોગી યોજ્યો મહાબીજો મહારેતા મહાતપાઃ ।
સુવર્ણરેતાઃ સર્વઘ્યઃ સુબીજો વૃષવાહનઃ ॥ 10 ॥

દશબાહુસ્ત્વનિમિષો નીલકંઠ ઉમાપતિઃ ।
વિશ્વરૂપઃ સ્વયં શ્રેષ્ઠો બલવીરોઽબલોગણઃ ॥ 11 ॥

ગણકર્તા ગણપતિર્દિગ્વાસાઃ કામ એવ ચ ।
પવિત્રં પરમં મંત્રઃ સર્વભાવ કરો હરઃ ॥ 12 ॥

કમંડલુધરો ધન્વી બાણહસ્તઃ કપાલવાનઃ ।
અશની શતઘ્ની ખડ્ગી પટ્ટિશી ચાયુધી મહાનઃ ॥ 13 ॥

સ્રુવહસ્તઃ સુરૂપશ્ચ તેજસ્તેજસ્કરો નિધિઃ ।
ઉષ્ણિષી ચ સુવક્ત્રશ્ચોદગ્રો વિનતસ્તથા ॥ 14 ॥

દીર્ઘશ્ચ હરિકેશશ્ચ સુતીર્થઃ કૃષ્ણ એવ ચ ।
સૃગાલ રૂપઃ સર્વાર્થો મુંડઃ કુંડી કમંડલુઃ ॥ 15 ॥

અજશ્ચ મૃગરૂપશ્ચ ગંધધારી કપર્દ્યપિ ।
ઉર્ધ્વરેતોર્ધ્વલિંગ ઉર્ધ્વશાયી નભસ્તલઃ ॥ 16 ॥

ત્રિજટૈશ્ચીરવાસાશ્ચ રુદ્રઃ સેનાપતિર્વિભુઃ ।
અહશ્ચરોઽથ નક્તં ચ તિગ્મમન્યુઃ સુવર્ચસઃ ॥ 17 ॥

ગજહા દૈત્યહા લોકો લોકધાતા ગુણાકરઃ ।
સિંહશાર્દૂલરૂપશ્ચ આર્દ્રચર્માંબરાવૃતઃ ॥ 18 ॥

કાલયોગી મહાનાદઃ સર્વવાસશ્ચતુષ્પથઃ ।
નિશાચરઃ પ્રેતચારી ભૂતચારી મહેશ્વરઃ ॥ 19 ॥

બહુભૂતો બહુધનઃ સર્વાધારોઽમિતો ગતિઃ ।
નૃત્યપ્રિયો નિત્યનર્તો નર્તકઃ સર્વલાસકઃ ॥ 20 ॥

ઘોરો મહાતપાઃ પાશો નિત્યો ગિરિ ચરો નભઃ ।
સહસ્રહસ્તો વિજયો વ્યવસાયો હ્યનિંદિતઃ ॥ 21 ॥

અમર્ષણો મર્ષણાત્મા યઘ્યહા કામનાશનઃ ।
દક્શયઘ્યાપહારી ચ સુસહો મધ્યમસ્તથા ॥ 22 ॥

તેજોઽપહારી બલહા મુદિતોઽર્થોઽજિતો વરઃ ।
ગંભીરઘોષો ગંભીરો ગંભીર બલવાહનઃ ॥ 23 ॥

ન્યગ્રોધરૂપો ન્યગ્રોધો વૃક્શકર્ણસ્થિતિર્વિભુઃ ।
સુદીક્શ્ણદશનશ્ચૈવ મહાકાયો મહાનનઃ ॥ 24 ॥

વિષ્વક્સેનો હરિર્યઘ્યઃ સંયુગાપીડવાહનઃ ।
તીક્શ્ણ તાપશ્ચ હર્યશ્વઃ સહાયઃ કર્મકાલવિતઃ ॥ 25 ॥

વિષ્ણુપ્રસાદિતો યઘ્યઃ સમુદ્રો વડવામુખઃ ।
હુતાશનસહાયશ્ચ પ્રશાંતાત્મા હુતાશનઃ ॥ 26 ॥

ઉગ્રતેજા મહાતેજા જયો વિજયકાલવિતઃ ।
જ્યોતિષામયનં સિદ્ધિઃ સંધિર્વિગ્રહ એવ ચ ॥ 27 ॥

શિખી દંડી જટી જ્વાલી મૂર્તિજો મૂર્ધગો બલી ।
વૈણવી પણવી તાલી કાલઃ કાલકટંકટઃ ॥ 28 ॥

નક્શત્રવિગ્રહ વિધિર્ગુણવૃદ્ધિર્લયોઽગમઃ ।
પ્રજાપતિર્દિશા બાહુર્વિભાગઃ સર્વતોમુખઃ ॥ 29 ॥

વિમોચનઃ સુરગણો હિરણ્યકવચોદ્ભવઃ ।
મેઢ્રજો બલચારી ચ મહાચારી સ્તુતસ્તથા ॥ 30 ॥

સર્વતૂર્ય નિનાદી ચ સર્વવાદ્યપરિગ્રહઃ ।
વ્યાલરૂપો બિલાવાસી હેમમાલી તરંગવિતઃ ॥ 31 ॥

ત્રિદશસ્ત્રિકાલધૃકઃ કર્મ સર્વબંધવિમોચનઃ ।
બંધનસ્ત્વાસુરેંદ્રાણાં યુધિ શત્રુવિનાશનઃ ॥ 32 ॥

સાંખ્યપ્રસાદો સુર્વાસાઃ સર્વસાધુનિષેવિતઃ ।
પ્રસ્કંદનો વિભાગશ્ચાતુલ્યો યઘ્યભાગવિતઃ ॥ 33 ॥

સર્વાવાસઃ સર્વચારી દુર્વાસા વાસવોઽમરઃ ।
હેમો હેમકરો યઘ્યઃ સર્વધારી ધરોત્તમઃ ॥ 34 ॥

લોહિતાક્શો મહાઽક્શશ્ચ વિજયાક્શો વિશારદઃ ।
સંગ્રહો નિગ્રહઃ કર્તા સર્પચીરનિવાસનઃ ॥ 35 ॥

મુખ્યોઽમુખ્યશ્ચ દેહશ્ચ દેહ ઋદ્ધિઃ સર્વકામદઃ ।
સર્વકામપ્રસાદશ્ચ સુબલો બલરૂપધૃકઃ ॥ 36 ॥

સર્વકામવરશ્ચૈવ સર્વદઃ સર્વતોમુખઃ ।
આકાશનિધિરૂપશ્ચ નિપાતી ઉરગઃ ખગઃ ॥ 37 ॥

રૌદ્રરૂપોંઽશુરાદિત્યો વસુરશ્મિઃ સુવર્ચસી ।
વસુવેગો મહાવેગો મનોવેગો નિશાચરઃ ॥ 38 ॥

સર્વાવાસી શ્રિયાવાસી ઉપદેશકરો હરઃ ।
મુનિરાત્મ પતિર્લોકે સંભોજ્યશ્ચ સહસ્રદઃ ॥ 39 ॥

પક્શી ચ પક્શિરૂપી ચાતિદીપ્તો વિશાંપતિઃ ।
ઉન્માદો મદનાકારો અર્થાર્થકર રોમશઃ ॥ 40 ॥

વામદેવશ્ચ વામશ્ચ પ્રાગ્દક્શિણશ્ચ વામનઃ ।
સિદ્ધયોગાપહારી ચ સિદ્ધઃ સર્વાર્થસાધકઃ ॥ 41 ॥

ભિક્શુશ્ચ ભિક્શુરૂપશ્ચ વિષાણી મૃદુરવ્યયઃ ।
મહાસેનો વિશાખશ્ચ ષષ્ટિભાગો ગવાંપતિઃ ॥ 42 ॥

વજ્રહસ્તશ્ચ વિષ્કંભી ચમૂસ્તંભનૈવ ચ ।
ઋતુરૃતુ કરઃ કાલો મધુર્મધુકરોઽચલઃ ॥ 43 ॥

વાનસ્પત્યો વાજસેનો નિત્યમાશ્રમપૂજિતઃ ।
બ્રહ્મચારી લોકચારી સર્વચારી સુચારવિતઃ ॥ 44 ॥

ઈશાન ઈશ્વરઃ કાલો નિશાચારી પિનાકધૃકઃ ।
નિમિત્તસ્થો નિમિત્તં ચ નંદિર્નંદિકરો હરિઃ ॥ 45 ॥

નંદીશ્વરશ્ચ નંદી ચ નંદનો નંદિવર્ધનઃ ।
ભગસ્યાક્શિ નિહંતા ચ કાલો બ્રહ્મવિદાંવરઃ ॥ 46 ॥

ચતુર્મુખો મહાલિંગશ્ચારુલિંગસ્તથૈવ ચ ।
લિંગાધ્યક્શઃ સુરાધ્યક્શો લોકાધ્યક્શો યુગાવહઃ ॥ 47 ॥

બીજાધ્યક્શો બીજકર્તાઽધ્યાત્માનુગતો બલઃ ।
ઇતિહાસ કરઃ કલ્પો ગૌતમોઽથ જલેશ્વરઃ ॥ 48 ॥

દંભો હ્યદંભો વૈદંભો વૈશ્યો વશ્યકરઃ કવિઃ ।
લોક કર્તા પશુ પતિર્મહાકર્તા મહૌષધિઃ ॥ 49 ॥

અક્શરં પરમં બ્રહ્મ બલવાનઃ શક્ર એવ ચ ।
નીતિર્હ્યનીતિઃ શુદ્ધાત્મા શુદ્ધો માન્યો મનોગતિઃ ॥ 50 ॥

બહુપ્રસાદઃ સ્વપનો દર્પણોઽથ ત્વમિત્રજિતઃ ।
વેદકારઃ સૂત્રકારો વિદ્વાનઃ સમરમર્દનઃ ॥ 51 ॥

મહામેઘનિવાસી ચ મહાઘોરો વશીકરઃ ।
અગ્નિજ્વાલો મહાજ્વાલો અતિધૂમ્રો હુતો હવિઃ ॥ 52 ॥

વૃષણઃ શંકરો નિત્યો વર્ચસ્વી ધૂમકેતનઃ ।
નીલસ્તથાઽંગલુબ્ધશ્ચ શોભનો નિરવગ્રહઃ ॥ 53 ॥

સ્વસ્તિદઃ સ્વસ્તિભાવશ્ચ ભાગી ભાગકરો લઘુઃ ।
ઉત્સંગશ્ચ મહાંગશ્ચ મહાગર્ભઃ પરો યુવા ॥ 54 ॥

કૃષ્ણવર્ણઃ સુવર્ણશ્ચેંદ્રિયઃ સર્વદેહિનામઃ ।
મહાપાદો મહાહસ્તો મહાકાયો મહાયશાઃ ॥ 55 ॥

મહામૂર્ધા મહામાત્રો મહાનેત્રો દિગાલયઃ ।
મહાદંતો મહાકર્ણો મહામેઢ્રો મહાહનુઃ ॥ 56 ॥

મહાનાસો મહાકંબુર્મહાગ્રીવઃ શ્મશાનધૃકઃ ।
મહાવક્શા મહોરસ્કો અંતરાત્મા મૃગાલયઃ ॥ 57 ॥

લંબનો લંબિતોષ્ઠશ્ચ મહામાયઃ પયોનિધિઃ ।
મહાદંતો મહાદંષ્ટ્રો મહાજિહ્વો મહામુખઃ ॥ 58 ॥

મહાનખો મહારોમા મહાકેશો મહાજટઃ ।
અસપત્નઃ પ્રસાદશ્ચ પ્રત્યયો ગિરિ સાધનઃ ॥ 59 ॥

સ્નેહનોઽસ્નેહનશ્ચૈવાજિતશ્ચ મહામુનિઃ ।
વૃક્શાકારો વૃક્શ કેતુરનલો વાયુવાહનઃ ॥ 60 ॥

મંડલી મેરુધામા ચ દેવદાનવદર્પહા ।
અથર્વશીર્ષઃ સામાસ્ય ઋકઃસહસ્રામિતેક્શણઃ ॥ 61 ॥

યજુઃ પાદ ભુજો ગુહ્યઃ પ્રકાશો જંગમસ્તથા ।
અમોઘાર્થઃ પ્રસાદશ્ચાભિગમ્યઃ સુદર્શનઃ ॥ 62 ॥

ઉપહારપ્રિયઃ શર્વઃ કનકઃ કાઝ્ણ્ચનઃ સ્થિરઃ ।
નાભિર્નંદિકરો ભાવ્યઃ પુષ્કરસ્થપતિઃ સ્થિરઃ ॥ 63 ॥

દ્વાદશસ્ત્રાસનશ્ચાદ્યો યઘ્યો યઘ્યસમાહિતઃ ।
નક્તં કલિશ્ચ કાલશ્ચ મકરઃ કાલપૂજિતઃ ॥ 64 ॥

સગણો ગણ કારશ્ચ ભૂત ભાવન સારથિઃ ।
ભસ્મશાયી ભસ્મગોપ્તા ભસ્મભૂતસ્તરુર્ગણઃ ॥ 65 ॥

અગણશ્ચૈવ લોપશ્ચ મહાઽઽત્મા સર્વપૂજિતઃ ।
શંકુસ્ત્રિશંકુઃ સંપન્નઃ શુચિર્ભૂતનિષેવિતઃ ॥ 66 ॥

આશ્રમસ્થઃ કપોતસ્થો વિશ્વકર્માપતિર્વરઃ ।
શાખો વિશાખસ્તામ્રોષ્ઠો હ્યમુજાલઃ સુનિશ્ચયઃ ॥ 67 ॥

કપિલોઽકપિલઃ શૂરાયુશ્ચૈવ પરોઽપરઃ ।
ગંધર્વો હ્યદિતિસ્તાર્ક્શ્યઃ સુવિઘ્યેયઃ સુસારથિઃ ॥ 68 ॥

પરશ્વધાયુધો દેવાર્થ કારી સુબાંધવઃ ।
તુંબવીણી મહાકોપોર્ધ્વરેતા જલેશયઃ ॥ 69 ॥

ઉગ્રો વંશકરો વંશો વંશનાદો હ્યનિંદિતઃ ।
સર્વાંગરૂપો માયાવી સુહૃદો હ્યનિલોઽનલઃ ॥ 70 ॥

બંધનો બંધકર્તા ચ સુબંધનવિમોચનઃ ।
સયઘ્યારિઃ સકામારિઃ મહાદંષ્ટ્રો મહાઽઽયુધઃ ॥ 71 ॥

બાહુસ્ત્વનિંદિતઃ શર્વઃ શંકરઃ શંકરોઽધનઃ ।
અમરેશો મહાદેવો વિશ્વદેવઃ સુરારિહા ॥ 72 ॥

અહિર્બુધ્નો નિરૃતિશ્ચ ચેકિતાનો હરિસ્તથા ।
અજૈકપાચ્ચ કાપાલી ત્રિશંકુરજિતઃ શિવઃ ॥ 73 ॥

ધન્વંતરિર્ધૂમકેતુઃ સ્કંદો વૈશ્રવણસ્તથા ।
ધાતા શક્રશ્ચ વિષ્ણુશ્ચ મિત્રસ્ત્વષ્ટા ધ્રુવો ધરઃ ॥ 74 ॥

પ્રભાવઃ સર્વગો વાયુરર્યમા સવિતા રવિઃ ।
ઉદગ્રશ્ચ વિધાતા ચ માંધાતા ભૂત ભાવનઃ ॥ 75 ॥

રતિતીર્થશ્ચ વાગ્મી ચ સર્વકામગુણાવહઃ ।
પદ્મગર્ભો મહાગર્ભશ્ચંદ્રવક્ત્રોમનોરમઃ ॥ 76 ॥

બલવાંશ્ચોપશાંતશ્ચ પુરાણઃ પુણ્યચઝ્ણ્ચુરી ।
કુરુકર્તા કાલરૂપી કુરુભૂતો મહેશ્વરઃ ॥ 77 ॥

સર્વાશયો દર્ભશાયી સર્વેષાં પ્રાણિનાંપતિઃ ।
દેવદેવઃ મુખોઽસક્તઃ સદસતઃ સર્વરત્નવિતઃ ॥ 78 ॥

કૈલાસ શિખરાવાસી હિમવદઃ ગિરિસંશ્રયઃ ।
કૂલહારી કૂલકર્તા બહુવિદ્યો બહુપ્રદઃ ॥ 79 ॥

વણિજો વર્ધનો વૃક્શો નકુલશ્ચંદનશ્છદઃ ।
સારગ્રીવો મહાજત્રુ રલોલશ્ચ મહૌષધઃ ॥ 80 ॥

સિદ્ધાર્થકારી સિદ્ધાર્થશ્ચંદો વ્યાકરણોત્તરઃ ।
સિંહનાદઃ સિંહદંષ્ટ્રઃ સિંહગઃ સિંહવાહનઃ ॥ 81 ॥

પ્રભાવાત્મા જગત્કાલસ્થાલો લોકહિતસ્તરુઃ ।
સારંગો નવચક્રાંગઃ કેતુમાલી સભાવનઃ ॥ 82 ॥

ભૂતાલયો ભૂતપતિરહોરાત્રમનિંદિતઃ ॥ 83 ॥

વાહિતા સર્વભૂતાનાં નિલયશ્ચ વિભુર્ભવઃ ।
અમોઘઃ સંયતો હ્યશ્વો ભોજનઃ પ્રાણધારણઃ ॥ 84 ॥

ધૃતિમાનઃ મતિમાનઃ દક્શઃ સત્કૃતશ્ચ યુગાધિપઃ ।
ગોપાલિર્ગોપતિર્ગ્રામો ગોચર્મવસનો હરઃ ॥ 85 ॥

હિરણ્યબાહુશ્ચ તથા ગુહાપાલઃ પ્રવેશિનામઃ ।
પ્રતિષ્ઠાયી મહાહર્ષો જિતકામો જિતેંદ્રિયઃ ॥ 86 ॥

ગાંધારશ્ચ સુરાલશ્ચ તપઃ કર્મ રતિર્ધનુઃ ।
મહાગીતો મહાનૃત્તોહ્યપ્સરોગણસેવિતઃ ॥ 87 ॥

મહાકેતુર્ધનુર્ધાતુર્નૈક સાનુચરશ્ચલઃ ।
આવેદનીય આવેશઃ સર્વગંધસુખાવહઃ ॥ 88 ॥

તોરણસ્તારણો વાયુઃ પરિધાવતિ ચૈકતઃ ।
સંયોગો વર્ધનો વૃદ્ધો મહાવૃદ્ધો ગણાધિપઃ ॥ 89 ॥

નિત્યાત્મસહાયશ્ચ દેવાસુરપતિઃ પતિઃ ।
યુક્તશ્ચ યુક્તબાહુશ્ચ દ્વિવિધશ્ચ સુપર્વણઃ ॥ 90 ॥

આષાઢશ્ચ સુષાડશ્ચ ધ્રુવો હરિ હણો હરઃ ।
વપુરાવર્તમાનેભ્યો વસુશ્રેષ્ઠો મહાપથઃ ॥ 91 ॥

શિરોહારી વિમર્શશ્ચ સર્વલક્શણ ભૂષિતઃ ।
અક્શશ્ચ રથ યોગી ચ સર્વયોગી મહાબલઃ ॥ 92 ॥

સમામ્નાયોઽસમામ્નાયસ્તીર્થદેવો મહારથઃ ।
નિર્જીવો જીવનો મંત્રઃ શુભાક્શો બહુકર્કશઃ ॥ 93 ॥

રત્ન પ્રભૂતો રક્તાંગો મહાઽર્ણવનિપાનવિતઃ ।
મૂલો વિશાલો હ્યમૃતો વ્યક્તાવ્યક્તસ્તપો નિધિઃ ॥ 94 ॥

આરોહણો નિરોહશ્ચ શલહારી મહાતપાઃ ।
સેનાકલ્પો મહાકલ્પો યુગાયુગ કરો હરિઃ ॥ 95 ॥

યુગરૂપો મહારૂપો પવનો ગહનો નગઃ ।
ન્યાય નિર્વાપણઃ પાદઃ પંડિતો હ્યચલોપમઃ ॥ 96 ॥

બહુમાલો મહામાલઃ સુમાલો બહુલોચનઃ ।
વિસ્તારો લવણઃ કૂપઃ કુસુમઃ સફલોદયઃ ॥ 97 ॥

વૃષભો વૃષભાંકાંગો મણિ બિલ્વો જટાધરઃ ।
ઇંદુર્વિસર્વઃ સુમુખઃ સુરઃ સર્વાયુધઃ સહઃ ॥ 98 ॥

નિવેદનઃ સુધાજાતઃ સુગંધારો મહાધનુઃ ।
ગંધમાલી ચ ભગવાનઃ ઉત્થાનઃ સર્વકર્મણામઃ ॥ 99 ॥

મંથાનો બહુલો બાહુઃ સકલઃ સર્વલોચનઃ ।
તરસ્તાલી કરસ્તાલી ઊર્ધ્વ સંહનનો વહઃ ॥ 100 ॥

છત્રં સુચ્છત્રો વિખ્યાતઃ સર્વલોકાશ્રયો મહાનઃ ।
મુંડો વિરૂપો વિકૃતો દંડિ મુંડો વિકુર્વણઃ ॥ 101 ॥

હર્યક્શઃ કકુભો વજ્રી દીપ્તજિહ્વઃ સહસ્રપાતઃ ।
સહસ્રમૂર્ધા દેવેંદ્રઃ સર્વદેવમયો ગુરુઃ ॥ 102 ॥

સહસ્રબાહુઃ સર્વાંગઃ શરણ્યઃ સર્વલોકકૃતઃ ।
પવિત્રં ત્રિમધુર્મંત્રઃ કનિષ્ઠઃ કૃષ્ણપિંગલઃ ॥ 103 ॥

બ્રહ્મદંડવિનિર્માતા શતઘ્ની શતપાશધૃકઃ ।
પદ્મગર્ભો મહાગર્ભો બ્રહ્મગર્ભો જલોદ્ભવઃ ॥ 104 ॥

ગભસ્તિર્બ્રહ્મકૃદઃ બ્રહ્મા બ્રહ્મવિદઃ બ્રાહ્મણો ગતિઃ ।
અનંતરૂપો નૈકાત્મા તિગ્મતેજાઃ સ્વયંભુવઃ ॥ 105 ॥

ઊર્ધ્વગાત્મા પશુપતિર્વાતરંહા મનોજવઃ ।
ચંદની પદ્મમાલાઽગ્\{\}ર્યઃ સુરભ્યુત્તરણો નરઃ ॥ 106 ॥

કર્ણિકાર મહાસ્રગ્વી નીલમૌલિઃ પિનાકધૃકઃ ।
ઉમાપતિરુમાકાંતો જાહ્નવી ધૃગુમાધવઃ ॥ 107 ॥

વરો વરાહો વરદો વરેશઃ સુમહાસ્વનઃ ।
મહાપ્રસાદો દમનઃ શત્રુહા શ્વેતપિંગલઃ ॥ 108 ॥

પ્રીતાત્મા પ્રયતાત્મા ચ સંયતાત્મા પ્રધાનધૃકઃ ।
સર્વપાર્શ્વ સુતસ્તાર્ક્શ્યો ધર્મસાધારણો વરઃ ॥ 109 ॥

ચરાચરાત્મા સૂક્શ્માત્મા સુવૃષો ગો વૃષેશ્વરઃ ।
સાધ્યર્ષિર્વસુરાદિત્યો વિવસ્વાનઃ સવિતાઽમૃતઃ ॥ 110 ॥

વ્યાસઃ સર્વસ્ય સંક્શેપો વિસ્તરઃ પર્યયો નયઃ ।
ઋતુઃ સંવત્સરો માસઃ પક્શઃ સંખ્યા સમાપનઃ ॥ 111 ॥

કલાકાષ્ઠા લવોમાત્રા મુહૂર્તોઽહઃ ક્શપાઃ ક્શણાઃ ।
વિશ્વક્શેત્રં પ્રજાબીજં લિંગમાદ્યસ્ત્વનિંદિતઃ ॥ 112 ॥

સદસદઃ વ્યક્તમવ્યક્તં પિતા માતા પિતામહઃ ।
સ્વર્ગદ્વારં પ્રજાદ્વારં મોક્શદ્વારં ત્રિવિષ્ટપમઃ ॥ 113 ॥

નિર્વાણં હ્લાદનં ચૈવ બ્રહ્મલોકઃ પરાગતિઃ ।
દેવાસુરવિનિર્માતા દેવાસુરપરાયણઃ ॥ 114 ॥

દેવાસુરગુરુર્દેવો દેવાસુરનમસ્કૃતઃ ।
દેવાસુરમહામાત્રો દેવાસુરગણાશ્રયઃ ॥ 115 ॥

દેવાસુરગણાધ્યક્શો દેવાસુરગણાગ્રણીઃ ।
દેવાતિદેવો દેવર્ષિર્દેવાસુરવરપ્રદઃ ॥ 116 ॥

દેવાસુરેશ્વરોદેવો દેવાસુરમહેશ્વરઃ ।
સર્વદેવમયોઽચિંત્યો દેવતાઽઽત્માઽઽત્મસંભવઃ ॥ 117 ॥

ઉદ્ભિદસ્ત્રિક્રમો વૈદ્યો વિરજો વિરજોઽંબરઃ ।
ઈડ્યો હસ્તી સુરવ્યાઘ્રો દેવસિંહો નરર્ષભઃ ॥ 118 ॥

વિબુધાગ્રવરઃ શ્રેષ્ઠઃ સર્વદેવોત્તમોત્તમઃ ।
પ્રયુક્તઃ શોભનો વર્જૈશાનઃ પ્રભુરવ્યયઃ ॥ 119 ॥

ગુરુઃ કાંતો નિજઃ સર્ગઃ પવિત્રઃ સર્વવાહનઃ ।
શૃંગી શૃંગપ્રિયો બભ્રૂ રાજરાજો નિરામયઃ ॥ 120 ॥

અભિરામઃ સુરગણો વિરામઃ સર્વસાધનઃ ।
લલાટાક્શો વિશ્વદેહો હરિણો બ્રહ્મવર્ચસઃ ॥ 121 ॥

સ્થાવરાણાંપતિશ્ચૈવ નિયમેંદ્રિયવર્ધનઃ ।
સિદ્ધાર્થઃ સર્વભૂતાર્થોઽચિંત્યઃ સત્યવ્રતઃ શુચિઃ ॥ 122 ॥

વ્રતાધિપઃ પરં બ્રહ્મ મુક્તાનાં પરમાગતિઃ ।
વિમુક્તો મુક્તતેજાશ્ચ શ્રીમાનઃ શ્રીવર્ધનો જગતઃ ॥ 123 ॥

શ્રીમાનઃ શ્રીવર્ધનો જગતઃ ઓં નમ ઇતિ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *