ശ്രീ ദുര്ഗാ ആപദുദ്ധാരക സ്തോത്രമ് | Durga Apaduddharaka Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

നമസ്തേ ശരണ്യേ ശിവേ സാനുകംപേ
നമസ്തേ ജഗദ്വ്യാപികേ വിശ്വരൂപേ ।
നമസ്തേ ജഗദ്വംദ്യപാദാരവിംദേ
നമസ്തേ ജഗത്താരിണി ത്രാഹി ദുര്ഗേ ॥ 1 ॥

നമസ്തേ ജഗച്ചിംത്യമാനസ്വരൂപേ
നമസ്തേ മഹായോഗിവിജ്ഞാനരൂപേ ।
നമസ്തേ നമസ്തേ സദാനംദരൂപേ
നമസ്തേ ജഗത്താരിണി ത്രാഹി ദുര്ഗേ ॥ 2 ॥

അനാഥസ്യ ദീനസ്യ തൃഷ്ണാതുരസ്യ
ഭയാര്തസ്യ ഭീതസ്യ ബദ്ധസ്യ ജംതോഃ ।
ത്വമേകാ ഗതിര്ദേവി നിസ്താരകര്ത്രീ
നമസ്തേ ജഗത്താരിണി ത്രാഹി ദുര്ഗേ ॥ 3 ॥

അരണ്യേ രണേ ദാരുണേ ശത്രുമധ്യേ-
ഽനലേ സാഗരേ പ്രാംതരേ രാജഗേഹേ ।
ത്വമേകാ ഗതിര്ദേവി നിസ്താരനൌകാ
നമസ്തേ ജഗത്താരിണി ത്രാഹി ദുര്ഗേ ॥ 4 ॥

അപാരേ മഹാദുസ്തരേഽത്യംതഘോരേ
വിപത്സാഗരേ മജ്ജതാം ദേഹഭാജാമ് ।
ത്വമേകാ ഗതിര്ദേവി നിസ്താരഹേതു-
ര്നമസ്തേ ജഗത്താരിണി ത്രാഹി ദുര്ഗേ ॥ 5 ॥

നമശ്ചംഡികേ ചംഡദുര്ദംഡലീലാ-
സമുത്ഖംഡിതാ ഖംഡിതാഽശേഷശത്രോഃ ।
ത്വമേകാ ഗതിര്ദേവി നിസ്താരബീജം
നമസ്തേ ജഗത്താരിണി ത്രാഹി ദുര്ഗേ ॥ 6 ॥

ത്വമേകാ സദാരാധിതാ സത്യവാദി-
ന്യനേകാഖിലാ ക്രോധനാ ക്രോധനിഷ്ഠാ ।
ഇഡാ പിംഗലാ ത്വം സുഷുമ്നാ ച നാഡീ
നമസ്തേ ജഗത്താരിണി ത്രാഹി ദുര്ഗേ ॥ 7 ॥

നമോ ദേവി ദുര്ഗേ ശിവേ ഭീമനാദേ
സദാസര്വസിദ്ധിപ്രദാതൃസ്വരൂപേ ।
വിഭൂതിഃ ശചീ കാലരാത്രിഃ സതീ ത്വം
നമസ്തേ ജഗത്താരിണി ത്രാഹി ദുര്ഗേ ॥ 8 ॥

ശരണമസി സുരാണാം സിദ്ധവിദ്യാധരാണാം
മുനിമനുജപശൂനാം ദസ്യുഭിസ്ത്രാസിതാനാം
നൃപതിഗൃഹഗതാനാം വ്യാധിഭിഃ പീഡിതാനാമ് ।
ത്വമസി ശരണമേകാ ദേവി ദുര്ഗേ പ്രസീദ ॥ 9 ॥

ഇദം സ്തോത്രം മയാ പ്രോക്തമാപദുദ്ധാരഹേതുകമ് ।
ത്രിസംധ്യമേകസംധ്യം വാ പഠനാദ്ഘോരസംകടാത് ॥ 10 ॥

മുച്യതേ നാത്ര സംദേഹോ ഭുവി സ്വര്ഗേ രസാതലേ ।
സര്വം വാ ശ്ലോകമേകം വാ യഃ പഠേദ്ഭക്തിമാന്സദാ ॥ 11 ॥

സ സര്വം ദുഷ്കൃതം ത്യക്ത്വാ പ്രാപ്നോതി പരമം പദമ് ।
പഠനാദസ്യ ദേവേശി കിം ന സിദ്ധ്യതി ഭൂതലേ ।
സ്തവരാജമിദം ദേവി സംക്ഷേപാത്കഥിതം മയാ ॥ 12

ഇതി ശ്രീ സിദ്ധേശ്വരീതംത്രേ പരമശിവോക്ത ശ്രീ ദുര്ഗാ ആപദുദ്ധാര സ്തോത്രമ് ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *