ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ପଂଚ ରତ୍ନ ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ | Subrahmanya Pancharatna Stotram In Odia

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ଷଡାନନଂ ଚଂଦନଲେପିତାଂଗଂ ମହୋରସଂ ଦିଵ୍ୟମୟୂରଵାହନମ୍ ।
ରୁଦ୍ରସ୍ୟସୂନୁଂ ସୁରଲୋକନାଥଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଦେଵଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 1 ॥

ଜାଜ୍ଵଲ୍ୟମାନଂ ସୁରଵୃଂଦଵଂଦ୍ୟଂ କୁମାର ଧାରାତଟ ମଂଦିରସ୍ଥମ୍ ।
କଂଦର୍ପରୂପଂ କମନୀୟଗାତ୍ରଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଦେଵଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 2 ॥

ଦ୍ଵିଷଡ୍ଭୁଜଂ ଦ୍ଵାଦଶଦିଵ୍ୟନେତ୍ରଂ ତ୍ରୟୀତନୁଂ ଶୂଲମସୀ ଦଧାନମ୍ ।
ଶେଷାଵତାରଂ କମନୀୟରୂପଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଦେଵଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 3 ॥

ସୁରାରିଘୋରାହଵଶୋଭମାନଂ ସୁରୋତ୍ତମଂ ଶକ୍ତିଧରଂ କୁମାରମ୍ ।
ସୁଧାର ଶକ୍ତ୍ୟାୟୁଧ ଶୋଭିହସ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଦେଵଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 4 ॥

ଇଷ୍ଟାର୍ଥସିଦ୍ଧିପ୍ରଦମୀଶପୁତ୍ରଂ ଇଷ୍ଟାନ୍ନଦଂ ଭୂସୁରକାମଧେନୁମ୍ ।
ଗଂଗୋଦ୍ଭଵଂ ସର୍ଵଜନାନୁକୂଲଂ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଦେଵଂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ 5 ॥

ୟଃ ଶ୍ଲୋକପଂଚମିଦଂ ପଠତୀହ ଭକ୍ତ୍ୟା
ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟଦେଵ ଵିନିଵେଶିତ ମାନସଃ ସନ୍ ।
ପ୍ରାପ୍ନୋତି ଭୋଗମଖିଲଂ ଭୁଵି ୟଦ୍ୟଦିଷ୍ଟମ୍
ଅଂତେ ସ ଗଚ୍ଛତି ମୁଦା ଗୁହସାମ୍ୟମେଵ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *