ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஆபது³த்³தா⁴ரக ஸ்தோத்ரம் | Durga Apaduddharaka Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

நமஸ்தே ஶரண்யே ஶிவே ஸானுகம்பே
நமஸ்தே ஜக³த்³வ்யாபிகே விஶ்வரூபே ।
நமஸ்தே ஜக³த்³வன்த்³யபாதா³ரவின்தே³
நமஸ்தே ஜக³த்தாரிணி த்ராஹி து³ர்கே³ ॥ 1 ॥

நமஸ்தே ஜக³ச்சின்த்யமானஸ்வரூபே
நமஸ்தே மஹாயோகி³விஜ்ஞானரூபே ।
நமஸ்தே நமஸ்தே ஸதா³னந்த³ரூபே
நமஸ்தே ஜக³த்தாரிணி த்ராஹி து³ர்கே³ ॥ 2 ॥

அனாத²ஸ்ய தீ³னஸ்ய த்ருஷ்ணாதுரஸ்ய
ப⁴யார்தஸ்ய பீ⁴தஸ்ய ப³த்³த⁴ஸ்ய ஜன்தோ: ।
த்வமேகா க³திர்தே³வி நிஸ்தாரகர்த்ரீ
நமஸ்தே ஜக³த்தாரிணி த்ராஹி து³ர்கே³ ॥ 3 ॥

அரண்யே ரணே தா³ருணே ஶத்ருமத்⁴யே-
நலே ஸாக³ரே ப்ரான்தரே ராஜகே³ஹே ।
த்வமேகா க³திர்தே³வி நிஸ்தாரனௌகா
நமஸ்தே ஜக³த்தாரிணி த்ராஹி து³ர்கே³ ॥ 4 ॥

அபாரே மஹாது³ஸ்தரேத்யன்தகோ⁴ரே
விபத்ஸாக³ரே மஜ்ஜதாம் தே³ஹபா⁴ஜாம் ।
த்வமேகா க³திர்தே³வி நிஸ்தாரஹேது-
ர்னமஸ்தே ஜக³த்தாரிணி த்ராஹி து³ர்கே³ ॥ 5 ॥

நமஶ்சண்டி³கே சண்ட³து³ர்த³ண்ட³லீலா-
ஸமுத்க²ண்டி³தா க²ண்டி³தாஶேஷஶத்ரோ: ।
த்வமேகா க³திர்தே³வி நிஸ்தாரபீ³ஜம்
நமஸ்தே ஜக³த்தாரிணி த்ராஹி து³ர்கே³ ॥ 6 ॥

த்வமேகா ஸதா³ராதி⁴தா ஸத்யவாதி³-
ந்யனேகாகி²லா க்ரோத⁴னா க்ரோத⁴னிஷ்டா² ।
இடா³ பிங்க³ல்தா³ த்வம் ஸுஷும்னா ச நாடீ³
நமஸ்தே ஜக³த்தாரிணி த்ராஹி து³ர்கே³ ॥ 7 ॥

நமோ தே³வி து³ர்கே³ ஶிவே பீ⁴மனாதே³
ஸதா³ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³த்ருஸ்வரூபே ।
விபூ⁴தி: ஶசீ காலராத்ரி: ஸதீ த்வம்
நமஸ்தே ஜக³த்தாரிணி த்ராஹி து³ர்கே³ ॥ 8 ॥

ஶரணமஸி ஸுராணாம் ஸித்³த⁴வித்³யாத⁴ராணாம்
முனிமனுஜபஶூனாம் த³ஸ்யுபி⁴ஸ்த்ராஸிதானாம்
ந்ருபதிக்³ருஹக³தானாம் வ்யாதி⁴பி⁴: பீடி³தானாம் ।
த்வமஸி ஶரணமேகா தே³வி து³ர்கே³ ப்ரஸீத³ ॥ 9 ॥

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் மயா ப்ரோக்தமாபது³த்³தா⁴ரஹேதுகம் ।
த்ரிஸன்த்⁴யமேகஸன்த்⁴யம் வா பட²னாத்³கோ⁴ரஸங்கடாத் ॥ 1௦ ॥

முச்யதே நாத்ர ஸன்தே³ஹோ பு⁴வி ஸ்வர்கே³ ரஸாதலே ।
ஸர்வம் வா ஶ்லோகமேகம் வா ய: படே²த்³ப⁴க்திமான்ஸதா³ ॥ 11 ॥

ஸ ஸர்வம் து³ஷ்க்ருதம் த்யக்த்வா ப்ராப்னோதி பரமம் பத³ம் ।
பட²னாத³ஸ்ய தே³வேஶி கிம் ந ஸித்³த்⁴யதி பூ⁴தலே ।
ஸ்தவராஜமித³ம் தே³வி ஸங்க்ஷேபாத்கதி²தம் மயா ॥ 12

இதி ஶ்ரீ ஸித்³தே⁴ஶ்வரீதன்த்ரே பரமஶிவோக்த ஶ்ரீ து³ர்கா³ ஆபது³த்³தா⁴ர ஸ்தோத்ரம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *