આલોકયે શ્રી બાલકૃષ્ણમ્ | Alokaye Balakrishnam In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

રાગં: હુસેનિ
તાળં: આદિ

આલોકયે શ્રી બાલ કૃષ્ણં
સખિ આનંદ સુંદર તાંડવ કૃષ્ણમ્ ॥આલોકયે॥

ચરણ નિક્વણિત નૂપુર કૃષ્ણં
કર સંગત કનક કંકણ કૃષ્ણમ્ ॥આલોકયે॥

કિંકિણી જાલ ઘણ ઘણિત કૃષ્ણં
લોક શંકિત તારાવળિ મૌક્તિક કૃષ્ણમ્ ॥આલોકયે॥

સુંદર નાસા મૌક્તિક શોભિત કૃષ્ણં
નંદ નંદનં અખંડ વિભૂતિ કૃષ્ણમ્ ॥આલોકયે॥

કંઠોપ કંઠ શોભિ કૌસ્તુભ કૃષ્ણં
કલિ કલ્મષ તિમિર ભાસ્કર કૃષ્ણમ્ ॥આલોકયે॥

નવનીત ખંઠ દધિ ચોર કૃષ્ણં
ભક્ત ભવ પાશ બંધ મોચન કૃષ્ણમ્ ॥આલોકયે॥

નીલ મેઘ શ્યામ સુંદર કૃષ્ણં
નિત્ય નિર્મલાનંદ બોધ લક્ષણ કૃષ્ણમ્ ॥આલોકયે॥

વંશી નાદ વિનોદ સુંદર કૃષ્ણં
પરમહંસ કુલ શંસિત ચરિત કૃષ્ણમ્ ॥આલોકયે॥

ગોવત્સ બૃંદ પાલક કૃષ્ણં
કૃત ગોપિકા ચાલ ખેલન કૃષ્ણમ્ ॥આલોકયે॥

નંદ સુનંદાદિ વંદિત કૃષ્ણં
શ્રી નારાયણ તીર્થ વરદ કૃષ્ણમ્ ॥આલોકયે॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *