Rin Harta Ganesh Stotram In English

Also Read This In:- Hindi.

॥ Dhyan ॥
Sindoor-varnam Dvi-bhujam Ganesham Lambodaram Padma-dale Nivishtam ।
Brahmadi-devaih Pari-sevyamanam Siddairyutam Tam Pranami Devam ॥

॥ Mool-path ॥
Srishtyadau Brahmana Samyak Poojit: Phal-siddhe ।
Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Tripurasya Vadhat Poorvam Shambhuna Samygarchit: ।
Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Hiranya-kashyapvadinan Vadharthe Vishnunarchit: ।
Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Mahishasy Vadhe Devya Gan-nath: Prapujit: ।
Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Tarakasy Vadhat Poorvan Kumaren Prapoojit: ।
Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Bhaskaren Ganesho Hi Poojitashchhavi-siddhe ।
Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Shashina Kanti-vrddhayarthan Poojito Gan-nayak: ।
Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Palanay Ch Tapasan Vishwamitren Poojit: ।
Sadaiv Parvati-putra: Rin-nashan Karotu Main ॥

Idan Twrn-har-stotran Teevra-daridraya-nashanan,
Ek-baram Pathenityam Barshmekam Samhitah : ।
Daridryan Darunan Tyaktva Kuber-samatan Vrajet ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *