ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಂಚ ರತ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ | Subrahmanya Pancharatna Stotram In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಷಡಾನನಂ ಚಂದನಲೇಪಿತಾಂಗಂ ಮಹೋರಸಂ ದಿವ್ಯಮಯೂರವಾಹನಮ್ ।
ರುದ್ರಸ್ಯಸೂನುಂ ಸುರಲೋಕನಾಥಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 1 ॥

ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನಂ ಸುರವೃಂದವಂದ್ಯಂ ಕುಮಾರ ಧಾರಾತಟ ಮಂದಿರಸ್ಥಮ್ ।
ಕಂದರ್ಪರೂಪಂ ಕಮನೀಯಗಾತ್ರಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 2 ॥

ದ್ವಿಷಡ್ಭುಜಂ ದ್ವಾದಶದಿವ್ಯನೇತ್ರಂ ತ್ರಯೀತನುಂ ಶೂಲಮಸೀ ದಧಾನಮ್ ।
ಶೇಷಾವತಾರಂ ಕಮನೀಯರೂಪಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 3 ॥

ಸುರಾರಿಘೋರಾಹವಶೋಭಮಾನಂ ಸುರೋತ್ತಮಂ ಶಕ್ತಿಧರಂ ಕುಮಾರಮ್ ।
ಸುಧಾರ ಶಕ್ತ್ಯಾಯುಧ ಶೋಭಿಹಸ್ತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 4 ॥

ಇಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಮೀಶಪುತ್ರಂ ಇಷ್ಟಾನ್ನದಂ ಭೂಸುರಕಾಮಧೇನುಮ್ ।
ಗಂಗೋದ್ಭವಂ ಸರ್ವಜನಾನುಕೂಲಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 5 ॥

ಯಃ ಶ್ಲೋಕಪಂಚಮಿದಂ ಪಠತೀಹ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದೇವ ವಿನಿವೇಶಿತ ಮಾನಸಃ ಸನ್ ।
ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಭೋಗಮಖಿಲಂ ಭುವಿ ಯದ್ಯದಿಷ್ಟಂ
ಅಂತೇ ಸ ಗಚ್ಛತಿ ಮುದಾ ಗುಹಸಾಮ್ಯಮೇವ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *