ਸ਼ਿਵ ਅਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰ ਸ਼ਤ ਨਾਮ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Shiv ashtottara Shatanama Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸ਼ਿਵੋ ਮਹੇਸ਼੍ਵਰ-ਸ਼੍ਸ਼ਂਭੁਃ ਪਿਨਾਕੀ ਸ਼ਸ਼ਿਸ਼ੇਖਰਃ
ਵਾਮਦੇਵੋ ਵਿਰੂਪਾਕ੍ਸ਼ਃ ਕਪਰ੍ਦੀ ਨੀਲਲੋਹਿਤਃ ॥ 1 ॥

ਸ਼ਂਕਰ-ਸ਼੍ਸ਼ੂਲਪਾਣਿਸ਼੍ਚ ਖਟ੍ਵਾਂਗੀ ਵਿਸ਼੍ਣੁਵਲ੍ਲਭਃ
ਸ਼ਿਪਿਵਿਸ਼੍ਟੋ਽ਂਬਿਕਾਨਾਥਃ ਸ਼੍ਰੀਕਂਠੋ ਭਕ੍ਤਵਤ੍ਸਲਃ ॥ 2 ॥

ਭਵ-ਸ਼੍ਸ਼ਰ੍ਵ-ਸ੍ਤ੍ਰਿਲੋਕੇਸ਼ਃ ਸ਼ਿਤਿਕਂਠਃ ਸ਼ਿਵਾਪ੍ਰਿਯਃ
ਉਗ੍ਰਃ ਕਪਾਲੀ ਕਾਮਾਰਿ ਰਂਧਕਾਸੁਰਸੂਦਨਃ ॥ 3 ॥

ਗਂਗਾਧਰੋ ਲਲਾਟਾਕ੍ਸ਼ਃ ਕਾਲਕਾਲਃ ਕ੍ਰੁਰੁਇਪਾਨਿਧਿਃ
ਭੀਮਃ ਪਰਸ਼ੁਹਸ੍ਤਸ਼੍ਚ ਮ੍ਰੁਰੁਇਗਪਾਣਿ-ਰ੍ਜਟਾਧਰਃ ॥ 4 ॥

ਕੈਲਾਸਵਾਸੀ ਕਵਚੀ ਕਠੋਰ-ਸ੍ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਂਤਕਃ
ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਾਂਕੋ ਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ਭਾਰੂਢੋ ਭਸ੍ਮੋਦ੍ਧੂਲ਼ਿਤਵਿਗ੍ਰਹਃ ॥ 5 ॥

ਸਾਮਪ੍ਰਿਯ-ਸ੍ਸ੍ਵਰਮਯ-ਸ੍ਤ੍ਰਯੀਮੂਰ੍ਤਿ-ਰਨੀਸ਼੍ਵਰਃ
ਸਰ੍ਵਜ੍ਞਃ ਪਰਮਾਤ੍ਮਾ ਚ ਸੋਮਸੂਰ੍ਯਾਗ੍ਨਿਲੋਚਨਃ ॥ 6 ॥

ਹਵਿ-ਰ੍ਯਜ੍ਞਮਯ-ਸ੍ਸੋਮਃ ਪਂਚਵਕ੍ਤ੍ਰ-ਸ੍ਸਦਾਸ਼ਿਵਃ
ਵਿਸ਼੍ਵੇਸ਼੍ਵਰੋ ਵੀਰਭਦ੍ਰੋ ਗਣਨਾਥਃ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ॥ 7 ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਰੇਤਾ ਦੁਰ੍ਧਰ੍ਸ਼ੋ ਗਿਰੀਸ਼ੋ ਗਿਰਿਸ਼ੋ਽ਨਘਃ
ਭੁਜਂਗਭੂਸ਼ਣੋ ਭਰ੍ਗੋ ਗਿਰਿਧਨ੍ਵਾ ਗਿਰਿਪ੍ਰਿਯਃ ॥ 8 ॥

ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਤਿਵਾਸਾਃ ਪੁਰਾਰਾਤਿ-ਰ੍ਭਗਵਾਨ੍ ਪ੍ਰਮਥਾਧਿਪਃ
ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਂਜਯ-ਸ੍ਸੂਕ੍ਸ਼੍ਮਤਨੁ-ਰ੍ਜਗਦ੍ਵ੍ਯਾਪੀ ਜਗਦ੍ਗੁਰੁਃ ॥ 9 ॥

ਵ੍ਯੋਮਕੇਸ਼ੋ ਮਹਾਸੇਨਜਨਕ-ਸ਼੍ਚਾਰੁਵਿਕ੍ਰਮਃ
ਰੁਦ੍ਰੋ ਭੂਤਪਤਿਃ ਸ੍ਥਾਣੁ-ਰਹਿਰ੍ਭੁਧ੍ਨ੍ਯੋ ਦਿਗਂਬਰਃ ॥ 10 ॥

ਅਸ਼੍ਟਮੂਰ੍ਤਿ-ਰਨੇਕਾਤ੍ਮਾ ਸਾਤ੍ਤ੍ਵਿਕ-ਸ਼੍ਸ਼ੁਦ੍ਧਵਿਗ੍ਰਹਃ
ਸ਼ਾਸ਼੍ਵਤਃ ਖਂਡਪਰਸ਼ੁ-ਰਜਃ ਪਾਸ਼ਵਿਮੋਚਕਃ ॥ 11 ॥

ਮ੍ਰੁਰੁਇਡਃ ਪਸ਼ੁਪਤਿ-ਰ੍ਦੇਵੋ ਮਹਾਦੇਵੋ਽ਵ੍ਯਯੋ ਹਰਿਃ
ਪੂਸ਼ਦਂਤਭਿ-ਦਵ੍ਯਗ੍ਰੋ ਦਕ੍ਸ਼ਾਧ੍ਵਰਹਰੋ ਹਰਃ ॥ 12 ॥

ਭਗਨੇਤ੍ਰਭਿ-ਦਵ੍ਯਕ੍ਤੋ ਸਹਸ੍ਰਾਕ੍ਸ਼-ਸ੍ਸਹਸ੍ਰਪਾਤ੍
ਅਪਵਰ੍ਗਪ੍ਰਦੋ਽ਨਂਤ-ਸ੍ਤਾਰਕਃ ਪਰਮੇਸ਼੍ਵਰਃ ॥ 13 ॥

ਏਵਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਂਭੁਦੇਵਸ੍ਯ ਨਾਮ੍ਨਾਮਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਂ ਸ਼ਤਮ੍ ॥

ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਸ੍ਤੋਤ੍ਰਰਤ੍ਨਂ ਸਮਾਪ੍ਤਮ੍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *