ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯ ਭੁਜਂਗ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Subrahmanya Bhujanga Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸਦਾ ਬਾਲਰੂਪਾ਽ਪਿ ਵਿਘ੍ਨਾਦ੍ਰਿਹਂਤ੍ਰੀ
ਮਹਾਦਂਤਿਵਕ੍ਤ੍ਰਾ਽ਪਿ ਪਂਚਾਸ੍ਯਮਾਨ੍ਯਾ ।
ਵਿਧੀਂਦ੍ਰਾਦਿਮ੍ਰੁਰੁਇਗ੍ਯਾ ਗਣੇਸ਼ਾਭਿਧਾ ਮੇ
ਵਿਧਤ੍ਤਾਂ ਸ਼੍ਰਿਯਂ ਕਾ਽ਪਿ ਕਲ਼੍ਯਾਣਮੂਰ੍ਤਿਃ ॥ 1 ॥

ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਸ਼ਬ੍ਦਂ ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਚਾਰ੍ਥਂ
ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਪਦ੍ਯਂ ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਗਦ੍ਯਮ੍ ।
ਚਿਦੇਕਾ ਸ਼ਡਾਸ੍ਯਾ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਿ ਦ੍ਯੋਤਤੇ ਮੇ
ਮੁਖਾਨ੍ਨਿਃਸਰਂਤੇ ਗਿਰਸ਼੍ਚਾਪਿ ਚਿਤ੍ਰਮ੍ ॥ 2 ॥

ਮਯੂਰਾਧਿਰੂਢਂ ਮਹਾਵਾਕ੍ਯਗੂਢਂ
ਮਨੋਹਾਰਿਦੇਹਂ ਮਹਚ੍ਚਿਤ੍ਤਗੇਹਮ੍ ।
ਮਹੀਦੇਵਦੇਵਂ ਮਹਾਵੇਦਭਾਵਂ
ਮਹਾਦੇਵਬਾਲਂ ਭਜੇ ਲੋਕਪਾਲਮ੍ ॥ 3 ॥

ਯਦਾ ਸਂਨਿਧਾਨਂ ਗਤਾ ਮਾਨਵਾ ਮੇ
ਭਵਾਂਭੋਧਿਪਾਰਂ ਗਤਾਸ੍ਤੇ ਤਦੈਵ ।
ਇਤਿ ਵ੍ਯਂਜਯਨ੍ਸਿਂਧੁਤੀਰੇ ਯ ਆਸ੍ਤੇ
ਤਮੀਡੇ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਪਰਾਸ਼ਕ੍ਤਿਪੁਤ੍ਰਮ੍ ॥ 4 ॥

ਯਥਾਬ੍ਧੇਸ੍ਤਰਂਗਾ ਲਯਂ ਯਾਂਤਿ ਤੁਂਗਾ-
ਸ੍ਤਥੈਵਾਪਦਃ ਸਂਨਿਧੌ ਸੇਵਤਾਂ ਮੇ ।
ਇਤੀਵੋਰ੍ਮਿਪਂਕ੍ਤੀਰ੍ਨ੍ਰੁਰੁਇਣਾਂ ਦਰ੍ਸ਼ਯਂਤਂ
ਸਦਾ ਭਾਵਯੇ ਹ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਸਰੋਜੇ ਗੁਹਂ ਤਮ੍ ॥ 5 ॥

ਗਿਰੌ ਮਨ੍ਨਿਵਾਸੇ ਨਰਾ ਯੇ਽ਧਿਰੂਢਾ-
ਸ੍ਤਦਾ ਪਰ੍ਵਤੇ ਰਾਜਤੇ ਤੇ਽ਧਿਰੂਢਾਃ ।
ਇਤੀਵ ਬ੍ਰੁਵਨ੍ਗਂਧਸ਼ੈਲਾਧਿਰੂਢਃ
ਸ ਦੇਵੋ ਮੁਦੇ ਮੇ ਸਦਾ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖੋ਽ਸ੍ਤੁ ॥ 6 ॥

ਮਹਾਂਭੋਧਿਤੀਰੇ ਮਹਾਪਾਪਚੋਰੇ
ਮੁਨੀਂਦ੍ਰਾਨੁਕੂਲੇ ਸੁਗਂਧਾਖ੍ਯਸ਼ੈਲੇ ।
ਗੁਹਾਯਾਂ ਵਸਂਤਂ ਸ੍ਵਭਾਸਾ ਲਸਂਤਂ
ਜਨਾਰ੍ਤਿਂ ਹਰਂਤਂ ਸ਼੍ਰਯਾਮੋ ਗੁਹਂ ਤਮ੍ ॥ 7 ॥

ਲਸਤ੍ਸ੍ਵਰ੍ਣਗੇਹੇ ਨ੍ਰੁਰੁਇਣਾਂ ਕਾਮਦੋਹੇ
ਸੁਮਸ੍ਤੋਮਸਂਛਨ੍ਨਮਾਣਿਕ੍ਯਮਂਚੇ ।
ਸਮੁਦ੍ਯਤ੍ਸਹਸ੍ਰਾਰ੍ਕਤੁਲ੍ਯਪ੍ਰਕਾਸ਼ਂ
ਸਦਾ ਭਾਵਯੇ ਕਾਰ੍ਤਿਕੇਯਂ ਸੁਰੇਸ਼ਮ੍ ॥ 8 ॥

ਰਣਦ੍ਧਂਸਕੇ ਮਂਜੁਲੇ਽ਤ੍ਯਂਤਸ਼ੋਣੇ
ਮਨੋਹਾਰਿਲਾਵਣ੍ਯਪੀਯੂਸ਼ਪੂਰ੍ਣੇ ।
ਮਨਃਸ਼ਟ੍ਪਦੋ ਮੇ ਭਵਕ੍ਲੇਸ਼ਤਪ੍ਤਃ
ਸਦਾ ਮੋਦਤਾਂ ਸ੍ਕਂਦ ਤੇ ਪਾਦਪਦ੍ਮੇ ॥ 9 ॥

ਸੁਵਰ੍ਣਾਭਦਿਵ੍ਯਾਂਬਰੈਰ੍ਭਾਸਮਾਨਾਂ
ਕ੍ਵਣਤ੍ਕਿਂਕਿਣੀਮੇਖਲਾਸ਼ੋਭਮਾਨਾਮ੍ ।
ਲਸਦ੍ਧੇਮਪਟ੍ਟੇਨ ਵਿਦ੍ਯੋਤਮਾਨਾਂ
ਕਟਿਂ ਭਾਵਯੇ ਸ੍ਕਂਦ ਤੇ ਦੀਪ੍ਯਮਾਨਾਮ੍ ॥ 10 ॥

ਪੁਲਿਂਦੇਸ਼ਕਨ੍ਯਾਘਨਾਭੋਗਤੁਂਗ-
ਸ੍ਤਨਾਲਿਂਗਨਾਸਕ੍ਤਕਾਸ਼੍ਮੀਰਰਾਗਮ੍ ।
ਨਮਸ੍ਯਾਮ੍ਯਹਂ ਤਾਰਕਾਰੇ ਤਵੋਰਃ
ਸ੍ਵਭਕ੍ਤਾਵਨੇ ਸਰ੍ਵਦਾ ਸਾਨੁਰਾਗਮ੍ ॥ 11 ॥

ਵਿਧੌ ਕ੍ਲ੍ਰੁਰੁਇਪ੍ਤਦਂਡਾਨ੍ਸ੍ਵਲੀਲਾਧ੍ਰੁਰੁਇਤਾਂਡਾ-
ਨ੍ਨਿਰਸ੍ਤੇਭਸ਼ੁਂਡਾਂਦ੍ਵਿਸ਼ਤ੍ਕਾਲਦਂਡਾਨ੍ ।
ਹਤੇਂਦ੍ਰਾਰਿਸ਼ਂਡਾਨ੍ਜਗਤ੍ਰਾਣਸ਼ੌਂਡਾ-
ਨ੍ਸਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਂਡਾਨ੍ਸ਼੍ਰਯੇ ਬਾਹੁਦਂਡਾਨ੍ ॥ 12 ॥

ਸਦਾ ਸ਼ਾਰਦਾਃ ਸ਼ਣ੍ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਾਂਕਾ ਯਦਿ ਸ੍ਯੁਃ
ਸਮੁਦ੍ਯਂਤ ਏਵ ਸ੍ਥਿਤਾਸ਼੍ਚੇਤ੍ਸਮਂਤਾਤ੍ ।
ਸਦਾ ਪੂਰ੍ਣਬਿਂਬਾਃ ਕਲ਼ਂਕੈਸ਼੍ਚ ਹੀਨਾ-
ਸ੍ਤਦਾ ਤ੍ਵਨ੍ਮੁਖਾਨਾਂ ਬ੍ਰੁਵੇ ਸ੍ਕਂਦ ਸਾਮ੍ਯਮ੍ ॥ 13 ॥

ਸ੍ਫੁਰਨ੍ਮਂਦਹਾਸੈਃ ਸਹਂਸਾਨਿ ਚਂਚ-
ਤ੍ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਾਵਲੀਭ੍ਰੁਰੁਇਂਗਸਂਘੋਜ੍ਜ੍ਵਲਾਨਿ ।
ਸੁਧਾਸ੍ਯਂਦਿਬਿਂਬਾਧਰਾਣੀਸ਼ਸੂਨੋ
ਤਵਾਲੋਕਯੇ ਸ਼ਣ੍ਮੁਖਾਂਭੋਰੁਹਾਣਿ ॥ 14 ॥

ਵਿਸ਼ਾਲੇਸ਼ੁ ਕਰ੍ਣਾਂਤਦੀਰ੍ਘੇਸ਼੍ਵਜਸ੍ਰਂ
ਦਯਾਸ੍ਯਂਦਿਸ਼ੁ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਸ੍ਵੀਕ੍ਸ਼ਣੇਸ਼ੁ ।
ਮਯੀਸ਼ਤ੍ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਃ ਸਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਪਾਤਿਤਸ਼੍ਚੇ-
ਦ੍ਭਵੇਤ੍ਤੇ ਦਯਾਸ਼ੀਲ ਕਾ ਨਾਮ ਹਾਨਿਃ ॥ 15 ॥

ਸੁਤਾਂਗੋਦ੍ਭਵੋ ਮੇ਽ਸਿ ਜੀਵੇਤਿ ਸ਼ਡ੍ਧਾ
ਜਪਨ੍ਮਂਤ੍ਰਮੀਸ਼ੋ ਮੁਦਾ ਜਿਘ੍ਰਤੇ ਯਾਨ੍ ।
ਜਗਦ੍ਭਾਰਭ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਭ੍ਯੋ ਜਗਨ੍ਨਾਥ ਤੇਭ੍ਯਃ
ਕਿਰੀਟੋਜ੍ਜ੍ਵਲੇਭ੍ਯੋ ਨਮੋ ਮਸ੍ਤਕੇਭ੍ਯਃ ॥ 16 ॥

ਸ੍ਫੁਰਦ੍ਰਤ੍ਨਕੇਯੂਰਹਾਰਾਭਿਰਾਮ-
ਸ਼੍ਚਲਤ੍ਕੁਂਡਲਸ਼੍ਰੀਲਸਦ੍ਗਂਡਭਾਗਃ ।
ਕਟੌ ਪੀਤਵਾਸਾਃ ਕਰੇ ਚਾਰੁਸ਼ਕ੍ਤਿਃ
ਪੁਰਸ੍ਤਾਨ੍ਮਮਾਸ੍ਤਾਂ ਪੁਰਾਰੇਸ੍ਤਨੂਜਃ ॥ 17 ॥

ਇਹਾਯਾਹਿ ਵਤ੍ਸੇਤਿ ਹਸ੍ਤਾਨ੍ਪ੍ਰਸਾਰ੍ਯਾ-
ਹ੍ਵਯਤ੍ਯਾਦਰਾਚ੍ਛਂਕਰੇ ਮਾਤੁਰਂਕਾਤ੍ ।
ਸਮੁਤ੍ਪਤ੍ਯ ਤਾਤਂ ਸ਼੍ਰਯਂਤਂ ਕੁਮਾਰਂ
ਹਰਾਸ਼੍ਲਿਸ਼੍ਟਗਾਤ੍ਰਂ ਭਜੇ ਬਾਲਮੂਰ੍ਤਿਮ੍ ॥ 18 ॥

ਕੁਮਾਰੇਸ਼ਸੂਨੋ ਗੁਹ ਸ੍ਕਂਦ ਸੇਨਾ-
ਪਤੇ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਾਣੇ ਮਯੂਰਾਧਿਰੂਢ ।
ਪੁਲਿਂਦਾਤ੍ਮਜਾਕਾਂਤ ਭਕ੍ਤਾਰ੍ਤਿਹਾਰਿਨ੍
ਪ੍ਰਭੋ ਤਾਰਕਾਰੇ ਸਦਾ ਰਕ੍ਸ਼ ਮਾਂ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ 19 ॥

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤੇਂਦ੍ਰਿਯੇ ਨਸ਼੍ਟਸਂਜ੍ਞੇ ਵਿਚੇਸ਼੍ਟੇ
ਕਫੋਦ੍ਗਾਰਿਵਕ੍ਤ੍ਰੇ ਭਯੋਤ੍ਕਂਪਿਗਾਤ੍ਰੇ ।
ਪ੍ਰਯਾਣੋਨ੍ਮੁਖੇ ਮਯ੍ਯਨਾਥੇ ਤਦਾਨੀਂ
ਦ੍ਰੁਤਂ ਮੇ ਦਯਾਲੋ ਭਵਾਗ੍ਰੇ ਗੁਹ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ 20 ॥

ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਾਂਤਸ੍ਯ ਦੂਤੇਸ਼ੁ ਚਂਡੇਸ਼ੁ ਕੋਪਾ-
ਦ੍ਦਹਚ੍ਛਿਂਦ੍ਧਿ ਭਿਂਦ੍ਧੀਤਿ ਮਾਂ ਤਰ੍ਜਯਤ੍ਸੁ ।
ਮਯੂਰਂ ਸਮਾਰੁਹ੍ਯ ਮਾ ਭੈਰਿਤਿ ਤ੍ਵਂ
ਪੁਰਃ ਸ਼ਕ੍ਤਿਪਾਣਿਰ੍ਮਮਾਯਾਹਿ ਸ਼ੀਘ੍ਰਮ੍ ॥ 21 ॥

ਪ੍ਰਣਮ੍ਯਾਸਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਪਾਦਯੋਸ੍ਤੇ ਪਤਿਤ੍ਵਾ
ਪ੍ਰਸਾਦ੍ਯ ਪ੍ਰਭੋ ਪ੍ਰਾਰ੍ਥਯੇ਽ਨੇਕਵਾਰਮ੍ ।
ਨ ਵਕ੍ਤੁਂ ਕ੍ਸ਼ਮੋ਽ਹਂ ਤਦਾਨੀਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਬ੍ਧੇ
ਨ ਕਾਰ੍ਯਾਂਤਕਾਲੇ ਮਨਾਗਪ੍ਯੁਪੇਕ੍ਸ਼ਾ ॥ 22 ॥

ਸਹਸ੍ਰਾਂਡਭੋਕ੍ਤਾ ਤ੍ਵਯਾ ਸ਼ੂਰਨਾਮਾ
ਹਤਸ੍ਤਾਰਕਃ ਸਿਂਹਵਕ੍ਤ੍ਰਸ਼੍ਚ ਦੈਤ੍ਯਃ ।
ਮਮਾਂਤਰ੍ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਿਸ੍ਥਂ ਮਨਃਕ੍ਲੇਸ਼ਮੇਕਂ
ਨ ਹਂਸਿ ਪ੍ਰਭੋ ਕਿਂ ਕਰੋਮਿ ਕ੍ਵ ਯਾਮਿ ॥ 23 ॥

ਅਹਂ ਸਰ੍ਵਦਾ ਦੁਃਖਭਾਰਾਵਸਨ੍ਨੋ
ਭਵਾਂਦੀਨਬਂਧੁਸ੍ਤ੍ਵਦਨ੍ਯਂ ਨ ਯਾਚੇ ।
ਭਵਦ੍ਭਕ੍ਤਿਰੋਧਂ ਸਦਾ ਕ੍ਲ੍ਰੁਰੁਇਪ੍ਤਬਾਧਂ
ਮਮਾਧਿਂ ਦ੍ਰੁਤਂ ਨਾਸ਼ਯੋਮਾਸੁਤ ਤ੍ਵਮ੍ ॥ 24 ॥

ਅਪਸ੍ਮਾਰਕੁਸ਼੍ਟਕ੍ਸ਼ਯਾਰ੍ਸ਼ਃ ਪ੍ਰਮੇਹ-
ਜ੍ਵਰੋਨ੍ਮਾਦਗੁਲ੍ਮਾਦਿਰੋਗਾ ਮਹਾਂਤਃ ।
ਪਿਸ਼ਾਚਾਸ਼੍ਚ ਸਰ੍ਵੇ ਭਵਤ੍ਪਤ੍ਰਭੂਤਿਂ
ਵਿਲੋਕ੍ਯ ਕ੍ਸ਼ਣਾਤ੍ਤਾਰਕਾਰੇ ਦ੍ਰਵਂਤੇ ॥ 25 ॥

ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਿ ਸ੍ਕਂਦਮੂਰ੍ਤਿਃ ਸ਼੍ਰੁਤੌ ਸ੍ਕਂਦਕੀਰ੍ਤਿ-
ਰ੍ਮੁਖੇ ਮੇ ਪਵਿਤ੍ਰਂ ਸਦਾ ਤਚ੍ਚਰਿਤ੍ਰਮ੍ ।
ਕਰੇ ਤਸ੍ਯ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯਂ ਵਪੁਸ੍ਤਸ੍ਯ ਭ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯਂ
ਗੁਹੇ ਸਂਤੁ ਲੀਨਾ ਮਮਾਸ਼ੇਸ਼ਭਾਵਾਃ ॥ 26 ॥

ਮੁਨੀਨਾਮੁਤਾਹੋ ਨ੍ਰੁਰੁਇਣਾਂ ਭਕ੍ਤਿਭਾਜਾ-
ਮਭੀਸ਼੍ਟਪ੍ਰਦਾਃ ਸਂਤਿ ਸਰ੍ਵਤ੍ਰ ਦੇਵਾਃ ।
ਨ੍ਰੁਰੁਇਣਾਮਂਤ੍ਯਜਾਨਾਮਪਿ ਸ੍ਵਾਰ੍ਥਦਾਨੇ
ਗੁਹਾਦ੍ਦੇਵਮਨ੍ਯਂ ਨ ਜਾਨੇ ਨ ਜਾਨੇ ॥ 27 ॥

ਕਲਤ੍ਰਂ ਸੁਤਾ ਬਂਧੁਵਰ੍ਗਃ ਪਸ਼ੁਰ੍ਵਾ
ਨਰੋ ਵਾਥ ਨਾਰੀ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹੇ ਯੇ ਮਦੀਯਾਃ ।
ਯਜਂਤੋ ਨਮਂਤਃ ਸ੍ਤੁਵਂਤੋ ਭਵਂਤਂ
ਸ੍ਮਰਂਤਸ਼੍ਚ ਤੇ ਸਂਤੁ ਸਰ੍ਵੇ ਕੁਮਾਰ ॥ 28 ॥

ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਾਃ ਪਕ੍ਸ਼ਿਣੋ ਦਂਸ਼ਕਾ ਯੇ ਚ ਦੁਸ਼੍ਟਾ-
ਸ੍ਤਥਾ ਵ੍ਯਾਧਯੋ ਬਾਧਕਾ ਯੇ ਮਦਂਗੇ ।
ਭਵਚ੍ਛਕ੍ਤਿਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣਾਗ੍ਰਭਿਨ੍ਨਾਃ ਸੁਦੂਰੇ
ਵਿਨਸ਼੍ਯਂਤੁ ਤੇ ਚੂਰ੍ਣਿਤਕ੍ਰੌਂਚਸ਼ੈਲ ॥ 29 ॥

ਜਨਿਤ੍ਰੀ ਪਿਤਾ ਚ ਸ੍ਵਪੁਤ੍ਰਾਪਰਾਧਂ
ਸਹੇਤੇ ਨ ਕਿਂ ਦੇਵਸੇਨਾਧਿਨਾਥ ।
ਅਹਂ ਚਾਤਿਬਾਲੋ ਭਵਾਨ੍ ਲੋਕਤਾਤਃ
ਕ੍ਸ਼ਮਸ੍ਵਾਪਰਾਧਂ ਸਮਸ੍ਤਂ ਮਹੇਸ਼ ॥ 30 ॥

ਨਮਃ ਕੇਕਿਨੇ ਸ਼ਕ੍ਤਯੇ ਚਾਪਿ ਤੁਭ੍ਯਂ
ਨਮਸ਼੍ਛਾਗ ਤੁਭ੍ਯਂ ਨਮਃ ਕੁਕ੍ਕੁਟਾਯ ।
ਨਮਃ ਸਿਂਧਵੇ ਸਿਂਧੁਦੇਸ਼ਾਯ ਤੁਭ੍ਯਂ
ਪੁਨਃ ਸ੍ਕਂਦਮੂਰ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ॥ 31 ॥

ਜਯਾਨਂਦਭੂਮਂ ਜਯਾਪਾਰਧਾਮਂ
ਜਯਾਮੋਘਕੀਰ੍ਤੇ ਜਯਾਨਂਦਮੂਰ੍ਤੇ ।
ਜਯਾਨਂਦਸਿਂਧੋ ਜਯਾਸ਼ੇਸ਼ਬਂਧੋ
ਜਯ ਤ੍ਵਂ ਸਦਾ ਮੁਕ੍ਤਿਦਾਨੇਸ਼ਸੂਨੋ ॥ 32 ॥

ਭੁਜਂਗਾਖ੍ਯਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤੇਨ ਕ੍ਲ੍ਰੁਰੁਇਪ੍ਤਂ ਸ੍ਤਵਂ ਯਃ
ਪਠੇਦ੍ਭਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤੋ ਗੁਹਂ ਸਂਪ੍ਰਣਮ੍ਯ ।
ਸ ਪੁਤ੍ਰਾਨ੍ਕਲਤ੍ਰਂ ਧਨਂ ਦੀਰ੍ਘਮਾਯੁ-
ਰ੍ਲਭੇਤ੍ਸ੍ਕਂਦਸਾਯੁਜ੍ਯਮਂਤੇ ਨਰਃ ਸਃ ॥ 33 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *