ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰਕ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | durga apaduddharaka stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਨਮਸ੍ਤੇ ਸ਼ਰਣ੍ਯੇ ਸ਼ਿਵੇ ਸਾਨੁਕਂਪੇ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਾਪਿਕੇ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪੇ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਜਗਦ੍ਵਂਦ੍ਯਪਾਦਾਰਵਿਂਦੇ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਜਗਤ੍ਤਾਰਿਣਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਦੁਰ੍ਗੇ ॥ 1 ॥

ਨਮਸ੍ਤੇ ਜਗਚ੍ਚਿਂਤ੍ਯਮਾਨਸ੍ਵਰੂਪੇ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਮਹਾਯੋਗਿਵਿਜ੍ਞਾਨਰੂਪੇ ।
ਨਮਸ੍ਤੇ ਨਮਸ੍ਤੇ ਸਦਾਨਂਦਰੂਪੇ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਜਗਤ੍ਤਾਰਿਣਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਦੁਰ੍ਗੇ ॥ 2 ॥

ਅਨਾਥਸ੍ਯ ਦੀਨਸ੍ਯ ਤ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾਤੁਰਸ੍ਯ
ਭਯਾਰ੍ਤਸ੍ਯ ਭੀਤਸ੍ਯ ਬਦ੍ਧਸ੍ਯ ਜਂਤੋਃ ।
ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਗਤਿਰ੍ਦੇਵਿ ਨਿਸ੍ਤਾਰਕਰ੍ਤ੍ਰੀ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਜਗਤ੍ਤਾਰਿਣਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਦੁਰ੍ਗੇ ॥ 3 ॥

ਅਰਣ੍ਯੇ ਰਣੇ ਦਾਰੁਣੇ ਸ਼ਤ੍ਰੁਮਧ੍ਯੇ-
਽ਨਲੇ ਸਾਗਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਰੇ ਰਾਜਗੇਹੇ ।
ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਗਤਿਰ੍ਦੇਵਿ ਨਿਸ੍ਤਾਰਨੌਕਾ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਜਗਤ੍ਤਾਰਿਣਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਦੁਰ੍ਗੇ ॥ 4 ॥

ਅਪਾਰੇ ਮਹਾਦੁਸ੍ਤਰੇ਽ਤ੍ਯਂਤਘੋਰੇ
ਵਿਪਤ੍ਸਾਗਰੇ ਮਜ੍ਜਤਾਂ ਦੇਹਭਾਜਾਮ੍ ।
ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਗਤਿਰ੍ਦੇਵਿ ਨਿਸ੍ਤਾਰਹੇਤੁ-
ਰ੍ਨਮਸ੍ਤੇ ਜਗਤ੍ਤਾਰਿਣਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਦੁਰ੍ਗੇ ॥ 5 ॥

ਨਮਸ਼੍ਚਂਡਿਕੇ ਚਂਡਦੁਰ੍ਦਂਡਲੀਲਾ-
ਸਮੁਤ੍ਖਂਡਿਤਾ ਖਂਡਿਤਾ਽ਸ਼ੇਸ਼ਸ਼ਤ੍ਰੋਃ ।
ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਗਤਿਰ੍ਦੇਵਿ ਨਿਸ੍ਤਾਰਬੀਜਂ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਜਗਤ੍ਤਾਰਿਣਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਦੁਰ੍ਗੇ ॥ 6 ॥

ਤ੍ਵਮੇਕਾ ਸਦਾਰਾਧਿਤਾ ਸਤ੍ਯਵਾਦਿ-
ਨ੍ਯਨੇਕਾਖਿਲਾ ਕ੍ਰੋਧਨਾ ਕ੍ਰੋਧਨਿਸ਼੍ਠਾ ।
ਇਡਾ ਪਿਂਗਲ਼ਾ ਤ੍ਵਂ ਸੁਸ਼ੁਮ੍ਨਾ ਚ ਨਾਡੀ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਜਗਤ੍ਤਾਰਿਣਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਦੁਰ੍ਗੇ ॥ 7 ॥

ਨਮੋ ਦੇਵਿ ਦੁਰ੍ਗੇ ਸ਼ਿਵੇ ਭੀਮਨਾਦੇ
ਸਦਾਸਰ੍ਵਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਾਤ੍ਰੁਰੁਇਸ੍ਵਰੂਪੇ ।
ਵਿਭੂਤਿਃ ਸ਼ਚੀ ਕਾਲਰਾਤ੍ਰਿਃ ਸਤੀ ਤ੍ਵਂ
ਨਮਸ੍ਤੇ ਜਗਤ੍ਤਾਰਿਣਿ ਤ੍ਰਾਹਿ ਦੁਰ੍ਗੇ ॥ 8 ॥

ਸ਼ਰਣਮਸਿ ਸੁਰਾਣਾਂ ਸਿਦ੍ਧਵਿਦ੍ਯਾਧਰਾਣਾਂ
ਮੁਨਿਮਨੁਜਪਸ਼ੂਨਾਂ ਦਸ੍ਯੁਭਿਸ੍ਤ੍ਰਾਸਿਤਾਨਾਂ
ਨ੍ਰੁਰੁਇਪਤਿਗ੍ਰੁਰੁਇਹਗਤਾਨਾਂ ਵ੍ਯਾਧਿਭਿਃ ਪੀਡਿਤਾਨਾਮ੍ ।
ਤ੍ਵਮਸਿ ਸ਼ਰਣਮੇਕਾ ਦੇਵਿ ਦੁਰ੍ਗੇ ਪ੍ਰਸੀਦ ॥ 9 ॥

ਇਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਮਯਾ ਪ੍ਰੋਕ੍ਤਮਾਪਦੁਦ੍ਧਾਰਹੇਤੁਕਮ੍ ।
ਤ੍ਰਿਸਂਧ੍ਯਮੇਕਸਂਧ੍ਯਂ ਵਾ ਪਠਨਾਦ੍ਘੋਰਸਂਕਟਾਤ੍ ॥ 10 ॥

ਮੁਚ੍ਯਤੇ ਨਾਤ੍ਰ ਸਂਦੇਹੋ ਭੁਵਿ ਸ੍ਵਰ੍ਗੇ ਰਸਾਤਲੇ ।
ਸਰ੍ਵਂ ਵਾ ਸ਼੍ਲੋਕਮੇਕਂ ਵਾ ਯਃ ਪਠੇਦ੍ਭਕ੍ਤਿਮਾਨ੍ਸਦਾ ॥ 11 ॥

ਸ ਸਰ੍ਵਂ ਦੁਸ਼੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਤ੍ਯਕ੍ਤ੍ਵਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਪਰਮਂ ਪਦਮ੍ ।
ਪਠਨਾਦਸ੍ਯ ਦੇਵੇਸ਼ਿ ਕਿਂ ਨ ਸਿਦ੍ਧ੍ਯਤਿ ਭੂਤਲੇ ।
ਸ੍ਤਵਰਾਜਮਿਦਂ ਦੇਵਿ ਸਂਕ੍ਸ਼ੇਪਾਤ੍ਕਥਿਤਂ ਮਯਾ ॥ 12

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸਿਦ੍ਧੇਸ਼੍ਵਰੀਤਂਤ੍ਰੇ ਪਰਮਸ਼ਿਵੋਕ੍ਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁਰ੍ਗਾ ਆਪਦੁਦ੍ਧਾਰ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *