ശ്രീ സീതാരാമ സ്തോത്രമ് | Sitaram Stotram In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

അയോധ്യാപുരനേതാരം മിഥിലാപുരനായികാമ് ।
രാഘവാണാമലംകാരം വൈദേഹാനാമലംക്രിയാമ് ॥ 1 ॥

രഘൂണാം കുലദീപം ച നിമീനാം കുലദീപികാമ് ।
സൂര്യവംശസമുദ്ഭൂതം സോമവംശസമുദ്ഭവാമ് ॥ 2 ॥

പുത്രം ദശരഥസ്യാദ്യം പുത്രീം ജനകഭൂപതേഃ ।
വശിഷ്ഠാനുമതാചാരം ശതാനംദമതാനുഗാമ് ॥ 3 ॥

കൌസല്യാഗര്ഭസംഭൂതം വേദിഗര്ഭോദിതാം സ്വയമ് ।
പുംഡരീകവിശാലാക്ഷം സ്ഫുരദിംദീവരേക്ഷണാമ് ॥ 4 ॥

ചംദ്രകാംതാനനാംഭോജം ചംദ്രബിംബോപമാനനാമ് ।
മത്തമാതംഗഗമനം മത്തഹംസവധൂഗതാമ് ॥ 5 ॥

ചംദനാര്ദ്രഭുജാമധ്യം കുംകുമാര്ദ്രകുചസ്ഥലീമ് ।
ചാപാലംകൃതഹസ്താബ്ജം പദ്മാലംകൃതപാണികാമ് ॥ 6 ॥

ശരണാഗതഗോപ്താരം പ്രണിപാദപ്രസാദികാമ് ।
കാലമേഘനിഭം രാമം കാര്തസ്വരസമപ്രഭാമ് ॥ 7 ॥

ദിവ്യസിംഹാസനാസീനം ദിവ്യസ്രഗ്വസ്ത്രഭൂഷണാമ് ।
അനുക്ഷണം കടാക്ഷാഭ്യാം അന്യോന്യേക്ഷണകാംക്ഷിണൌ ॥ 8 ॥

അന്യോന്യസദൃശാകാരൌ ത്രൈലോക്യഗൃഹദംപതീ।
ഇമൌ യുവാം പ്രണമ്യാഹം ഭജാമ്യദ്യ കൃതാര്ഥതാമ് ॥ 9 ॥

അനേന സ്തൌതി യഃ സ്തുത്യം രാമം സീതാം ച ഭക്തിതഃ ।
തസ്യ തൌ തനുതാം പുണ്യാഃ സംപദഃ സകലാര്ഥദാഃ ॥ 10 ॥

ഏവം ശ്രീരാമചംദ്രസ്യ ജാനക്യാശ്ച വിശേഷതഃ ।
കൃതം ഹനൂമതാ പുണ്യം സ്തോത്രം സദ്യോ വിമുക്തിദമ് ।
യഃ പഠേത്പ്രാതരുത്ഥായ സര്വാന് കാമാനവാപ്നുയാത് ॥ 11 ॥

ഇതി ഹനൂമത്കൃത-സീതാരാമ സ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *