શ્રી દુર્ગા આપદુદ્ધારક સ્તોત્રમ્ | Durga Apaduddharaka Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

નમસ્તે શરણ્યે શિવે સાનુકંપે
નમસ્તે જગદ્વ્યાપિકે વિશ્વરૂપે ।
નમસ્તે જગદ્વંદ્યપાદારવિંદે
નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ 1 ॥

નમસ્તે જગચ્ચિંત્યમાનસ્વરૂપે
નમસ્તે મહાયોગિવિજ્ઞાનરૂપે ।
નમસ્તે નમસ્તે સદાનંદરૂપે
નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ 2 ॥

અનાથસ્ય દીનસ્ય તૃષ્ણાતુરસ્ય
ભયાર્તસ્ય ભીતસ્ય બદ્ધસ્ય જંતોઃ ।
ત્વમેકા ગતિર્દેવિ નિસ્તારકર્ત્રી
નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ 3 ॥

અરણ્યે રણે દારુણે શત્રુમધ્યે-
ઽનલે સાગરે પ્રાંતરે રાજગેહે ।
ત્વમેકા ગતિર્દેવિ નિસ્તારનૌકા
નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ 4 ॥

અપારે મહાદુસ્તરેઽત્યંતઘોરે
વિપત્સાગરે મજ્જતાં દેહભાજામ્ ।
ત્વમેકા ગતિર્દેવિ નિસ્તારહેતુ-
ર્નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ 5 ॥

નમશ્ચંડિકે ચંડદુર્દંડલીલા-
સમુત્ખંડિતા ખંડિતાઽશેષશત્રોઃ ।
ત્વમેકા ગતિર્દેવિ નિસ્તારબીજં
નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ 6 ॥

ત્વમેકા સદારાધિતા સત્યવાદિ-
ન્યનેકાખિલા ક્રોધના ક્રોધનિષ્ઠા ।
ઇડા પિંગળા ત્વં સુષુમ્ના ચ નાડી
નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ 7 ॥

નમો દેવિ દુર્ગે શિવે ભીમનાદે
સદાસર્વસિદ્ધિપ્રદાતૃસ્વરૂપે ।
વિભૂતિઃ શચી કાલરાત્રિઃ સતી ત્વં
નમસ્તે જગત્તારિણિ ત્રાહિ દુર્ગે ॥ 8 ॥

શરણમસિ સુરાણાં સિદ્ધવિદ્યાધરાણાં
મુનિમનુજપશૂનાં દસ્યુભિસ્ત્રાસિતાનાં
નૃપતિગૃહગતાનાં વ્યાધિભિઃ પીડિતાનામ્ ।
ત્વમસિ શરણમેકા દેવિ દુર્ગે પ્રસીદ ॥ 9 ॥

ઇદં સ્તોત્રં મયા પ્રોક્તમાપદુદ્ધારહેતુકમ્ ।
ત્રિસંધ્યમેકસંધ્યં વા પઠનાદ્ઘોરસંકટાત્ ॥ 10 ॥

મુચ્યતે નાત્ર સંદેહો ભુવિ સ્વર્ગે રસાતલે ।
સર્વં વા શ્લોકમેકં વા યઃ પઠેદ્ભક્તિમાન્સદા ॥ 11 ॥

સ સર્વં દુષ્કૃતં ત્યક્ત્વા પ્રાપ્નોતિ પરમં પદમ્ ।
પઠનાદસ્ય દેવેશિ કિં ન સિદ્ધ્યતિ ભૂતલે ।
સ્તવરાજમિદં દેવિ સંક્ષેપાત્કથિતં મયા ॥ 12

ઇતિ શ્રી સિદ્ધેશ્વરીતંત્રે પરમશિવોક્ત શ્રી દુર્ગા આપદુદ્ધાર સ્તોત્રમ્ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *