ਆਦਿਤ੍ਯ ਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਮ੍ | Aditya Hrudayam In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਨਮਸ੍ਸਵਿਤ੍ਰੇ ਜਗਦੇਕ ਚਕ੍ਸ਼ੁਸੇ
ਜਗਤ੍ਪ੍ਰਸੂਤਿ ਸ੍ਥਿਤਿ ਨਾਸ਼ਹੇਤਵੇ
ਤ੍ਰਯੀਮਯਾਯ ਤ੍ਰਿਗੁਣਾਤ੍ਮ ਧਾਰਿਣੇ
ਵਿਰਿਂਚਿ ਨਾਰਾਯਣ ਸ਼ਂਕਰਾਤ੍ਮਨੇ

ਤਤੋ ਯੁਦ੍ਧ ਪਰਿਸ਼੍ਰਾਂਤਂ ਸਮਰੇ ਚਿਂਤਯਾਸ੍ਥਿਤਮ੍ ।
ਰਾਵਣਂ ਚਾਗ੍ਰਤੋ ਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟ੍ਵਾ ਯੁਦ੍ਧਾਯ ਸਮੁਪਸ੍ਥਿਤਮ੍ ॥ 1 ॥

ਦੈਵਤੈਸ਼੍ਚ ਸਮਾਗਮ੍ਯ ਦ੍ਰਸ਼੍ਟੁਮਭ੍ਯਾਗਤੋ ਰਣਮ੍ ।
ਉਪਾਗਮ੍ਯਾਬ੍ਰਵੀਦ੍ਰਾਮਂ ਅਗਸ੍ਤ੍ਯੋ ਭਗਵਾਨ੍ ਰੁਰੁਇਸ਼ਿਃ ॥ 2 ॥

ਰਾਮ ਰਾਮ ਮਹਾਬਾਹੋ ਸ਼੍ਰੁਰੁਇਣੁ ਗੁਹ੍ਯਂ ਸਨਾਤਨਮ੍ ।
ਯੇਨ ਸਰ੍ਵਾਨਰੀਨ੍ ਵਤ੍ਸ ਸਮਰੇ ਵਿਜਯਿਸ਼੍ਯਸਿ ॥ 3 ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਹ੍ਰੁਰੁਇਦਯਂ ਪੁਣ੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਸ਼ਤ੍ਰੁ-ਵਿਨਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਜਯਾਵਹਂ ਜਪੇਨ੍ਨਿਤ੍ਯਂ ਅਕ੍ਸ਼ਯ੍ਯਂ ਪਰਮਂ ਸ਼ਿਵਮ੍ ॥ 4 ॥

ਸਰ੍ਵਮਂਗਲ਼-ਮਾਂਗਲ਼੍ਯਂ ਸਰ੍ਵਪਾਪ-ਪ੍ਰਣਾਸ਼ਨਮ੍ ।
ਚਿਂਤਾਸ਼ੋਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਮਨਂ ਆਯੁਰ੍ਵਰ੍ਧਨਮੁਤ੍ਤਮਮ੍ ॥ 5 ॥

ਰਸ਼੍ਮਿਮਂਤਂ ਸਮੁਦ੍ਯਂਤਂ ਦੇਵਾਸੁਰ ਨਮਸ੍ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਮ੍ ।
ਪੂਜਯਸ੍ਵ ਵਿਵਸ੍ਵਂਤਂ ਭਾਸ੍ਕਰਂ ਭੁਵਨੇਸ਼੍ਵਰਮ੍ ॥ 6 ॥

ਸਰ੍ਵਦੇਵਾਤ੍ਮਕੋ ਹ੍ਯੇਸ਼ ਤੇਜਸ੍ਵੀ ਰਸ਼੍ਮਿਭਾਵਨਃ ।
ਏਸ਼ ਦੇਵਾਸੁਰ-ਗਣਾਨ੍ ਲੋਕਾਨ੍ ਪਾਤਿ ਗਭਸ੍ਤਿਭਿਃ ॥ 7 ॥

ਏਸ਼ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਚ ਵਿਸ਼੍ਣੁਸ਼੍ਚ ਸ਼ਿਵਃ ਸ੍ਕਂਦਃ ਪ੍ਰਜਾਪਤਿਃ ।
ਮਹੇਂਦ੍ਰੋ ਧਨਦਃ ਕਾਲੋ ਯਮਃ ਸੋਮੋ ਹ੍ਯਪਾਂ ਪਤਿਃ ॥ 8 ॥

ਪਿਤਰੋ ਵਸਵਃ ਸਾਧ੍ਯਾ ਹ੍ਯਸ਼੍ਵਿਨੌ ਮਰੁਤੋ ਮਨੁਃ ।
ਵਾਯੁਰ੍ਵਹ੍ਨਿਃ ਪ੍ਰਜਾਪ੍ਰਾਣਃ ਰੁਰੁਇਤੁਕਰ੍ਤਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰਃ ॥ 9 ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਃ ਸਵਿਤਾ ਸੂਰ੍ਯਃ ਖਗਃ ਪੂਸ਼ਾ ਗਭਸ੍ਤਿਮਾਨ੍ ।
ਸੁਵਰ੍ਣਸਦ੍ਰੁਰੁਇਸ਼ੋ ਭਾਨੁਃ ਹਿਰਣ੍ਯਰੇਤਾ ਦਿਵਾਕਰਃ ॥ 10 ॥

ਹਰਿਦਸ਼੍ਵਃ ਸਹਸ੍ਰਾਰ੍ਚਿਃ ਸਪ੍ਤਸਪ੍ਤਿ-ਰ੍ਮਰੀਚਿਮਾਨ੍ ।
ਤਿਮਿਰੋਨ੍ਮਥਨਃ ਸ਼ਂਭੁਃ ਤ੍ਵਸ਼੍ਟਾ ਮਾਰ੍ਤਾਂਡਕੋਂ਽ਸ਼ੁਮਾਨ੍ ॥ 11 ॥

ਹਿਰਣ੍ਯਗਰ੍ਭਃ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਃ ਤਪਨੋ ਭਾਸ੍ਕਰੋ ਰਵਿਃ ।
ਅਗ੍ਨਿਗਰ੍ਭੋ਽ਦਿਤੇਃ ਪੁਤ੍ਰਃ ਸ਼ਂਖਃ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰਨਾਸ਼ਨਃ ॥ 12 ॥

ਵ੍ਯੋਮਨਾਥ-ਸ੍ਤਮੋਭੇਦੀ ਰੁਰੁਇਗ੍ਯਜੁਃਸਾਮ-ਪਾਰਗਃ ।
ਘਨਾਵ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਿਰਪਾਂ ਮਿਤ੍ਰਃ ਵਿਂਧ੍ਯਵੀਥੀ ਪ੍ਲਵਂਗਮਃ ॥ 13 ॥

ਆਤਪੀ ਮਂਡਲੀ ਮ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯੁਃ ਪਿਂਗਲ਼ਃ ਸਰ੍ਵਤਾਪਨਃ ।
ਕਵਿਰ੍ਵਿਸ਼੍ਵੋ ਮਹਾਤੇਜਾ ਰਕ੍ਤਃ ਸਰ੍ਵਭਵੋਦ੍ਭਵਃ ॥ 14 ॥

ਨਕ੍ਸ਼ਤ੍ਰ ਗ੍ਰਹ ਤਾਰਾਣਾਂ ਅਧਿਪੋ ਵਿਸ਼੍ਵਭਾਵਨਃ ।
ਤੇਜਸਾਮਪਿ ਤੇਜਸ੍ਵੀ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ਾਤ੍ਮ-ਨ੍ਨਮੋ਽ਸ੍ਤੁ ਤੇ ॥ 15 ॥

ਨਮਃ ਪੂਰ੍ਵਾਯ ਗਿਰਯੇ ਪਸ਼੍ਚਿਮਾਯਾਦ੍ਰਯੇ ਨਮਃ ।
ਜ੍ਯੋਤਿਰ੍ਗਣਾਨਾਂ ਪਤਯੇ ਦਿਨਾਧਿਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ 16 ॥

ਜਯਾਯ ਜਯਭਦ੍ਰਾਯ ਹਰ੍ਯਸ਼੍ਵਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਮੋ ਨਮਃ ਸਹਸ੍ਰਾਂਸ਼ੋ ਆਦਿਤ੍ਯਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ 17 ॥

ਨਮ ਉਗ੍ਰਾਯ ਵੀਰਾਯ ਸਾਰਂਗਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ।
ਨਮਃ ਪਦ੍ਮਪ੍ਰਬੋਧਾਯ ਮਾਰ੍ਤਾਂਡਾਯ ਨਮੋ ਨਮਃ ॥ 18 ॥

ਬ੍ਰਹ੍ਮੇਸ਼ਾਨਾਚ੍ਯੁਤੇਸ਼ਾਯ ਸੂਰ੍ਯਾਯਾਦਿਤ੍ਯ-ਵਰ੍ਚਸੇ ।
ਭਾਸ੍ਵਤੇ ਸਰ੍ਵਭਕ੍ਸ਼ਾਯ ਰੌਦ੍ਰਾਯ ਵਪੁਸ਼ੇ ਨਮਃ ॥ 19 ॥

ਤਮੋਘ੍ਨਾਯ ਹਿਮਘ੍ਨਾਯ ਸ਼ਤ੍ਰੁਘ੍ਨਾਯਾ ਮਿਤਾਤ੍ਮਨੇ ।
ਕ੍ਰੁਰੁਇਤਘ੍ਨਘ੍ਨਾਯ ਦੇਵਾਯ ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ਾਂ ਪਤਯੇ ਨਮਃ ॥ 20 ॥

ਤਪ੍ਤ ਚਾਮੀਕਰਾਭਾਯ ਵਹ੍ਨਯੇ ਵਿਸ਼੍ਵਕਰ੍ਮਣੇ ।
ਨਮਸ੍ਤਮੋ਽ਭਿ ਨਿਘ੍ਨਾਯ ਰੁਚਯੇ ਲੋਕਸਾਕ੍ਸ਼ਿਣੇ ॥ 21 ॥

ਨਾਸ਼ਯਤ੍ਯੇਸ਼ ਵੈ ਭੂਤਂ ਤਦੇਵ ਸ੍ਰੁਰੁਇਜਤਿ ਪ੍ਰਭੁਃ ।
ਪਾਯਤ੍ਯੇਸ਼ ਤਪਤ੍ਯੇਸ਼ ਵਰ੍ਸ਼ਤ੍ਯੇਸ਼ ਗਭਸ੍ਤਿਭਿਃ ॥ 22 ॥

ਏਸ਼ ਸੁਪ੍ਤੇਸ਼ੁ ਜਾਗਰ੍ਤਿ ਭੂਤੇਸ਼ੁ ਪਰਿਨਿਸ਼੍ਠਿਤਃ ।
ਏਸ਼ ਏਵਾਗ੍ਨਿਹੋਤ੍ਰਂ ਚ ਫਲਂ ਚੈਵਾਗ੍ਨਿ ਹੋਤ੍ਰਿਣਾਮ੍ ॥ 23 ॥

ਵੇਦਾਸ਼੍ਚ ਕ੍ਰਤਵਸ਼੍ਚੈਵ ਕ੍ਰਤੂਨਾਂ ਫਲਮੇਵ ਚ ।
ਯਾਨਿ ਕ੍ਰੁਰੁਇਤ੍ਯਾਨਿ ਲੋਕੇਸ਼ੁ ਸਰ੍ਵ ਏਸ਼ ਰਵਿਃ ਪ੍ਰਭੁਃ ॥ 24 ॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ

ਏਨ ਮਾਪਤ੍ਸੁ ਕ੍ਰੁਰੁਇਚ੍ਛ੍ਰੇਸ਼ੁ ਕਾਂਤਾਰੇਸ਼ੁ ਭਯੇਸ਼ੁ ਚ ।
ਕੀਰ੍ਤਯਨ੍ ਪੁਰੁਸ਼ਃ ਕਸ਼੍ਚਿਨ੍ਨਾਵਸ਼ੀਦਤਿ ਰਾਘਵ ॥ 25 ॥

ਪੂਜਯਸ੍ਵੈਨ ਮੇਕਾਗ੍ਰਃ ਦੇਵਦੇਵਂ ਜਗਤ੍ਪਤਿਮ੍ ।
ਏਤਤ੍ ਤ੍ਰਿਗੁਣਿਤਂ ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਯੁਦ੍ਧੇਸ਼ੁ ਵਿਜਯਿਸ਼੍ਯਸਿ ॥ 26 ॥

ਅਸ੍ਮਿਨ੍ ਕ੍ਸ਼ਣੇ ਮਹਾਬਾਹੋ ਰਾਵਣਂ ਤ੍ਵਂ ਵਧਿਸ਼੍ਯਸਿ ।
ਏਵਮੁਕ੍ਤ੍ਵਾ ਤਦਾਗਸ੍ਤ੍ਯੋ ਜਗਾਮ ਚ ਯਥਾਗਤਮ੍ ॥ 27 ॥

ਏਤਚ੍ਛ੍ਰੁਤ੍ਵਾ ਮਹਾਤੇਜਾਃ ਨਸ਼੍ਟਸ਼ੋਕੋ਽ਭਵਤ੍ਤਦਾ ।
ਧਾਰਯਾਮਾਸ ਸੁਪ੍ਰੀਤਃ ਰਾਘਵਃ ਪ੍ਰਯਤਾਤ੍ਮਵਾਨ੍ ॥ 28 ॥

ਆਦਿਤ੍ਯਂ ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਜਪ੍ਤ੍ਵਾ ਤੁ ਪਰਂ ਹਰ੍ਸ਼ਮਵਾਪ੍ਤਵਾਨ੍ ।
ਤ੍ਰਿਰਾਚਮ੍ਯ ਸ਼ੁਚਿਰ੍ਭੂਤ੍ਵਾ ਧਨੁਰਾਦਾਯ ਵੀਰ੍ਯਵਾਨ੍ ॥ 29 ॥

ਰਾਵਣਂ ਪ੍ਰੇਕ੍ਸ਼੍ਯ ਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਟਾਤ੍ਮਾ ਯੁਦ੍ਧਾਯ ਸਮੁਪਾਗਮਤ੍ ।
ਸਰ੍ਵਯਤ੍ਨੇਨ ਮਹਤਾ ਵਧੇ ਤਸ੍ਯ ਧ੍ਰੁਰੁਇਤੋ਽ਭਵਤ੍ ॥ 30 ॥

ਅਧ ਰਵਿਰਵਦਨ੍ਨਿਰੀਕ੍ਸ਼੍ਯ ਰਾਮਂ ਮੁਦਿਤਮਨਾਃ ਪਰਮਂ ਪ੍ਰਹ੍ਰੁਰੁਇਸ਼੍ਯਮਾਣਃ ।
ਨਿਸ਼ਿਚਰਪਤਿ ਸਂਕ੍ਸ਼ਯਂ ਵਿਦਿਤ੍ਵਾ ਸੁਰਗਣ ਮਧ੍ਯਗਤੋ ਵਚਸ੍ਤ੍ਵਰੇਤਿ ॥ 31 ॥

ਇਤ੍ਯਾਰ੍ਸ਼ੇ ਸ਼੍ਰੀਮਦ੍ਰਾਮਾਯਣੇ ਵਾਲ੍ਮਿਕੀਯੇ ਆਦਿਕਾਵ੍ਯੇ ਯੁਦ੍ਧਕਾਂਡੇ ਪਂਚਾਧਿਕ ਸ਼ਤਤਮਃ ਸਰ੍ਗਃ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *