ਸੁਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯ ਪਂਚ ਰਤ੍ਨ ਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ | Subrahmanya Pancharatna Stotram In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਸ਼ਡਾਨਨਂ ਚਂਦਨਲੇਪਿਤਾਂਗਂ ਮਹੋਰਸਂ ਦਿਵ੍ਯਮਯੂਰਵਾਹਨਮ੍ ।
ਰੁਦ੍ਰਸ੍ਯਸੂਨੁਂ ਸੁਰਲੋਕਨਾਥਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦੇਵਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ 1 ॥

ਜਾਜ੍ਵਲ੍ਯਮਾਨਂ ਸੁਰਵ੍ਰੁਰੁਇਂਦਵਂਦ੍ਯਂ ਕੁਮਾਰ ਧਾਰਾਤਟ ਮਂਦਿਰਸ੍ਥਮ੍ ।
ਕਂਦਰ੍ਪਰੂਪਂ ਕਮਨੀਯਗਾਤ੍ਰਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦੇਵਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ 2 ॥

ਦ੍ਵਿਸ਼ਡ੍ਭੁਜਂ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਦਿਵ੍ਯਨੇਤ੍ਰਂ ਤ੍ਰਯੀਤਨੁਂ ਸ਼ੂਲਮਸੀ ਦਧਾਨਮ੍ ।
ਸ਼ੇਸ਼ਾਵਤਾਰਂ ਕਮਨੀਯਰੂਪਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦੇਵਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ 3 ॥

ਸੁਰਾਰਿਘੋਰਾਹਵਸ਼ੋਭਮਾਨਂ ਸੁਰੋਤ੍ਤਮਂ ਸ਼ਕ੍ਤਿਧਰਂ ਕੁਮਾਰਮ੍ ।
ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਕ੍ਤ੍ਯਾਯੁਧ ਸ਼ੋਭਿਹਸ੍ਤਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦੇਵਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ 4 ॥

ਇਸ਼੍ਟਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦਮੀਸ਼ਪੁਤ੍ਰਂ ਇਸ਼੍ਟਾਨ੍ਨਦਂ ਭੂਸੁਰਕਾਮਧੇਨੁਮ੍ ।
ਗਂਗੋਦ੍ਭਵਂ ਸਰ੍ਵਜਨਾਨੁਕੂਲਂ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦੇਵਂ ਸ਼ਰਣਂ ਪ੍ਰਪਦ੍ਯੇ ॥ 5 ॥

ਯਃ ਸ਼੍ਲੋਕਪਂਚਮਿਦਂ ਪਠਤੀਹ ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ
ਬ੍ਰਹ੍ਮਣ੍ਯਦੇਵ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ਿਤ ਮਾਨਸਃ ਸਨ੍ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਭੋਗਮਖਿਲਂ ਭੁਵਿ ਯਦ੍ਯਦਿਸ਼੍ਟਮ੍
ਅਂਤੇ ਸ ਗਚ੍ਛਤਿ ਮੁਦਾ ਗੁਹਸਾਮ੍ਯਮੇਵ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *