ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀ ਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਕਰਾਵਲਂਬ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸ਼੍ਰੀਮਤ੍ਪਯੋਨਿਧਿਨਿਕੇਤਨ ਚਕ੍ਰਪਾਣੇ ਭੋਗੀਂਦ੍ਰਭੋਗਮਣਿਰਾਜਿਤ ਪੁਣ੍ਯਮੂਰ੍ਤੇ ।
ਯੋਗੀਸ਼ ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤ ਸ਼ਰਣ੍ਯ ਭਵਾਬ੍ਧਿਪੋਤ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 1 ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਂਦ੍ਰਰੁਦ੍ਰਮਰੁਦਰ੍ਕਕਿਰੀਟਕੋਟਿ ਸਂਘਟ੍ਟਿਤਾਂਘ੍ਰਿਕਮਲਾਮਲਕਾਂਤਿਕਾਂਤ ।
ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਲਸਤ੍ਕੁਚਸਰੋਰੁਹਰਾਜਹਂਸ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 2 ॥

ਸਂਸਾਰਦਾਵਦਹਨਾਕਰਭੀਕਰੋਰੁ-ਜ੍ਵਾਲਾਵਲ਼ੀਭਿਰਤਿਦਗ੍ਧਤਨੂਰੁਹਸ੍ਯ ।
ਤ੍ਵਤ੍ਪਾਦਪਦ੍ਮਸਰਸੀਰੁਹਮਾਗਤਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 3 ॥

ਸਂਸਾਰਜਾਲਪਤਿਤਤਸ੍ਯ ਜਗਨ੍ਨਿਵਾਸ ਸਰ੍ਵੇਂਦ੍ਰਿਯਾਰ੍ਥ ਬਡਿਸ਼ਾਗ੍ਰ ਝਸ਼ੋਪਮਸ੍ਯ ।
ਪ੍ਰੋਤ੍ਕਂਪਿਤ ਪ੍ਰਚੁਰਤਾਲੁਕ ਮਸ੍ਤਕਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 4 ॥

ਸਂਸਾਰਕੂਮਪਤਿਘੋਰਮਗਾਧਮੂਲਂ ਸਂਪ੍ਰਾਪ੍ਯ ਦੁਃਖਸ਼ਤਸਰ੍ਪਸਮਾਕੁਲਸ੍ਯ ।
ਦੀਨਸ੍ਯ ਦੇਵ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਯਾ ਪਦਮਾਗਤਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 5 ॥

ਸਂਸਾਰਭੀਕਰਕਰੀਂਦ੍ਰਕਰਾਭਿਘਾਤ ਨਿਸ਼੍ਪੀਡ੍ਯਮਾਨਵਪੁਸ਼ਃ ਸਕਲਾਰ੍ਤਿਨਾਸ਼ ।
ਪ੍ਰਾਣਪ੍ਰਯਾਣਭਵਭੀਤਿਸਮਾਕੁਲਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 6 ॥

ਸਂਸਾਰਸਰ੍ਪਵਿਸ਼ਦਿਗ੍ਧਮਹੋਗ੍ਰਤੀਵ੍ਰ ਦਂਸ਼੍ਟ੍ਰਾਗ੍ਰਕੋਟਿਪਰਿਦਸ਼੍ਟਵਿਨਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤੇਃ ।
ਨਾਗਾਰਿਵਾਹਨ ਸੁਧਾਬ੍ਧਿਨਿਵਾਸ ਸ਼ੌਰੇ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 7 ॥

ਸਂਸਾਰਵ੍ਰੁਰੁਇਕ੍ਸ਼ਬੀਜਮਨਂਤਕਰ੍ਮ-ਸ਼ਾਖਾਯੁਤਂ ਕਰਣਪਤ੍ਰਮਨਂਗਪੁਸ਼੍ਪਮ੍ ।
ਆਰੁਹ੍ਯ ਦੁਃਖਫਲਿਤਃ ਚਕਿਤਃ ਦਯਾਲ਼ੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 8 ॥

ਸਂਸਾਰਸਾਗਰਵਿਸ਼ਾਲਕਰਾਲ਼ਕਾਲ਼ ਨਕ੍ਰਗ੍ਰਹਗ੍ਰਸਿਤਨਿਗ੍ਰਹਵਿਗ੍ਰਹਸ੍ਯ ।
ਵ੍ਯਗ੍ਰਸ੍ਯ ਰਾਗਨਿਚਯੋਰ੍ਮਿਨਿਪੀਡਿਤਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 9 ॥

ਸਂਸਾਰਸਾਗਰਨਿਮਜ੍ਜਨਮੁਹ੍ਯਮਾਨਂ ਦੀਨਂ ਵਿਲੋਕਯ ਵਿਭੋ ਕਰੁਣਾਨਿਧੇ ਮਾਮ੍ ।
ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਖੇਦਪਰਿਹਾਰਪਰਾਵਤਾਰ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 10 ॥

ਸਂਸਾਰਘੋਰਗਹਨੇ ਚਰਤੋ ਮੁਰਾਰੇ ਮਾਰੋਗ੍ਰਭੀਕਰਮ੍ਰੁਰੁਇਗਪ੍ਰਚੁਰਾਰ੍ਦਿਤਸ੍ਯ ।
ਆਰ੍ਤਸ੍ਯ ਮਤ੍ਸਰਨਿਦਾਘਸੁਦੁਃਖਿਤਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 11 ॥

ਬਦ੍ਧ੍ਵਾ ਗਲੇ ਯਮਭਟਾ ਬਹੁ ਤਰ੍ਜਯਂਤ ਕਰ੍ਸ਼ਂਤਿ ਯਤ੍ਰ ਭਵਪਾਸ਼ਸ਼ਤੈਰ੍ਯੁਤਂ ਮਾਮ੍ ।
ਏਕਾਕਿਨਂ ਪਰਵਸ਼ਂ ਚਕਿਤਂ ਦਯਾਲ਼ੋ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 12 ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਪਤੇ ਕਮਲਨਾਭ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਿਸ਼੍ਣੋ ਯਜ੍ਞੇਸ਼ ਯਜ੍ਞ ਮਧੁਸੂਦਨ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪ ।
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯ ਕੇਸ਼ਵ ਜਨਾਰ੍ਦਨ ਵਾਸੁਦੇਵ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 13 ॥

ਏਕੇਨ ਚਕ੍ਰਮਪਰੇਣ ਕਰੇਣ ਸ਼ਂਖ-ਮਨ੍ਯੇਨ ਸਿਂਧੁਤਨਯਾਮਵਲਂਬ੍ਯ ਤਿਸ਼੍ਠਨ੍ ।
ਵਾਮੇਤਰੇਣ ਵਰਦਾਭਯਪਦ੍ਮਚਿਹ੍ਨਂ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 14 ॥

ਅਂਧਸ੍ਯ ਮੇ ਹ੍ਰੁਰੁਇਤਵਿਵੇਕਮਹਾਧਨਸ੍ਯ ਚੋਰੈਰ੍ਮਹਾਬਲਿਭਿਰਿਂਦ੍ਰਿਯਨਾਮਧੇਯੈਃ ।
ਮੋਹਾਂਧਕਾਰਕੁਹਰੇ ਵਿਨਿਪਾਤਿਤਸ੍ਯ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 15 ॥

ਪ੍ਰਹ੍ਲਾਦਨਾਰਦਪਰਾਸ਼ਰਪੁਂਡਰੀਕ-ਵ੍ਯਾਸਾਦਿਭਾਗਵਤਪੁਂਗਵਹ੍ਰੁਰੁਇਨ੍ਨਿਵਾਸ ।
ਭਕ੍ਤਾਨੁਰਕ੍ਤਪਰਿਪਾਲਨਪਾਰਿਜਾਤ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹ ਮਮ ਦੇਹਿ ਕਰਾਵਲਂਬਮ੍ ॥ 16 ॥

ਲਕ੍ਸ਼੍ਮੀਨ੍ਰੁਰੁਇਸਿਂਹਚਰਣਾਬ੍ਜਮਧੁਵ੍ਰਤੇਨ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਂ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਂ ਸ਼ੁਭਕਰਂ ਭੁਵਿ ਸ਼ਂਕਰੇਣ ।
ਯੇ ਤਤ੍ਪਠਂਤਿ ਮਨੁਜਾ ਹਰਿਭਕ੍ਤਿਯੁਕ੍ਤਾ-ਸ੍ਤੇ ਯਾਂਤਿ ਤਤ੍ਪਦਸਰੋਜਮਖਂਡਰੂਪਮ੍ ॥ 17 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *