ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ | Sitaram Stotram In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଅୟୋଧ୍ୟାପୁରନେତାରଂ ମିଥିଲାପୁରନାୟିକାମ୍ ।
ରାଘଵାଣାମଲଂକାରଂ ଵୈଦେହାନାମଲଂକ୍ରିୟାମ୍ ॥ 1 ॥

ରଘୂଣାଂ କୁଲଦୀପଂ ଚ ନିମୀନାଂ କୁଲଦୀପିକାମ୍ ।
ସୂର୍ୟଵଂଶସମୁଦ୍ଭୂତଂ ସୋମଵଂଶସମୁଦ୍ଭଵାମ୍ ॥ 2 ॥

ପୁତ୍ରଂ ଦଶରଥସ୍ୟାଦ୍ୟଂ ପୁତ୍ରୀଂ ଜନକଭୂପତେଃ ।
ଵଶିଷ୍ଠାନୁମତାଚାରଂ ଶତାନଂଦମତାନୁଗାମ୍ ॥ 3 ॥

କୌସଲ୍ୟାଗର୍ଭସଂଭୂତଂ ଵେଦିଗର୍ଭୋଦିତାଂ ସ୍ଵୟମ୍ ।
ପୁଂଡରୀକଵିଶାଲାକ୍ଷଂ ସ୍ଫୁରଦିଂଦୀଵରେକ୍ଷଣାମ୍ ॥ 4 ॥

ଚଂଦ୍ରକାଂତାନନାଂଭୋଜଂ ଚଂଦ୍ରବିଂବୋପମାନନାମ୍ ।
ମତ୍ତମାତଂଗଗମନଂ ମତ୍ତହଂସଵଧୂଗତାମ୍ ॥ 5 ॥

ଚଂଦନାର୍ଦ୍ରଭୁଜାମଧ୍ୟଂ କୁଂକୁମାର୍ଦ୍ରକୁଚସ୍ଥଲୀମ୍ ।
ଚାପାଲଂକୃତହସ୍ତାବ୍ଜଂ ପଦ୍ମାଲଂକୃତପାଣିକାମ୍ ॥ 6 ॥

ଶରଣାଗତଗୋପ୍ତାରଂ ପ୍ରଣିପାଦପ୍ରସାଦିକାମ୍ ।
କାଲମେଘନିଭଂ ରାମଂ କାର୍ତସ୍ଵରସମପ୍ରଭାମ୍ ॥ 7 ॥

ଦିଵ୍ୟସିଂହାସନାସୀନଂ ଦିଵ୍ୟସ୍ରଗ୍ଵସ୍ତ୍ରଭୂଷଣାମ୍ ।
ଅନୁକ୍ଷଣଂ କଟାକ୍ଷାଭ୍ୟାଂ ଅନ୍ୟୋନ୍ୟେକ୍ଷଣକାଂକ୍ଷିଣୌ ॥ 8 ॥

ଅନ୍ୟୋନ୍ୟସଦୃଶାକାରୌ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଗୃହଦଂପତୀ।
ଇମୌ ୟୁଵାଂ ପ୍ରଣମ୍ୟାହଂ ଭଜାମ୍ୟଦ୍ୟ କୃତାର୍ଥତାମ୍ ॥ 9 ॥

ଅନେନ ସ୍ତୌତି ୟଃ ସ୍ତୁତ୍ୟଂ ରାମଂ ସୀତାଂ ଚ ଭକ୍ତିତଃ ।
ତସ୍ୟ ତୌ ତନୁତାଂ ପୁଣ୍ୟାଃ ସଂପଦଃ ସକଲାର୍ଥଦାଃ ॥ 10 ॥

ଏଵଂ ଶ୍ରୀରାମଚଂଦ୍ରସ୍ୟ ଜାନକ୍ୟାଶ୍ଚ ଵିଶେଷତଃ ।
କୃତଂ ହନୂମତା ପୁଣ୍ୟଂ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଦ୍ୟୋ ଵିମୁକ୍ତିଦମ୍ ।
ୟଃ ପଠେତ୍ପ୍ରାତରୁତ୍ଥାୟ ସର୍ଵାନ୍ କାମାନଵାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ 11 ॥

ଇତି ହନୂମତ୍କୃତ-ସୀତାରାମ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ସଂପୂର୍ଣମ୍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *