லக்ஷ்மீ ந்ருஸிம்ஹ கராவலம்ப³ ஸ்தோத்ரம் | Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram In Tamil

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶ்ரீமத்பயோனிதி⁴னிகேதன சக்ரபாணே போ⁴கீ³ன்த்³ரபோ⁴க³மணிராஜித புண்யமூர்தே ।
யோகீ³ஶ ஶாஶ்வத ஶரண்ய ப⁴வாப்³தி⁴போத லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 1 ॥

ப்³ரஹ்மேன்த்³ரருத்³ரமருத³ர்ககிரீடகோடி ஸங்க⁴ட்டிதாங்க்⁴ரிகமலாமலகான்திகான்த ।
லக்ஷ்மீலஸத்குசஸரோருஹராஜஹம்ஸ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 2 ॥

ஸம்ஸாரதா³வத³ஹனாகரபீ⁴கரோரு-ஜ்வாலாவல்தீ³பி⁴ரதித³க்³த⁴தனூருஹஸ்ய ।
த்வத்பாத³பத்³மஸரஸீருஹமாக³தஸ்ய லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 3 ॥

ஸம்ஸாரஜாலபதிததஸ்ய ஜக³ன்னிவாஸ ஸர்வேன்த்³ரியார்த² ப³டி³ஶாக்³ர ஜ²ஷோபமஸ்ய ।
ப்ரோத்கம்பித ப்ரசுரதாலுக மஸ்தகஸ்ய லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 4 ॥

ஸம்ஸாரகூமபதிகோ⁴ரமகா³த⁴மூலம் ஸம்ப்ராப்ய து³:க²ஶதஸர்பஸமாகுலஸ்ய ।
தீ³னஸ்ய தே³வ க்ருபயா பத³மாக³தஸ்ய லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 5 ॥

ஸம்ஸாரபீ⁴கரகரீன்த்³ரகராபி⁴கா⁴த நிஷ்பீட்³யமானவபுஷ: ஸகலார்தினாஶ ।
ப்ராணப்ரயாணப⁴வபீ⁴திஸமாகுலஸ்ய லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 6 ॥

ஸம்ஸாரஸர்பவிஷதி³க்³த⁴மஹோக்³ரதீவ்ர த³ம்ஷ்ட்ராக்³ரகோடிபரித³ஷ்டவினஷ்டமூர்தே: ।
நாகா³ரிவாஹன ஸுதா⁴ப்³தி⁴னிவாஸ ஶௌரே லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 7 ॥

ஸம்ஸாரவ்ருக்ஷபீ³ஜமனந்தகர்ம-ஶாகா²யுதம் கரணபத்ரமனங்க³புஷ்பம் ।
ஆருஹ்ய து³:க²ப²லித: சகித: த³யால்தோ³ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 8 ॥

ஸம்ஸாரஸாக³ரவிஶாலகரால்த³கால்த³ நக்ரக்³ரஹக்³ரஸிதனிக்³ரஹவிக்³ரஹஸ்ய ।
வ்யக்³ரஸ்ய ராக³னிசயோர்மினிபீடி³தஸ்ய லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 9 ॥

ஸம்ஸாரஸாக³ரனிமஜ்ஜனமுஹ்யமானம் தீ³னம் விலோகய விபோ⁴ கருணானிதே⁴ மாம் ।
ப்ரஹ்லாத³கே²த³பரிஹாரபராவதார லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 1௦ ॥

ஸம்ஸாரகோ⁴ரக³ஹனே சரதோ முராரே மாரோக்³ரபீ⁴கரம்ருக³ப்ரசுரார்தி³தஸ்ய ।
ஆர்தஸ்ய மத்ஸரனிதா³க⁴ஸுது³:கி²தஸ்ய லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 11 ॥

ப³த்³த்⁴வா க³லே யமப⁴டா ப³ஹு தர்ஜயன்த கர்ஷன்தி யத்ர ப⁴வபாஶஶதைர்யுதம் மாம் ।
ஏகாகினம் பரவஶம் சகிதம் த³யால்தோ³ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 12 ॥

லக்ஷ்மீபதே கமலனாப⁴ ஸுரேஶ விஷ்ணோ யஜ்ஞேஶ யஜ்ஞ மது⁴ஸூத³ன விஶ்வரூப ।
ப்³ரஹ்மண்ய கேஶவ ஜனார்த³ன வாஸுதே³வ லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 13 ॥

ஏகேன சக்ரமபரேண கரேண ஶங்க-³மன்யேன ஸின்து⁴தனயாமவலம்ப்³ய திஷ்ட²ன் ।
வாமேதரேண வரதா³ப⁴யபத்³மசிஹ்னம் லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 14 ॥

அன்த⁴ஸ்ய மே ஹ்ருதவிவேகமஹாத⁴னஸ்ய சோரைர்மஹாப³லிபி⁴ரின்த்³ரியனாமதே⁴யை: ।
மோஹான்த⁴காரகுஹரே வினிபாதிதஸ்ய லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 15 ॥

ப்ரஹ்லாத³னாரத³பராஶரபுண்ட³ரீக-வ்யாஸாதி³பா⁴க³வதபுங்க³வஹ்ருன்னிவாஸ ।
ப⁴க்தானுரக்தபரிபாலனபாரிஜாத லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹ மம தே³ஹி கராவலம்ப³ம் ॥ 16 ॥

லக்ஷ்மீன்ருஸிம்ஹசரணாப்³ஜமது⁴வ்ரதேன ஸ்தோத்ரம் க்ருதம் ஶுப⁴கரம் பு⁴வி ஶங்கரேண ।
யே தத்பட²ன்தி மனுஜா ஹரிப⁴க்தியுக்தா-ஸ்தே யான்தி தத்பத³ஸரோஜமக²ண்ட³ரூபம் ॥ 17 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *