ਸ਼ਿਵ ਮਹਿਮ੍ਨਾ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Shiv Mahimna Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਅਥ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਮਹਿਮ੍ਨਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥

ਮਹਿਮ੍ਨਃ ਪਾਰਂ ਤੇ ਪਰਮਵਿਦੁਸ਼ੋ ਯਦ੍ਯਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੀ
ਸ੍ਤੁਤਿਰ੍ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਦੀਨਾਮਪਿ ਤਦਵਸਨ੍ਨਾਸ੍ਤ੍ਵਯਿ ਗਿਰਃ ।
ਅਥਾ਽ਵਾਚ੍ਯਃ ਸਰ੍ਵਃ ਸ੍ਵਮਤਿਪਰਿਣਾਮਾਵਧਿ ਗ੍ਰੁਰੁਇਣਨ੍
ਮਮਾਪ੍ਯੇਸ਼ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇ ਹਰ ਨਿਰਪਵਾਦਃ ਪਰਿਕਰਃ ॥ 1 ॥

ਅਤੀਤਃ ਪਂਥਾਨਂ ਤਵ ਚ ਮਹਿਮਾ ਵਾਙ੍ਮਨਸਯੋਃ
ਅਤਦ੍ਵ੍ਯਾਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤ੍ਯਾ ਯਂ ਚਕਿਤਮਭਿਧਤ੍ਤੇ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰਪਿ ।
ਸ ਕਸ੍ਯ ਸ੍ਤੋਤਵ੍ਯਃ ਕਤਿਵਿਧਗੁਣਃ ਕਸ੍ਯ ਵਿਸ਼ਯਃ
ਪਦੇ ਤ੍ਵਰ੍ਵਾਚੀਨੇ ਪਤਤਿ ਨ ਮਨਃ ਕਸ੍ਯ ਨ ਵਚਃ ॥ 2 ॥

ਮਧੁਸ੍ਫੀਤਾ ਵਾਚਃ ਪਰਮਮਮ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਨਿਰ੍ਮਿਤਵਤਃ
ਤਵ ਬ੍ਰਹ੍ਮਨ੍​ ਕਿਂ ਵਾਗਪਿ ਸੁਰਗੁਰੋਰ੍ਵਿਸ੍ਮਯਪਦਮ੍ ।
ਮਮ ਤ੍ਵੇਤਾਂ ਵਾਣੀਂ ਗੁਣਕਥਨਪੁਣ੍ਯੇਨ ਭਵਤਃ
ਪੁਨਾਮੀਤ੍ਯਰ੍ਥੇ਽ਸ੍ਮਿਨ੍ ਪੁਰਮਥਨ ਬੁਦ੍ਧਿਰ੍ਵ੍ਯਵਸਿਤਾ ॥ 3 ॥

ਤਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਯਤ੍ਤਜ੍ਜਗਦੁਦਯਰਕ੍ਸ਼ਾਪ੍ਰਲਯਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍
ਤ੍ਰਯੀਵਸ੍ਤੁ ਵ੍ਯਸ੍ਤਂ ਤਿਸ੍ਰੁਸ਼ੁ ਗੁਣਭਿਨ੍ਨਾਸੁ ਤਨੁਸ਼ੁ ।
ਅਭਵ੍ਯਾਨਾਮਸ੍ਮਿਨ੍ ਵਰਦ ਰਮਣੀਯਾਮਰਮਣੀਂ
ਵਿਹਂਤੁਂ ਵ੍ਯਾਕ੍ਰੋਸ਼ੀਂ ਵਿਦਧਤ ਇਹੈਕੇ ਜਡਧਿਯਃ ॥ 4 ॥

ਕਿਮੀਹਃ ਕਿਂਕਾਯਃ ਸ ਖਲੁ ਕਿਮੁਪਾਯਸ੍ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਂ
ਕਿਮਾਧਾਰੋ ਧਾਤਾ ਸ੍ਰੁਰੁਇਜਤਿ ਕਿਮੁਪਾਦਾਨ ਇਤਿ ਚ ।
ਅਤਰ੍ਕ੍ਯੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯੇ ਤ੍ਵਯ੍ਯਨਵਸਰ ਦੁਃਸ੍ਥੋ ਹਤਧਿਯਃ
ਕੁਤਰ੍ਕੋ਽ਯਂ ਕਾਂਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਮੁਖਰਯਤਿ ਮੋਹਾਯ ਜਗਤਃ ॥ 5 ॥

ਅਜਨ੍ਮਾਨੋ ਲੋਕਾਃ ਕਿਮਵਯਵਵਂਤੋ਽ਪਿ ਜਗਤਾਂ
ਅਧਿਸ਼੍ਠਾਤਾਰਂ ਕਿਂ ਭਵਵਿਧਿਰਨਾਦ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯ ਭਵਤਿ ।
ਅਨੀਸ਼ੋ ਵਾ ਕੁਰ੍ਯਾਦ੍ ਭੁਵਨਜਨਨੇ ਕਃ ਪਰਿਕਰੋ
ਯਤੋ ਮਂਦਾਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਪ੍ਰਤ੍ਯਮਰਵਰ ਸਂਸ਼ੇਰਤ ਇਮੇ ॥ 6 ॥

ਤ੍ਰਯੀ ਸਾਂਖ੍ਯਂ ਯੋਗਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਮਤਂ ਵੈਸ਼੍ਣਵਮਿਤਿ
ਪ੍ਰਭਿਨ੍ਨੇ ਪ੍ਰਸ੍ਥਾਨੇ ਪਰਮਿਦਮਦਃ ਪਥ੍ਯਮਿਤਿ ਚ ।
ਰੁਚੀਨਾਂ ਵੈਚਿਤ੍ਰ੍ਯਾਦ੍ਰੁਰੁਇਜੁਕੁਟਿਲ ਨਾਨਾਪਥਜੁਸ਼ਾਂ
ਨ੍ਰੁਰੁਇਣਾਮੇਕੋ ਗਮ੍ਯਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਪਯਸਾਮਰ੍ਣਵ ਇਵ ॥ 7 ॥

ਮਹੋਕ੍ਸ਼ਃ ਖਟ੍ਵਾਂਗਂ ਪਰਸ਼ੁਰਜਿਨਂ ਭਸ੍ਮ ਫਣਿਨਃ
ਕਪਾਲਂ ਚੇਤੀਯਤ੍ਤਵ ਵਰਦ ਤਂਤ੍ਰੋਪਕਰਣਮ੍ ।
ਸੁਰਾਸ੍ਤਾਂ ਤਾਮ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਿਂ ਦਧਤਿ ਤੁ ਭਵਦ੍ਭੂਪ੍ਰਣਿਹਿਤਾਂ
ਨ ਹਿ ਸ੍ਵਾਤ੍ਮਾਰਾਮਂ ਵਿਸ਼ਯਮ੍ਰੁਰੁਇਗਤ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਾ ਭ੍ਰਮਯਤਿ ॥ 8 ॥

ਧ੍ਰੁਵਂ ਕਸ਼੍ਚਿਤ੍ ਸਰ੍ਵਂ ਸਕਲਮਪਰਸ੍ਤ੍ਵਧ੍ਰੁਵਮਿਦਂ
ਪਰੋ ਧ੍ਰੌਵ੍ਯਾ਽ਧ੍ਰੌਵ੍ਯੇ ਜਗਤਿ ਗਦਤਿ ਵ੍ਯਸ੍ਤਵਿਸ਼ਯੇ ।
ਸਮਸ੍ਤੇ਽ਪ੍ਯੇਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਪੁਰਮਥਨ ਤੈਰ੍ਵਿਸ੍ਮਿਤ ਇਵ
ਸ੍ਤੁਵਨ੍​ ਜਿਹ੍ਰੇਮਿ ਤ੍ਵਾਂ ਨ ਖਲੁ ਨਨੁ ਧ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਾ ਮੁਖਰਤਾ ॥ 9 ॥

ਤਵੈਸ਼੍ਵਰ੍ਯਂ ਯਤ੍ਨਾਦ੍ ਯਦੁਪਰਿ ਵਿਰਿਂਚਿਰ੍ਹਰਿਰਧਃ
ਪਰਿਚ੍ਛੇਤੁਂ ਯਾਤਾਵਨਲਮਨਲਸ੍ਕਂਧਵਪੁਸ਼ਃ ।
ਤਤੋ ਭਕ੍ਤਿਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ-ਭਰਗੁਰੁ-ਗ੍ਰੁਰੁਇਣਦ੍ਭ੍ਯਾਂ ਗਿਰਿਸ਼ ਯਤ੍
ਸ੍ਵਯਂ ਤਸ੍ਥੇ ਤਾਭ੍ਯਾਂ ਤਵ ਕਿਮਨੁਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਰ੍ਨ ਫਲਤਿ ॥ 10 ॥

ਅਯਤ੍ਨਾਦਾਸਾਦ੍ਯ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਮਵੈਰਵ੍ਯਤਿਕਰਂ
ਦਸ਼ਾਸ੍ਯੋ ਯਦ੍ਬਾਹੂਨਭ੍ਰੁਰੁਇਤ ਰਣਕਂਡੂ-ਪਰਵਸ਼ਾਨ੍ ।
ਸ਼ਿਰਃਪਦ੍ਮਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਰਚਿਤਚਰਣਾਂਭੋਰੁਹ-ਬਲੇਃ
ਸ੍ਥਿਰਾਯਾਸ੍ਤ੍ਵਦ੍ਭਕ੍ਤੇਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਹਰ ਵਿਸ੍ਫੂਰ੍ਜਿਤਮਿਦਮ੍ ॥ 11 ॥

ਅਮੁਸ਼੍ਯ ਤ੍ਵਤ੍ਸੇਵਾ-ਸਮਧਿਗਤਸਾਰਂ ਭੁਜਵਨਂ
ਬਲਾਤ੍ ਕੈਲਾਸੇ਽ਪਿ ਤ੍ਵਦਧਿਵਸਤੌ ਵਿਕ੍ਰਮਯਤਃ ।
ਅਲਭ੍ਯਾ ਪਾਤਾਲੇ਽ਪ੍ਯਲਸਚਲਿਤਾਂਗੁਸ਼੍ਠਸ਼ਿਰਸਿ
ਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾ ਤ੍ਵਯ੍ਯਾਸੀਦ੍ ਧ੍ਰੁਵਮੁਪਚਿਤੋ ਮੁਹ੍ਯਤਿ ਖਲਃ ॥ 12 ॥

ਯਦ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਿਂ ਸੁਤ੍ਰਾਮ੍ਣੋ ਵਰਦ ਪਰਮੋਚ੍ਚੈਰਪਿ ਸਤੀਂ
ਅਧਸ਼੍ਚਕ੍ਰੇ ਬਾਣਃ ਪਰਿਜਨਵਿਧੇਯਤ੍ਰਿਭੁਵਨਃ ।
ਨ ਤਚ੍ਚਿਤ੍ਰਂ ਤਸ੍ਮਿਨ੍ ਵਰਿਵਸਿਤਰਿ ਤ੍ਵਚ੍ਚਰਣਯੋਃ
ਨ ਕਸ੍ਯਾਪ੍ਯੁਨ੍ਨਤ੍ਯੈ ਭਵਤਿ ਸ਼ਿਰਸਸ੍ਤ੍ਵਯ੍ਯਵਨਤਿਃ ॥ 13 ॥

ਅਕਾਂਡ-ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਂਡ-ਕ੍ਸ਼ਯਚਕਿਤ-ਦੇਵਾਸੁਰਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾ
ਵਿਧੇਯਸ੍ਯਾ਽਽ਸੀਦ੍​ ਯਸ੍ਤ੍ਰਿਨਯਨ ਵਿਸ਼ਂ ਸਂਹ੍ਰੁਰੁਇਤਵਤਃ ।
ਸ ਕਲ੍ਮਾਸ਼ਃ ਕਂਠੇ ਤਵ ਨ ਕੁਰੁਤੇ ਨ ਸ਼੍ਰਿਯਮਹੋ
ਵਿਕਾਰੋ਽ਪਿ ਸ਼੍ਲਾਘ੍ਯੋ ਭੁਵਨ-ਭਯ- ਭਂਗ- ਵ੍ਯਸਨਿਨਃ ॥ 14 ॥

ਅਸਿਦ੍ਧਾਰ੍ਥਾ ਨੈਵ ਕ੍ਵਚਿਦਪਿ ਸਦੇਵਾਸੁਰਨਰੇ
ਨਿਵਰ੍ਤਂਤੇ ਨਿਤ੍ਯਂ ਜਗਤਿ ਜਯਿਨੋ ਯਸ੍ਯ ਵਿਸ਼ਿਖਾਃ ।
ਸ ਪਸ਼੍ਯਨ੍ਨੀਸ਼ ਤ੍ਵਾਮਿਤਰਸੁਰਸਾਧਾਰਣਮਭੂਤ੍
ਸ੍ਮਰਃ ਸ੍ਮਰ੍ਤਵ੍ਯਾਤ੍ਮਾ ਨ ਹਿ ਵਸ਼ਿਸ਼ੁ ਪਥ੍ਯਃ ਪਰਿਭਵਃ ॥ 15 ॥

ਮਹੀ ਪਾਦਾਘਾਤਾਦ੍ ਵ੍ਰਜਤਿ ਸਹਸਾ ਸਂਸ਼ਯਪਦਂ
ਪਦਂ ਵਿਸ਼੍ਣੋਰ੍ਭ੍ਰਾਮ੍ਯਦ੍ ਭੁਜ-ਪਰਿਘ-ਰੁਗ੍ਣ-ਗ੍ਰਹ- ਗਣਮ੍ ।
ਮੁਹੁਰ੍ਦ੍ਯੌਰ੍ਦੌਸ੍ਥ੍ਯਂ ਯਾਤ੍ਯਨਿਭ੍ਰੁਰੁਇਤ-ਜਟਾ-ਤਾਡਿਤ-ਤਟਾ
ਜਗਦ੍ਰਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਤ੍ਵਂ ਨਟਸਿ ਨਨੁ ਵਾਮੈਵ ਵਿਭੁਤਾ ॥ 16 ॥

ਵਿਯਦ੍ਵ੍ਯਾਪੀ ਤਾਰਾ-ਗਣ-ਗੁਣਿਤ-ਫੇਨੋਦ੍ਗਮ-ਰੁਚਿਃ
ਪ੍ਰਵਾਹੋ ਵਾਰਾਂ ਯਃ ਪ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਤਲਘੁਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਃ ਸ਼ਿਰਸਿ ਤੇ ।
ਜਗਦ੍ਦ੍ਵੀਪਾਕਾਰਂ ਜਲਧਿਵਲਯਂ ਤੇਨ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਮਿਤਿ
ਅਨੇਨੈਵੋਨ੍ਨੇਯਂ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਮਹਿਮ ਦਿਵ੍ਯਂ ਤਵ ਵਪੁਃ ॥ 17 ॥

ਰਥਃ ਕ੍ਸ਼ੋਣੀ ਯਂਤਾ ਸ਼ਤਧ੍ਰੁਰੁਇਤਿਰਗੇਂਦ੍ਰੋ ਧਨੁਰਥੋ
ਰਥਾਂਗੇ ਚਂਦ੍ਰਾਰ੍ਕੌ ਰਥ-ਚਰਣ-ਪਾਣਿਃ ਸ਼ਰ ਇਤਿ ।
ਦਿਧਕ੍ਸ਼ੋਸ੍ਤੇ ਕੋ਽ਯਂ ਤ੍ਰਿਪੁਰਤ੍ਰੁਰੁਇਣਮਾਡਂਬਰ-ਵਿਧਿਃ
ਵਿਧੇਯੈਃ ਕ੍ਰੀਡਂਤ੍ਯੋ ਨ ਖਲੁ ਪਰਤਂਤ੍ਰਾਃ ਪ੍ਰਭੁਧਿਯਃ ॥ 18 ॥

ਹਰਿਸ੍ਤੇ ਸਾਹਸ੍ਰਂ ਕਮਲ ਬਲਿਮਾਧਾਯ ਪਦਯੋਃ
ਯਦੇਕੋਨੇ ਤਸ੍ਮਿਨ੍​ ਨਿਜਮੁਦਹਰਨ੍ਨੇਤ੍ਰਕਮਲਮ੍ ।
ਗਤੋ ਭਕ੍ਤ੍ਯੁਦ੍ਰੇਕਃ ਪਰਿਣਤਿਮਸੌ ਚਕ੍ਰਵਪੁਸ਼ਃ
ਤ੍ਰਯਾਣਾਂ ਰਕ੍ਸ਼ਾਯੈ ਤ੍ਰਿਪੁਰਹਰ ਜਾਗਰ੍ਤਿ ਜਗਤਾਮ੍ ॥ 19 ॥

ਕ੍ਰਤੌ ਸੁਪ੍ਤੇ ਜਾਗ੍ਰਤ੍​ ਤ੍ਵਮਸਿ ਫਲਯੋਗੇ ਕ੍ਰਤੁਮਤਾਂ
ਕ੍ਵ ਕਰ੍ਮ ਪ੍ਰਧ੍ਵਸ੍ਤਂ ਫਲਤਿ ਪੁਰੁਸ਼ਾਰਾਧਨਮ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ।
ਅਤਸ੍ਤ੍ਵਾਂ ਸਂਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਕ੍ਰਤੁਸ਼ੁ ਫਲਦਾਨ-ਪ੍ਰਤਿਭੁਵਂ
ਸ਼੍ਰੁਤੌ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾਂ ਬਧ੍ਵਾ ਦ੍ਰੁਰੁਇਢਪਰਿਕਰਃ ਕਰ੍ਮਸੁ ਜਨਃ ॥ 20 ॥

ਕ੍ਰਿਯਾਦਕ੍ਸ਼ੋ ਦਕ੍ਸ਼ਃ ਕ੍ਰਤੁਪਤਿਰਧੀਸ਼ਸ੍ਤਨੁਭ੍ਰੁਰੁਇਤਾਂ
ਰੁਰੁਇਸ਼ੀਣਾਮਾਰ੍ਤ੍ਵਿਜ੍ਯਂ ਸ਼ਰਣਦ ਸਦਸ੍ਯਾਃ ਸੁਰ-ਗਣਾਃ ।
ਕ੍ਰਤੁਭ੍ਰਂਸ਼ਸ੍ਤ੍ਵਤ੍ਤਃ ਕ੍ਰਤੁਫਲ-ਵਿਧਾਨ-ਵ੍ਯਸਨਿਨਃ
ਧ੍ਰੁਵਂ ਕਰ੍ਤੁਃ ਸ਼੍ਰਦ੍ਧਾ-ਵਿਧੁਰਮਭਿਚਾਰਾਯ ਹਿ ਮਖਾਃ ॥ 21 ॥

ਪ੍ਰਜਾਨਾਥਂ ਨਾਥ ਪ੍ਰਸਭਮਭਿਕਂ ਸ੍ਵਾਂ ਦੁਹਿਤਰਂ
ਗਤਂ ਰੋਹਿਦ੍​ ਭੂਤਾਂ ਰਿਰਮਯਿਸ਼ੁਮ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯਸ੍ਯ ਵਪੁਸ਼ਾ ।
ਧਨੁਸ਼੍ਪਾਣੇਰ੍ਯਾਤਂ ਦਿਵਮਪਿ ਸਪਤ੍ਰਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਮਮੁਂ
ਤ੍ਰਸਂਤਂ ਤੇ਽ਦ੍ਯਾਪਿ ਤ੍ਯਜਤਿ ਨ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਵ੍ਯਾਧਰਭਸਃ ॥ 22 ॥

ਸ੍ਵਲਾਵਣ੍ਯਾਸ਼ਂਸਾ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤਧਨੁਸ਼ਮਹ੍ਨਾਯ ਤ੍ਰੁਰੁਇਣਵਤ੍
ਪੁਰਃ ਪ੍ਲੁਸ਼੍ਟਂ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਪੁਰਮਥਨ ਪੁਸ਼੍ਪਾਯੁਧਮਪਿ ।
ਯਦਿ ਸ੍ਤ੍ਰੈਣਂ ਦੇਵੀ ਯਮਨਿਰਤ-ਦੇਹਾਰ੍ਧ-ਘਟਨਾਤ੍
ਅਵੈਤਿ ਤ੍ਵਾਮਦ੍ਧਾ ਬਤ ਵਰਦ ਮੁਗ੍ਧਾ ਯੁਵਤਯਃ ॥ 23 ॥

ਸ਼੍ਮਸ਼ਾਨੇਸ਼੍ਵਾਕ੍ਰੀਡਾ ਸ੍ਮਰਹਰ ਪਿਸ਼ਾਚਾਃ ਸਹਚਰਾਃ
ਚਿਤਾ-ਭਸ੍ਮਾਲੇਪਃ ਸ੍ਰਗਪਿ ਨ੍ਰੁਰੁਇਕਰੋਟੀ-ਪਰਿਕਰਃ ।
ਅਮਂਗਲ੍ਯਂ ਸ਼ੀਲਂ ਤਵ ਭਵਤੁ ਨਾਮੈਵਮਖਿਲਂ
ਤਥਾਪਿ ਸ੍ਮਰ੍ਤ੍ਰੁਰੁਈਣਾਂ ਵਰਦ ਪਰਮਂ ਮਂਗਲਮਸਿ ॥ 24 ॥

ਮਨਃ ਪ੍ਰਤ੍ਯਕ੍ਚਿਤ੍ਤੇ ਸਵਿਧਮਵਿਧਾਯਾਤ੍ਤ-ਮਰੁਤਃ
ਪ੍ਰਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯਦ੍ਰੋਮਾਣਃ ਪ੍ਰਮਦ-ਸਲਿਲੋਤ੍ਸਂਗਤਿ-ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਃ ।
ਯਦਾਲੋਕ੍ਯਾਹ੍ਲਾਦਂ ਹ੍ਰਦ ਇਵ ਨਿਮਜ੍ਯਾਮ੍ਰੁਰੁਇਤਮਯੇ
ਦਧਤ੍ਯਂਤਸ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਕਿਮਪਿ ਯਮਿਨਸ੍ਤਤ੍ ਕਿਲ ਭਵਾਨ੍ ॥ 25 ॥

ਤ੍ਵਮਰ੍ਕਸ੍ਤ੍ਵਂ ਸੋਮਸ੍ਤ੍ਵਮਸਿ ਪਵਨਸ੍ਤ੍ਵਂ ਹੁਤਵਹਃ
ਤ੍ਵਮਾਪਸ੍ਤ੍ਵਂ ਵ੍ਯੋਮ ਤ੍ਵਮੁ ਧਰਣਿਰਾਤ੍ਮਾ ਤ੍ਵਮਿਤਿ ਚ ।
ਪਰਿਚ੍ਛਿਨ੍ਨਾਮੇਵਂ ਤ੍ਵਯਿ ਪਰਿਣਤਾ ਬਿਭ੍ਰਤਿ ਗਿਰਂ
ਨ ਵਿਦ੍ਮਸ੍ਤਤ੍ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਵਯਮਿਹ ਤੁ ਯਤ੍ ਤ੍ਵਂ ਨ ਭਵਸਿ ॥ 26 ॥

ਤ੍ਰਯੀਂ ਤਿਸ੍ਰੋ ਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤੀਸ੍ਤ੍ਰਿਭੁਵਨਮਥੋ ਤ੍ਰੀਨਪਿ ਸੁਰਾਨ੍
ਅਕਾਰਾਦ੍ਯੈਰ੍ਵਰ੍ਣੈਸ੍ਤ੍ਰਿਭਿਰਭਿਦਧਤ੍ ਤੀਰ੍ਣਵਿਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿ ।
ਤੁਰੀਯਂ ਤੇ ਧਾਮ ਧ੍ਵਨਿਭਿਰਵਰੁਂਧਾਨਮਣੁਭਿਃ
ਸਮਸ੍ਤਂ ਵ੍ਯਸ੍ਤਂ ਤ੍ਵਾਂ ਸ਼ਰਣਦ ਗ੍ਰੁਰੁਇਣਾਤ੍ਯੋਮਿਤਿ ਪਦਮ੍ ॥ 27 ॥

ਭਵਃ ਸ਼ਰ੍ਵੋ ਰੁਦ੍ਰਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿਰਥੋਗ੍ਰਃ ਸਹਮਹਾਨ੍
ਤਥਾ ਭੀਮੇਸ਼ਾਨਾਵਿਤਿ ਯਦਭਿਧਾਨਾਸ਼੍ਟਕਮਿਦਮ੍ ।
ਅਮੁਸ਼੍ਮਿਨ੍ ਪ੍ਰਤ੍ਯੇਕਂ ਪ੍ਰਵਿਚਰਤਿ ਦੇਵ ਸ਼੍ਰੁਤਿਰਪਿ
ਪ੍ਰਿਯਾਯਾਸ੍ਮੈਧਾਮ੍ਨੇ ਪ੍ਰਣਿਹਿਤ-ਨਮਸ੍ਯੋ਽ਸ੍ਮਿ ਭਵਤੇ ॥ 28 ॥

ਨਮੋ ਨੇਦਿਸ਼੍ਠਾਯ ਪ੍ਰਿਯਦਵ ਦਵਿਸ਼੍ਠਾਯ ਚ ਨਮਃ
ਨਮਃ ਕ੍ਸ਼ੋਦਿਸ਼੍ਠਾਯ ਸ੍ਮਰਹਰ ਮਹਿਸ਼੍ਠਾਯ ਚ ਨਮਃ ।
ਨਮੋ ਵਰ੍ਸ਼ਿਸ਼੍ਠਾਯ ਤ੍ਰਿਨਯਨ ਯਵਿਸ਼੍ਠਾਯ ਚ ਨਮਃ
ਨਮਃ ਸਰ੍ਵਸ੍ਮੈ ਤੇ ਤਦਿਦਮਤਿਸਰ੍ਵਾਯ ਚ ਨਮਃ ॥ 29 ॥

ਬਹੁਲ-ਰਜਸੇ ਵਿਸ਼੍ਵੋਤ੍ਪਤ੍ਤੌ ਭਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ
ਪ੍ਰਬਲ-ਤਮਸੇ ਤਤ੍ ਸਂਹਾਰੇ ਹਰਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਜਨ-ਸੁਖਕ੍ਰੁਰੁਇਤੇ ਸਤ੍ਤ੍ਵੋਦ੍ਰਿਕ੍ਤੌ ਮ੍ਰੁਰੁਇਡਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ
ਪ੍ਰਮਹਸਿ ਪਦੇ ਨਿਸ੍ਤ੍ਰੈਗੁਣ੍ਯੇ ਸ਼ਿਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ 30 ॥

ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼-ਪਰਿਣਤਿ-ਚੇਤਃ ਕ੍ਲੇਸ਼ਵਸ਼੍ਯਂ ਕ੍ਵ ਚੇਦਂ ਕ੍ਵ ਚ ਤਵ ਗੁਣ-ਸੀਮੋਲ੍ਲਂਘਿਨੀ ਸ਼ਸ਼੍ਵਦ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਿਃ ।
ਇਤਿ ਚਕਿਤਮਮਂਦੀਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯ ਮਾਂ ਭਕ੍ਤਿਰਾਧਾਦ੍ ਵਰਦ ਚਰਣਯੋਸ੍ਤੇ ਵਾਕ੍ਯ-ਪੁਸ਼੍ਪੋਪਹਾਰਮ੍ ॥ 31 ॥

ਅਸਿਤ-ਗਿਰਿ-ਸਮਂ ਸ੍ਯਾਤ੍ ਕਜ੍ਜਲਂ ਸਿਂਧੁ-ਪਾਤ੍ਰੇ ਸੁਰ-ਤਰੁਵਰ-ਸ਼ਾਖਾ ਲੇਖਨੀ ਪਤ੍ਰਮੁਰ੍ਵੀ ।
ਲਿਖਤਿ ਯਦਿ ਗ੍ਰੁਰੁਇਹੀਤ੍ਵਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਰ੍ਵਕਾਲਂ ਤਦਪਿ ਤਵ ਗੁਣਾਨਾਮੀਸ਼ ਪਾਰਂ ਨ ਯਾਤਿ ॥ 32 ॥

ਅਸੁਰ-ਸੁਰ-ਮੁਨੀਂਦ੍ਰੈਰਰ੍ਚਿਤਸ੍ਯੇਂਦੁ-ਮੌਲੇਃ ਗ੍ਰਥਿਤ-ਗੁਣਮਹਿਮ੍ਨੋ ਨਿਰ੍ਗੁਣਸ੍ਯੇਸ਼੍ਵਰਸ੍ਯ ।
ਸਕਲ-ਗਣ-ਵਰਿਸ਼੍ਠਃ ਪੁਸ਼੍ਪਦਂਤਾਭਿਧਾਨਃ ਰੁਚਿਰਮਲਘੁਵ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤੈਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਚ੍ਚਕਾਰ ॥ 33 ॥

ਅਹਰਹਰਨਵਦ੍ਯਂ ਧੂਰ੍ਜਟੇਃ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮੇਤਤ੍ ਪਠਤਿ ਪਰਮਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਸ਼ੁਦ੍ਧ-ਚਿਤ੍ਤਃ ਪੁਮਾਨ੍ ਯਃ ।
ਸ ਭਵਤਿ ਸ਼ਿਵਲੋਕੇ ਰੁਦ੍ਰਤੁਲ੍ਯਸ੍ਤਥਾ਽ਤ੍ਰ ਪ੍ਰਚੁਰਤਰ-ਧਨਾਯੁਃ ਪੁਤ੍ਰਵਾਨ੍ ਕੀਰ੍ਤਿਮਾਂਸ਼੍ਚ ॥ 34 ॥

ਮਹੇਸ਼ਾਨ੍ਨਾਪਰੋ ਦੇਵੋ ਮਹਿਮ੍ਨੋ ਨਾਪਰਾ ਸ੍ਤੁਤਿਃ ।
ਅਘੋਰਾਨ੍ਨਾਪਰੋ ਮਂਤ੍ਰੋ ਨਾਸ੍ਤਿ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਗੁਰੋਃ ਪਰਮ੍ ॥ 35 ॥

ਦੀਕ੍ਸ਼ਾ ਦਾਨਂ ਤਪਸ੍ਤੀਰ੍ਥਂ ਜ੍ਞਾਨਂ ਯਾਗਾਦਿਕਾਃ ਕ੍ਰਿਯਾਃ ।
ਮਹਿਮ੍ਨਸ੍ਤਵ ਪਾਠਸ੍ਯ ਕਲਾਂ ਨਾਰ੍ਹਂਤਿ ਸ਼ੋਡਸ਼ੀਮ੍ ॥ 36 ॥

ਕੁਸੁਮਦਸ਼ਨ-ਨਾਮਾ ਸਰ੍ਵ-ਗਂਧਰ੍ਵ-ਰਾਜਃ
ਸ਼ਸ਼ਿਧਰਵਰ-ਮੌਲੇਰ੍ਦੇਵਦੇਵਸ੍ਯ ਦਾਸਃ ।
ਸ ਖਲੁ ਨਿਜ-ਮਹਿਮ੍ਨੋ ਭ੍ਰਸ਼੍ਟ ਏਵਾਸ੍ਯ ਰੋਸ਼ਾਤ੍
ਸ੍ਤਵਨਮਿਦਮਕਾਰ੍ਸ਼ੀਦ੍ ਦਿਵ੍ਯ-ਦਿਵ੍ਯਂ ਮਹਿਮ੍ਨਃ ॥ 37 ॥

ਸੁਰਗੁਰੁਮਭਿਪੂਜ੍ਯ ਸ੍ਵਰ੍ਗ-ਮੋਕ੍ਸ਼ੈਕ-ਹੇਤੁਂ
ਪਠਤਿ ਯਦਿ ਮਨੁਸ਼੍ਯਃ ਪ੍ਰਾਂਜਲਿਰ੍ਨਾਨ੍ਯ-ਚੇਤਾਃ ।
ਵ੍ਰਜਤਿ ਸ਼ਿਵ-ਸਮੀਪਂ ਕਿਨ੍ਨਰੈਃ ਸ੍ਤੂਯਮਾਨਃ
ਸ੍ਤਵਨਮਿਦਮਮੋਘਂ ਪੁਸ਼੍ਪਦਂਤਪ੍ਰਣੀਤਮ੍ ॥ 38 ॥

ਆਸਮਾਪ੍ਤਮਿਦਂ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਗਂਧਰ੍ਵ-ਭਾਸ਼ਿਤਮ੍ ।
ਅਨੌਪਮ੍ਯਂ ਮਨੋਹਾਰਿ ਸਰ੍ਵਮੀਸ਼੍ਵਰਵਰ੍ਣਨਮ੍ ॥ 39 ॥

ਇਤ੍ਯੇਸ਼ਾ ਵਾਙ੍ਮਯੀ ਪੂਜਾ ਸ਼੍ਰੀਮਚ੍ਛਂਕਰ-ਪਾਦਯੋਃ ।
ਅਰ੍ਪਿਤਾ ਤੇਨ ਦੇਵੇਸ਼ਃ ਪ੍ਰੀਯਤਾਂ ਮੇ ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ ॥ 40 ॥

ਤਵ ਤਤ੍ਤ੍ਵਂ ਨ ਜਾਨਾਮਿ ਕੀਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੋ਽ਸਿ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ ।
ਯਾਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੋ਽ਸਿ ਮਹਾਦੇਵ ਤਾਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ 41 ॥

ਏਕਕਾਲਂ ਦ੍ਵਿਕਾਲਂ ਵਾ ਤ੍ਰਿਕਾਲਂ ਯਃ ਪਠੇਨ੍ਨਰਃ ।
ਸਰ੍ਵਪਾਪ-ਵਿਨਿਰ੍ਮੁਕ੍ਤਃ ਸ਼ਿਵ ਲੋਕੇ ਮਹੀਯਤੇ ॥ 42 ॥

ਸ਼੍ਰੀ ਪੁਸ਼੍ਪਦਂਤ-ਮੁਖ-ਪਂਕਜ-ਨਿਰ੍ਗਤੇਨ
ਸ੍ਤੋਤ੍ਰੇਣ ਕਿਲ੍ਬਿਸ਼-ਹਰੇਣ ਹਰ-ਪ੍ਰਿਯੇਣ ।
ਕਂਠਸ੍ਥਿਤੇਨ ਪਠਿਤੇਨ ਸਮਾਹਿਤੇਨ
ਸੁਪ੍ਰੀਣਿਤੋ ਭਵਤਿ ਭੂਤਪਤਿਰ੍ਮਹੇਸ਼ਃ ॥ 43 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *