ਆਲੋਕਯੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਮ੍ | Alokaye Balakrishnam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਰਾਗਂ: ਹੁਸੇਨਿ
ਤਾਲ਼ਂ: ਆਦਿ

ਆਲੋਕਯੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ
ਸਖਿ ਆਨਂਦ ਸੁਂਦਰ ਤਾਂਡਵ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਮ੍ ॥ਆਲੋਕਯੇ॥

ਚਰਣ ਨਿਕ੍ਵਣਿਤ ਨੂਪੁਰ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ
ਕਰ ਸਂਗਤ ਕਨਕ ਕਂਕਣ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਮ੍ ॥ਆਲੋਕਯੇ॥

ਕਿਂਕਿਣੀ ਜਾਲ ਘਣ ਘਣਿਤ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ
ਲੋਕ ਸ਼ਂਕਿਤ ਤਾਰਾਵਲ਼ਿ ਮੌਕ੍ਤਿਕ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਮ੍ ॥ਆਲੋਕਯੇ॥

ਸੁਂਦਰ ਨਾਸਾ ਮੌਕ੍ਤਿਕ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ
ਨਂਦ ਨਂਦਨਂ ਅਖਂਡ ਵਿਭੂਤਿ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਮ੍ ॥ਆਲੋਕਯੇ॥

ਕਂਠੋਪ ਕਂਠ ਸ਼ੋਭਿ ਕੌਸ੍ਤੁਭ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ
ਕਲਿ ਕਲ੍ਮਸ਼ ਤਿਮਿਰ ਭਾਸ੍ਕਰ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਮ੍ ॥ਆਲੋਕਯੇ॥

ਨਵਨੀਤ ਖਂਠ ਦਧਿ ਚੋਰ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ
ਭਕ੍ਤ ਭਵ ਪਾਸ਼ ਬਂਧ ਮੋਚਨ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਮ੍ ॥ਆਲੋਕਯੇ॥

ਨੀਲ ਮੇਘ ਸ਼੍ਯਾਮ ਸੁਂਦਰ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ
ਨਿਤ੍ਯ ਨਿਰ੍ਮਲਾਨਂਦ ਬੋਧ ਲਕ੍ਸ਼ਣ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਮ੍ ॥ਆਲੋਕਯੇ॥

ਵਂਸ਼ੀ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਸੁਂਦਰ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ
ਪਰਮਹਂਸ ਕੁਲ ਸ਼ਂਸਿਤ ਚਰਿਤ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਮ੍ ॥ਆਲੋਕਯੇ॥

ਗੋਵਤ੍ਸ ਬ੍ਰੁਰੁਇਂਦ ਪਾਲਕ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ
ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ ਗੋਪਿਕਾ ਚਾਲ ਖੇਲਨ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਮ੍ ॥ਆਲੋਕਯੇ॥

ਨਂਦ ਸੁਨਂਦਾਦਿ ਵਂਦਿਤ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਂ
ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਯਣ ਤੀਰ੍ਥ ਵਰਦ ਕ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਣਮ੍ ॥ਆਲੋਕਯੇ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *