ആലോകയേ ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണമ് | Alokaye Balakrishnam In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

രാഗം: ഹുസേനി
താലം: ആദി

ആലോകയേ ശ്രീ ബാല കൃഷ്ണം
സഖി ആനംദ സുംദര താംഡവ കൃഷ്ണമ് ॥ആലോകയേ॥

ചരണ നിക്വണിത നൂപുര കൃഷ്ണം
കര സംഗത കനക കംകണ കൃഷ്ണമ് ॥ആലോകയേ॥

കിംകിണീ ജാല ഘണ ഘണിത കൃഷ്ണം
ലോക ശംകിത താരാവലി മൌക്തിക കൃഷ്ണമ് ॥ആലോകയേ॥

സുംദര നാസാ മൌക്തിക ശോഭിത കൃഷ്ണം
നംദ നംദനം അഖംഡ വിഭൂതി കൃഷ്ണമ് ॥ആലോകയേ॥

കംഠോപ കംഠ ശോഭി കൌസ്തുഭ കൃഷ്ണം
കലി കല്മഷ തിമിര ഭാസ്കര കൃഷ്ണമ് ॥ആലോകയേ॥

നവനീത ഖംഠ ദധി ചോര കൃഷ്ണം
ഭക്ത ഭവ പാശ ബംധ മോചന കൃഷ്ണമ് ॥ആലോകയേ॥

നീല മേഘ ശ്യാമ സുംദര കൃഷ്ണം
നിത്യ നിര്മലാനംദ ബോധ ലക്ഷണ കൃഷ്ണമ് ॥ആലോകയേ॥

വംശീ നാദ വിനോദ സുംദര കൃഷ്ണം
പരമഹംസ കുല ശംസിത ചരിത കൃഷ്ണമ് ॥ആലോകയേ॥

ഗോവത്സ ബൃംദ പാലക കൃഷ്ണം
കൃത ഗോപികാ ചാല ഖേലന കൃഷ്ണമ് ॥ആലോകയേ॥

നംദ സുനംദാദി വംദിത കൃഷ്ണം
ശ്രീ നാരായണ തീര്ഥ വരദ കൃഷ്ണമ് ॥ആലോകയേ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *