ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ କରାଵଲଂବ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ | Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram In Odia

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଶ୍ରୀମତ୍ପୟୋନିଧିନିକେତନ ଚକ୍ରପାଣେ ଭୋଗୀଂଦ୍ରଭୋଗମଣିରାଜିତ ପୁଣ୍ୟମୂର୍ତେ ।
ୟୋଗୀଶ ଶାଶ୍ଵତ ଶରଣ୍ୟ ଭଵାବ୍ଧିପୋତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 1 ॥

ବ୍ରହ୍ମେଂଦ୍ରରୁଦ୍ରମରୁଦର୍କକିରୀଟକୋଟି ସଂଘଟ୍ଟିତାଂଘ୍ରିକମଲାମଲକାଂତିକାଂତ ।
ଲକ୍ଷ୍ମୀଲସତ୍କୁଚସରୋରୁହରାଜହଂସ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 2 ॥

ସଂସାରଦାଵଦହନାକରଭୀକରୋରୁ-ଜ୍ଵାଲାଵଳୀଭିରତିଦଗ୍ଧତନୂରୁହସ୍ୟ ।
ତ୍ଵତ୍ପାଦପଦ୍ମସରସୀରୁହମାଗତସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 3 ॥

ସଂସାରଜାଲପତିତତସ୍ୟ ଜଗନ୍ନିଵାସ ସର୍ଵେଂଦ୍ରିୟାର୍ଥ ବଡିଶାଗ୍ର ଝଷୋପମସ୍ୟ ।
ପ୍ରୋତ୍କଂପିତ ପ୍ରଚୁରତାଲୁକ ମସ୍ତକସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 4 ॥

ସଂସାରକୂମପତିଘୋରମଗାଧମୂଲଂ ସଂପ୍ରାପ୍ୟ ଦୁଃଖଶତସର୍ପସମାକୁଲସ୍ୟ ।
ଦୀନସ୍ୟ ଦେଵ କୃପୟା ପଦମାଗତସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 5 ॥

ସଂସାରଭୀକରକରୀଂଦ୍ରକରାଭିଘାତ ନିଷ୍ପୀଡ୍ୟମାନଵପୁଷଃ ସକଲାର୍ତିନାଶ ।
ପ୍ରାଣପ୍ରୟାଣଭଵଭୀତିସମାକୁଲସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 6 ॥

ସଂସାରସର୍ପଵିଷଦିଗ୍ଧମହୋଗ୍ରତୀଵ୍ର ଦଂଷ୍ଟ୍ରାଗ୍ରକୋଟିପରିଦଷ୍ଟଵିନଷ୍ଟମୂର୍ତେଃ ।
ନାଗାରିଵାହନ ସୁଧାବ୍ଧିନିଵାସ ଶୌରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 7 ॥

ସଂସାରଵୃକ୍ଷବୀଜମନଂତକର୍ମ-ଶାଖାୟୁତଂ କରଣପତ୍ରମନଂଗପୁଷ୍ପମ୍ ।
ଆରୁହ୍ୟ ଦୁଃଖଫଲିତଃ ଚକିତଃ ଦୟାଳୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 8 ॥

ସଂସାରସାଗରଵିଶାଲକରାଳକାଳ ନକ୍ରଗ୍ରହଗ୍ରସିତନିଗ୍ରହଵିଗ୍ରହସ୍ୟ ।
ଵ୍ୟଗ୍ରସ୍ୟ ରାଗନିଚୟୋର୍ମିନିପୀଡିତସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 9 ॥

ସଂସାରସାଗରନିମଜ୍ଜନମୁହ୍ୟମାନଂ ଦୀନଂ ଵିଲୋକୟ ଵିଭୋ କରୁଣାନିଧେ ମାମ୍ ।
ପ୍ରହ୍ଲାଦଖେଦପରିହାରପରାଵତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 10 ॥

ସଂସାରଘୋରଗହନେ ଚରତୋ ମୁରାରେ ମାରୋଗ୍ରଭୀକରମୃଗପ୍ରଚୁରାର୍ଦିତସ୍ୟ ।
ଆର୍ତସ୍ୟ ମତ୍ସରନିଦାଘସୁଦୁଃଖିତସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 11 ॥

ବଦ୍ଧ୍ଵା ଗଲେ ୟମଭଟା ବହୁ ତର୍ଜୟଂତ କର୍ଷଂତି ୟତ୍ର ଭଵପାଶଶତୈର୍ୟୁତଂ ମାମ୍ ।
ଏକାକିନଂ ପରଵଶଂ ଚକିତଂ ଦୟାଳୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 12 ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀପତେ କମଲନାଭ ସୁରେଶ ଵିଷ୍ଣୋ ୟଜ୍ଞେଶ ୟଜ୍ଞ ମଧୁସୂଦନ ଵିଶ୍ଵରୂପ ।
ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ କେଶଵ ଜନାର୍ଦନ ଵାସୁଦେଵ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 13 ॥

ଏକେନ ଚକ୍ରମପରେଣ କରେଣ ଶଂଖ-ମନ୍ୟେନ ସିଂଧୁତନୟାମଵଲଂବ୍ୟ ତିଷ୍ଠନ୍ ।
ଵାମେତରେଣ ଵରଦାଭୟପଦ୍ମଚିହ୍ନଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 14 ॥

ଅଂଧସ୍ୟ ମେ ହୃତଵିଵେକମହାଧନସ୍ୟ ଚୋରୈର୍ମହାବଲିଭିରିଂଦ୍ରିୟନାମଧେୟୈଃ ।
ମୋହାଂଧକାରକୁହରେ ଵିନିପାତିତସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 15 ॥

ପ୍ରହ୍ଲାଦନାରଦପରାଶରପୁଂଡରୀକ-ଵ୍ୟାସାଦିଭାଗଵତପୁଂଗଵହୃନ୍ନିଵାସ ।
ଭକ୍ତାନୁରକ୍ତପରିପାଲନପାରିଜାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାଵଲଂବମ୍ ॥ 16 ॥

ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହଚରଣାବ୍ଜମଧୁଵ୍ରତେନ ସ୍ତୋତ୍ରଂ କୃତଂ ଶୁଭକରଂ ଭୁଵି ଶଂକରେଣ ।
ୟେ ତତ୍ପଠଂତି ମନୁଜା ହରିଭକ୍ତିୟୁକ୍ତା-ସ୍ତେ ୟାଂତି ତତ୍ପଦସରୋଜମଖଂଡରୂପମ୍ ॥ 17 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *