సుబ్రహ్మణ్య పంచ రత్న స్తోత్రం | Subrahmanya Pancharatna Stotram In Telugu

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil.

షడాననం చందనలేపితాంగం మహోరసం దివ్యమయూరవాహనమ్ ।
రుద్రస్యసూనుం సురలోకనాథం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 1 ॥

జాజ్వల్యమానం సురవృందవంద్యం కుమార ధారాతట మందిరస్థమ్ ।
కందర్పరూపం కమనీయగాత్రం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 2 ॥

ద్విషడ్భుజం ద్వాదశదివ్యనేత్రం త్రయీతనుం శూలమసీ దధానమ్ ।
శేషావతారం కమనీయరూపం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 3 ॥

సురారిఘోరాహవశోభమానం సురోత్తమం శక్తిధరం కుమారమ్ ।
సుధార శక్త్యాయుధ శోభిహస్తం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 4 ॥

ఇష్టార్థసిద్ధిప్రదమీశపుత్రం ఇష్టాన్నదం భూసురకామధేనుమ్ ।
గంగోద్భవం సర్వజనానుకూలం బ్రహ్మణ్యదేవం శరణం ప్రపద్యే ॥ 5 ॥

యః శ్లోకపంచమిదం పఠతీహ భక్త్యా
బ్రహ్మణ్యదేవ వినివేశిత మానసః సన్ ।
ప్రాప్నోతి భోగమఖిలం భువి యద్యదిష్టం
అంతే స గచ్ఛతి ముదా గుహసామ్యమేవ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *