శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధారక స్తోత్రం | Durga Apaduddharaka Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధారక స్తోత్రంనమస్తే శరణ్యే శివే సానుకంపే
నమస్తే జగద్వ్యాపికే విశ్వరూపే ।
నమస్తే జగద్వంద్యపాదారవిందే
నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే ॥ 1 ॥నమస్తే జగచ్చింత్యమానస్వరూపే
నమస్తే మహాయోగివిజ్ఞానరూపే ।
నమస్తే నమస్తే సదానందరూపే
నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే ॥ 2 ॥అనాథస్య దీనస్య తృష్ణాతురస్య
భయార్తస్య భీతస్య బద్ధస్య జంతోః ।
త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తారకర్త్రీ
నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే ॥ 3 ॥అరణ్యే రణే దారుణే శత్రుమధ్యే-
ఽనలే సాగరే ప్రాంతరే రాజగేహే ।
త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తారనౌకా
నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే ॥ 4 ॥అపారే మహాదుస్తరేఽత్యంతఘోరే
విపత్సాగరే మజ్జతాం దేహభాజామ్ ।
త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తారహేతు-
ర్నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే ॥ 5 ॥నమశ్చండికే చండదుర్దండలీలా-
సముత్ఖండితా ఖండితాఽశేషశత్రోః ।
త్వమేకా గతిర్దేవి నిస్తారబీజం
నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే ॥ 6 ॥త్వమేకా సదారాధితా సత్యవాది-
న్యనేకాఖిలా క్రోధనా క్రోధనిష్ఠా ।
ఇడా పింగళా త్వం సుషుమ్నా చ నాడీ
నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే ॥ 7 ॥నమో దేవి దుర్గే శివే భీమనాదే
సదాసర్వసిద్ధిప్రదాతృస్వరూపే ।
విభూతిః శచీ కాలరాత్రిః సతీ త్వం
నమస్తే జగత్తారిణి త్రాహి దుర్గే ॥ 8 ॥శరణమసి సురాణాం సిద్ధవిద్యాధరాణాం
మునిమనుజపశూనాం దస్యుభిస్త్రాసితానాం
నృపతిగృహగతానాం వ్యాధిభిః పీడితానామ్ ।
త్వమసి శరణమేకా దేవి దుర్గే ప్రసీద ॥ 9 ॥ఇదం స్తోత్రం మయా ప్రోక్తమాపదుద్ధారహేతుకమ్ ।
త్రిసంధ్యమేకసంధ్యం వా పఠనాద్ఘోరసంకటాత్ ॥ 10 ॥ముచ్యతే నాత్ర సందేహో భువి స్వర్గే రసాతలే ।
సర్వం వా శ్లోకమేకం వా యః పఠేద్భక్తిమాన్సదా ॥ 11 ॥స సర్వం దుష్కృతం త్యక్త్వా ప్రాప్నోతి పరమం పదమ్ ।
పఠనాదస్య దేవేశి కిం న సిద్ధ్యతి భూతలే ।
స్తవరాజమిదం దేవి సంక్షేపాత్కథితం మయా ॥ 12ఇతి శ్రీ సిద్ధేశ్వరీతంత్రే పరమశివోక్త శ్రీ దుర్గా ఆపదుద్ధార స్తోత్రమ్ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *