ശ്രീ കൃഷ്ണാഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി | 108 Names of Lord Krishna In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ
ഓം കമലാനാഥായ നമഃ
ഓം വാസുദേവായ നമഃ
ഓം സനാതനായ നമഃ
ഓം വസുദേവാത്മജായ നമഃ
ഓം പുണ്യായ നമഃ
ഓം ലീലാമാനുഷ വിഗ്രഹായ നമഃ
ഓം ശ്രീവത്സ കൌസ്തുഭധരായ നമഃ
ഓം യശോദാവത്സലായ നമഃ
ഓം ഹരയേ നമഃ ॥ 10 ॥

ഓം ചതുര്ഭുജാത്ത ചക്രാസിഗദാ ശംഖാംദ്യുദായുധായ നമഃ
ഓം ദേവകീനംദനായ നമഃ
ഓം ശ്രീശായ നമഃ
ഓം നംദഗോപ പ്രിയാത്മജായ നമഃ
ഓം യമുനാ വേഗസംഹാരിണേ നമഃ
ഓം ബലഭദ്ര പ്രിയാനുജായ നമഃ
ഓം പൂതനാ ജീവിതഹരായ നമഃ
ഓം ശകടാസുര ഭംജനായ നമഃ
ഓം നംദവ്രജ ജനാനംദിനേ നമഃ
ഓം സച്ചിദാനംദ വിഗ്രഹായ നമഃ ॥ 20 ॥

ഓം നവനീത വിലിപ്താംഗായ നമഃ
ഓം നവനീത നടായ നമഃ
ഓം അനഘായ നമഃ
ഓം നവനീത നവാഹാരായ നമഃ
ഓം മുചുകുംദ പ്രസാദകായ നമഃ
ഓം ഷോഡശസ്ത്രീ സഹസ്രേശായ നമഃ
ഓം ത്രിഭംഗി മധുരാകൃതയേ നമഃ
ഓം ശുകവാഗ മൃതാബ്ധീംദവേ നമഃ
ഓം ഗോവിംദായ നമഃ
ഓം യോഗിനാം പതയേ നമഃ ॥ 30 ॥

ഓം വത്സവാടചരായ നമഃ
ഓം അനംതായ നമഃ
ഓം ദേനുകാസുര ഭംജനായ നമഃ
ഓം തൃണീകൃത തൃണാവര്തായ നമഃ
ഓം യമലാര്ജുന ഭംജനായ നമഃ
ഓം ഉത്താലതാലഭേത്രേ നമഃ
ഓം തമാല ശ്യാമലാകൃതയേ നമഃ
ഓം ഗോപഗോപീശ്വരായ നമഃ
ഓം യോഗിനേ നമഃ
ഓം കോടിസൂര്യ സമപ്രഭായ നമഃ ॥ 40 ॥

ഓം ഇലാപതയേ നമഃ
ഓം പരസ്മൈ ജ്യോതിഷേ നമഃ
ഓം യാദവേംദ്രായ നമഃ
ഓം യദൂദ്വഹായ നമഃ
ഓം വനമാലിനേ നമഃ
ഓം പീതവാസസേ നമഃ
ഓം പാരിജാതാപഹാരകായ നമഃ
ഓം ഗോവര്ധനാചലോദ്ധര്ത്രേ നമഃ
ഓം ഗോപാലായ നമഃ
ഓം സര്വപാലകായ നമഃ ॥ 50 ॥

ഓം അജായ നമഃ
ഓം നിരംജനായ നമഃ
ഓം കാമജനകായ നമഃ
ഓം കംജലോചനായ നമഃ
ഓം മധുഘ്നേ നമഃ
ഓം മധുരാനാഥായ നമഃ
ഓം ദ്വാരകാനായകായ നമഃ
ഓം ബലിനേ നമഃ
ഓം വൃംദാവനാംത സംചാരിണേ നമഃ
ഓം തുലസീദാമ ഭൂഷണായ നമഃ ॥ 60 ॥

ഓം ശ്യമംതക മണേര്ഹര്ത്രേ നമഃ
ഓം നരനാരായണാത്മകായ നമഃ
ഓം കുബ്ജാകൃഷ്ണാംബരധരായ നമഃ
ഓം മായിനേ നമഃ
ഓം പരമപൂരുഷായ നമഃ
ഓം മുഷ്ടികാസുര ചാണൂര മല്ലയുദ്ധ വിശാരദായ നമഃ
ഓം സംസാരവൈരിണേ നമഃ
ഓം കംസാരയേ നമഃ
ഓം മുരാരയേ നമഃ
ഓം നരകാംതകായ നമഃ ॥ 70 ॥

ഓം അനാദി ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ
ഓം കൃഷ്ണാവ്യസന കര്ശകായ നമഃ
ഓം ശിശുപാല ശിരശ്ഛേത്രേ നമഃ
ഓം ദുര്യോധന കുലാംതകായ നമഃ
ഓം വിദുരാക്രൂര വരദായ നമഃ
ഓം വിശ്വരൂപ പ്രദര്ശകായ നമഃ
ഓം സത്യവാചേ നമഃ
ഓം സത്യ സംകല്പായ നമഃ
ഓം സത്യഭാമാരതായ നമഃ
ഓം ജയിനേ നമഃ ॥ 80 ॥

ഓം സുഭദ്രാ പൂര്വജായ നമഃ
ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം ഭീഷ്മമുക്തി പ്രദായകായ നമഃ
ഓം ജഗദ്ഗുരവേ നമഃ
ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ
ഓം വേണുനാദ വിശാരദായ നമഃ
ഓം വൃഷഭാസുര വിധ്വംസിനേ നമഃ
ഓം ബാണാസുര കരാംതകായ നമഃ
ഓം യുധിഷ്ഠിര പ്രതിഷ്ഠാത്രേ നമഃ
ഓം ബര്ഹിബര്ഹാവതംസകായ നമഃ ॥ 90 ॥

ഓം പാര്ഥസാരഥയേ നമഃ
ഓം അവ്യക്തായ നമഃ
ഓം ഗീതാമൃത മഹോദധയേ നമഃ
ഓം കാലീയ ഫണിമാണിക്യ രംജിത ശ്രീപദാംബുജായ നമഃ
ഓം ദാമോദരായ നമഃ
ഓം യജ്ഞ്നഭോക്ര്തേ നമഃ
ഓം ദാനവേംദ്ര വിനാശകായ നമഃ
ഓം നാരായണായ നമഃ
ഓം പരസ്മൈ ബ്രഹ്മണേ നമഃ
ഓം പന്നഗാശന വാഹനായ നമഃ ॥ 100 ॥

ഓം ജലക്രീഡാസമാസക്ത ഗോപീവസ്ത്രാപഹാരകായ നമഃ
ഓം പുണ്യശ്ലോകായ നമഃ
ഓം തീര്ഥപാദായ നമഃ
ഓം വേദവേദ്യായ നമഃ
ഓം ദയാനിധയേ നമഃ
ഓം സര്വതീര്ഥാത്മകായ നമഃ
ഓം സര്വഗ്രഹരൂപിണേ നമഃ
ഓം പരാത്പരായ നമഃ ॥ 108 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *