ലക്ഷ്മീ നൃസിംഹ കരാവലംബ സ്തോത്രമ് | Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ശ്രീമത്പയോനിധിനികേതന ചക്രപാണേ ഭോഗീംദ്രഭോഗമണിരാജിത പുണ്യമൂര്തേ ।
യോഗീശ ശാശ്വത ശരണ്യ ഭവാബ്ധിപോത ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 1 ॥

ബ്രഹ്മേംദ്രരുദ്രമരുദര്കകിരീടകോടി സംഘട്ടിതാംഘ്രികമലാമലകാംതികാംത ।
ലക്ഷ്മീലസത്കുചസരോരുഹരാജഹംസ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 2 ॥

സംസാരദാവദഹനാകരഭീകരോരു-ജ്വാലാവലീഭിരതിദഗ്ധതനൂരുഹസ്യ ।
ത്വത്പാദപദ്മസരസീരുഹമാഗതസ്യ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 3 ॥

സംസാരജാലപതിതതസ്യ ജഗന്നിവാസ സര്വേംദ്രിയാര്ഥ ബഡിശാഗ്ര ഝഷോപമസ്യ ।
പ്രോത്കംപിത പ്രചുരതാലുക മസ്തകസ്യ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 4 ॥

സംസാരകൂമപതിഘോരമഗാധമൂലം സംപ്രാപ്യ ദുഃഖശതസര്പസമാകുലസ്യ ।
ദീനസ്യ ദേവ കൃപയാ പദമാഗതസ്യ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 5 ॥

സംസാരഭീകരകരീംദ്രകരാഭിഘാത നിഷ്പീഡ്യമാനവപുഷഃ സകലാര്തിനാശ ।
പ്രാണപ്രയാണഭവഭീതിസമാകുലസ്യ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 6 ॥

സംസാരസര്പവിഷദിഗ്ധമഹോഗ്രതീവ്ര ദംഷ്ട്രാഗ്രകോടിപരിദഷ്ടവിനഷ്ടമൂര്തേഃ ।
നാഗാരിവാഹന സുധാബ്ധിനിവാസ ശൌരേ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 7 ॥

സംസാരവൃക്ഷബീജമനംതകര്മ-ശാഖായുതം കരണപത്രമനംഗപുഷ്പമ് ।
ആരുഹ്യ ദുഃഖഫലിതഃ ചകിതഃ ദയാലോ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 8 ॥

സംസാരസാഗരവിശാലകരാലകാല നക്രഗ്രഹഗ്രസിതനിഗ്രഹവിഗ്രഹസ്യ ।
വ്യഗ്രസ്യ രാഗനിചയോര്മിനിപീഡിതസ്യ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 9 ॥

സംസാരസാഗരനിമജ്ജനമുഹ്യമാനം ദീനം വിലോകയ വിഭോ കരുണാനിധേ മാമ് ।
പ്രഹ്ലാദഖേദപരിഹാരപരാവതാര ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 10 ॥

സംസാരഘോരഗഹനേ ചരതോ മുരാരേ മാരോഗ്രഭീകരമൃഗപ്രചുരാര്ദിതസ്യ ।
ആര്തസ്യ മത്സരനിദാഘസുദുഃഖിതസ്യ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 11 ॥

ബദ്ധ്വാ ഗലേ യമഭടാ ബഹു തര്ജയംത കര്ഷംതി യത്ര ഭവപാശശതൈര്യുതം മാമ് ।
ഏകാകിനം പരവശം ചകിതം ദയാലോ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 12 ॥

ലക്ഷ്മീപതേ കമലനാഭ സുരേശ വിഷ്ണോ യജ്ഞേശ യജ്ഞ മധുസൂദന വിശ്വരൂപ ।
ബ്രഹ്മണ്യ കേശവ ജനാര്ദന വാസുദേവ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 13 ॥

ഏകേന ചക്രമപരേണ കരേണ ശംഖ-മന്യേന സിംധുതനയാമവലംബ്യ തിഷ്ഠന് ।
വാമേതരേണ വരദാഭയപദ്മചിഹ്നം ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 14 ॥

അംധസ്യ മേ ഹൃതവിവേകമഹാധനസ്യ ചോരൈര്മഹാബലിഭിരിംദ്രിയനാമധേയൈഃ ।
മോഹാംധകാരകുഹരേ വിനിപാതിതസ്യ ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 15 ॥

പ്രഹ്ലാദനാരദപരാശരപുംഡരീക-വ്യാസാദിഭാഗവതപുംഗവഹൃന്നിവാസ ।
ഭക്താനുരക്തപരിപാലനപാരിജാത ലക്ഷ്മീനൃസിംഹ മമ ദേഹി കരാവലംബമ് ॥ 16 ॥

ലക്ഷ്മീനൃസിംഹചരണാബ്ജമധുവ്രതേന സ്തോത്രം കൃതം ശുഭകരം ഭുവി ശംകരേണ ।
യേ തത്പഠംതി മനുജാ ഹരിഭക്തിയുക്താ-സ്തേ യാംതി തത്പദസരോജമഖംഡരൂപമ് ॥ 17 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *