ਅਥ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਾਸ਼੍ਟੋਤ੍ਤਰਸ਼ਤਨਾਮਾਵਲਿਃ | Krishna Ashtottara Shatanamavali In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ॐ ਸ਼੍ਰੀਕਸ਼੍ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਮਲਾਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਾਸੁਦੇਵਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਨਾਤਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸੁਦੇਵਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਣ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਲੀਲਾਮਾਨੁਸ਼ਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਵਤ੍ਸਕੌਸ੍ਤੁਭਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਸ਼ੋਦਾਵਤ੍ਸਲਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਹਰਯੇ ਨਮਃ । ੧੦।

ॐ ਚਤੁਰ੍ਭੁਜਾਤ੍ਤਚਕ੍ਰਾਸਿਗਦਾਸ਼ਙ੍ਖ੍ਯਾਦ੍ਯੁਦਾਯੁਧਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੇਵਕੀਨਨ੍ਦਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਨ੍ਦਗੋਪਪ੍ਰਿਯਾਤ੍ਮਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮੁਨਾਵੇਗਸਂਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਲਭਦ੍ਰਪ੍ਰਿਯਾਨੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੂਤਨਾਜੀਵਿਤਾਪਹਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਕਟਾਸੁਰਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਨ੍ਦਵ੍ਰਜਜਨਾਨਨ੍ਦਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਚ੍ਚਿਦਾਨਨ੍ਦਵਿਗ੍ਰਹਾਯ ਨਮਃ । ੨੦।

ॐ ਨਵਨੀਤਵਿਲਿਪ੍ਤਾਙ੍ਗਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਨੀਤਨਟਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਘਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਵਨੀਤਲਵਾਹਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਚੁਕੁਨ੍ਦਪ੍ਰਸਾਦਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੋਡਸ਼ਸ੍ਤ੍ਰੀਸਹਸ੍ਰੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤ੍ਰਿਭਙ੍ਗਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧੁਰਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ੁਕਵਾਗਮਤਾਬ੍ਧਿਨ੍ਦਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਵਿਨ੍ਦਾਯ ਨਮਃ । ੩੦।

ॐ ਗੋਵਿਦਾਮ੍ਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਤ੍ਸਵਾਟੀਚਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਨ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਧੇਨੁਕਾਸੁਰਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਣੀਕਤਤਣਾਵਰ੍ਤਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਮਲਾਰ੍ਜੁਨਭਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਉਤ੍ਤਾਲਤਾਲਭੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਤਮਾਲਸ਼੍ਯਾਮਲਾਕਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਗੋਪੀਸ਼੍ਵਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯੋਗਿਨੇ ਨਮਃ । ੪੦।

ॐ ਕੋਟਿਸੂਰ੍ਯਸਮਪ੍ਰਭਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਇਲਾਪਤਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਞ੍ਜ੍ਯੋਤਿਸ਼ੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਾਦਵੇਨ੍ਦ੍ਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਦੂਦ੍ਵਹਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨਮਾਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੀਤਵਾਸਸੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਰਿਜਾਤਾਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਵਰ੍ਧਨਾਚਲੋਦ੍ਧਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਗੋਪਾਲਾਯ ਨਮਃ । ੫੦।

ॐ ਸਰ੍ਵਪਾਲਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਿਰਞ੍ਜਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਮਜਨਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਞ੍ਜਲੋਚਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਧੁਘ੍ਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਥੁਰਾਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦ੍ਵਾਰਕਾਨਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਲਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਨ੍ਦਾਵਨਾਨ੍ਤਸਞ੍ਚਾਰਿਣੇ ਨਮਃ । ੬੦।

ॐ ਤੁਲਸੀਦਾਮਭੂਸ਼ਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ੍ਯਮਨ੍ਤਕਮਣੇਰ੍ਹਰ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਰਨਾਰਾਯਣਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਕੁਬ੍ਜਾਕਸ਼੍ਟਾਮ੍ਬਰਧਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮਾਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਮਪੂਰੁਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਸ਼੍ਟਿਕਾਸੁਰਚਾਣੂਰਮਲ੍ਲਯੁਦ੍ਧਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਂਸਾਰਵੈਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਂਸਾਰਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਮੁਰਾਰਯੇ ਨਮਃ । ੭੦।

ॐ ਨਰਕਾਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਨਾਦਿਬ੍ਰਹ੍ਮਚਾਰਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਸ਼੍ਣਾਵ੍ਯਸਨਕਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸ਼ਿਸ਼ੁਪਾਲਸ਼ਿਰਸ਼੍ਛੇਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦੁਰ੍ਯੋਧਨਕੁਲਾਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਦੁਰਾਕ੍ਰੂਰਵਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਿਸ਼੍ਵਰੂਪਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਵਾਚੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਸਙ੍ਕਲ੍ਪਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਤ੍ਯਭਾਮਾਰਤਾਯ ਨਮਃ । ੮੦।

ॐ ਜਯਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸੁਭਦ੍ਰਾਪੂਰ੍ਵਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਿਸ਼੍ਣਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਭੀਸ਼੍ਮਮੁਕ੍ਤਿਪ੍ਰਦਾਯਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਦ੍ਗੁਰਵੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਜਗਨ੍ਨਾਥਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਣੁਨਾਦਵਿਸ਼ਾਰਦਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵਸ਼ਭਾਸੁਰਵਿਧ੍ਵਂਸਿਨੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਣਾਸੁਰਕਰਾਨ੍ਤਕਾਯ ਨਮਃ । ਬਾਣਾਸੁਰਬਲਾਨ੍ਤਕਾਯ
(ॐ ਬਕਾਰਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਬਾਣਨਾਹੁਕਤੇ ਨਮਃ ।)
ॐ ਯੁਧਿਸ਼੍ਠਿਰਪ੍ਰਤਿਸ਼੍ਠਾਤ੍ਰੇ ਨਮਃ । ੯੦।

ॐ ਬਰ੍ਹਿਬਰ੍ਹਾਵਤਂਸਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਾਰ੍ਥਸਾਰਥਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਅਵ੍ਯਕ੍ਤਗੀਤਾਮਤਮਹੋਦਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਕਾਲੀਯਫਣਿਮਾਣਿਕ੍ਯਰਞ੍ਜਿਤਸ਼੍ਰੀਪਦਾਮ੍ਬੁਜਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਮੋਦਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਯਜ੍ਞਭੋਕ੍ਤ੍ਰੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਾਨਵੇਨ੍ਦ੍ਰਵਿਨਾਸ਼ਨਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਨਾਰਾਯਣਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਸ੍ਮੈ ਬ੍ਰਹ੍ਮਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਨ੍ਨਗਾਸ਼ਨਵਾਹਨਾਯ ਨਮਃ । ੧੦੦।

ॐ ਜਲਕ੍ਰੀਡਾਸਮਾਸਕ੍ਤਗੋਪੀਵਸ੍ਤ੍ਰਾਪਹਾਰਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਪੁਣ੍ਯਸ਼੍ਲੋਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਤੀਰ੍ਥਕਰਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਵੇਦਵੇਦ੍ਯਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਦਯਾਨਿਧਯੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਤੀਰ੍ਥਾਤ੍ਮਕਾਯ ਨਮਃ ।
ॐ ਸਰ੍ਵਗ੍ਰਹਰੂਪਿਣੇ ਨਮਃ ।
ॐ ਪਰਾਤ੍ਪਰਸ੍ਮੈ ਨਮਃ । ੧੦੮।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *