સુબ્રહ્મણ્ય પંચ રત્ન સ્તોત્રમ્ | Subrahmanya Pancharatna Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ષડાનનં ચંદનલેપિતાંગં મહોરસં દિવ્યમયૂરવાહનમ્ ।
રુદ્રસ્યસૂનું સુરલોકનાથં બ્રહ્મણ્યદેવં શરણં પ્રપદ્યે ॥ 1 ॥

જાજ્વલ્યમાનં સુરવૃંદવંદ્યં કુમાર ધારાતટ મંદિરસ્થમ્ ।
કંદર્પરૂપં કમનીયગાત્રં બ્રહ્મણ્યદેવં શરણં પ્રપદ્યે ॥ 2 ॥

દ્વિષડ્ભુજં દ્વાદશદિવ્યનેત્રં ત્રયીતનું શૂલમસી દધાનમ્ ।
શેષાવતારં કમનીયરૂપં બ્રહ્મણ્યદેવં શરણં પ્રપદ્યે ॥ 3 ॥

સુરારિઘોરાહવશોભમાનં સુરોત્તમં શક્તિધરં કુમારમ્ ।
સુધાર શક્ત્યાયુધ શોભિહસ્તં બ્રહ્મણ્યદેવં શરણં પ્રપદ્યે ॥ 4 ॥

ઇષ્ટાર્થસિદ્ધિપ્રદમીશપુત્રં ઇષ્ટાન્નદં ભૂસુરકામધેનુમ્ ।
ગંગોદ્ભવં સર્વજનાનુકૂલં બ્રહ્મણ્યદેવં શરણં પ્રપદ્યે ॥ 5 ॥

યઃ શ્લોકપંચમિદં પઠતીહ ભક્ત્યા
બ્રહ્મણ્યદેવ વિનિવેશિત માનસઃ સન્ ।
પ્રાપ્નોતિ ભોગમખિલં ભુવિ યદ્યદિષ્ટમ્
અંતે સ ગચ્છતિ મુદા ગુહસામ્યમેવ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *