மஹாஶாஶ்தா அனுக்³ரஹ கவசம் | Maha Shasta Anugraha Kavacham In Tamil

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

ஶ்ரீதே³வ்யுவாச-
ப⁴க³வன் தே³வதே³வேஶ ஸர்வஜ்ஞ த்ரிபுரான்தக ।
ப்ராப்தே கலியுகே³ கோ⁴ரே மஹாபூ⁴தை: ஸமாவ்ருதே ॥ 1

மஹாவ்யாதி⁴ மஹாவ்யால்த³ கோ⁴ரராஜை: ஸமாவ்ருதே ।
து³:ஸ்வப்னஶோகஸன்தாபை: து³ர்வினீதை: ஸமாவ்ருதே ॥ 2

ஸ்வத⁴ர்மவிரதேமார்கே³ ப்ரவ்ருத்தே ஹ்ருதி³ ஸர்வதா³ ।
தேஷாம் ஸித்³தி⁴ம் ச முக்திம் ச த்வம் மே ப்³ரூஹி வ்ருஷத்³வஜ ॥ 3

ஈஶ்வர உவாச-
ஶ்ருணு தே³வி மஹாபா⁴கே³ ஸர்வகல்த்³யாணகாரணே ।
மஹாஶாஸ்துஶ்ச தே³வேஶி கவசம் புண்யவர்த⁴னம் ॥ 4

அக்³னிஸ்தம்ப⁴ ஜலஸ்தம்ப⁴ ஸேனாஸ்தம்ப⁴ விதா⁴யகம் ।
மஹாபூ⁴தப்ரஶமனம் மஹாவ்யாதி⁴னிவாரணம் ॥ 5

மஹாஜ்ஞானப்ரத³ம் புண்யம் விஶேஷாத் கலிதாபஹம் ।
ஸர்வரக்ஷோத்தமம் பும்ஸாம் ஆயுராரோக்³யவர்த⁴னம் ॥ 6

கிமதோ ப³ஹுனோக்தேன யம் யம் காமயதே த்³விஜ: ।
தம் தமாப்னோத்யஸன்தே³ஹோ மஹாஶாஸ்து: ப்ரஸாத³னாத் ॥ 7

கவசஸ்ய ருஷிர்ப்³ரஹ்மா கா³யத்ரீ: ச²ன்த³ உச்யதே ।
தே³வதா ஶ்ரீமஹாஶாஸ்தா தே³வோ ஹரிஹராத்மஜ: ॥ 8

ஷட³ங்க³மாசரேத்³ப⁴க்த்யா மாத்ரயா ஜாதியுக்தயா ।
த்⁴யானமஸ்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி ஶ்ருணுஷ்வாவஹிதா ப்ரியே ॥ 9

அஸ்ய ஶ்ரீ மஹாஶாஸ்து: கவசமன்த்ரஸ்ய । ப்³ரஹ்மா ருஷி: । கா³யத்ரீ: ச²ன்த:³ । மஹாஶாஸ்தா தே³வதா । ஹ்ராம் பீ³ஜம் । ஹ்ரீம் ஶக்தி: । ஹ்ரூம் கீலகம் । ஶ்ரீ மஹாஶாஸ்து: ப்ரஸாத³ ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே வினியோக:³ ॥

ஹ்ராம் இத்யாதி³ ஷட³ங்க³ன்யாஸ: ॥

த்⁴யானம்-
தேஜோமண்ட³லமத்⁴யக³ம் த்ரினயனம் தி³வ்யாம்ப³ராலங்க்ருதம்
தே³வம் புஷ்பஶரேக்ஷுகார்முக லஸன்மாணிக்யபாத்ராப⁴யம் ।
பி³ப்⁴ராணம் கரபங்கஜை: மத³கஜ³ ஸ்கன்தா⁴தி⁴ரூட⁴ம் விபு⁴ம்
ஶாஸ்தாரம் ஶரணம் பஜ⁴ாமி ஸததம் த்ரைலோக்ய ஸம்மோஹனம் ॥

மஹாஶாஸ்தா ஶிர: பாது பா²லம் ஹரிஹராத்மஜ: ।
காமரூபீ த்³ருஶம் பாது ஸர்வஜ்ஞோ மே ஶ்ருதிம் ஸதா³ ॥ 1

க்⁴ராணம் பாது க்ருபாத்⁴யக்ஷ: முக²ம் கௌ³ரீப்ரிய: ஸதா³ ।
வேதா³த்⁴யாயீ ச மே ஜிஹ்வாம் பாது மே சிபு³கம் கு³ரு: ॥ 2

கண்ட²ம் பாது விஶுத்³தா⁴த்மா ஸ்கன்தௌ⁴ பாது ஸுரார்சித: ।
பா³ஹூ பாது விரூபாக்ஷ: கரௌ து கமலாப்ரிய: ॥ 3

பூ⁴தாதி⁴போ மே ஹ்ருத³யம் மத்⁴யம் பாது மஹாப³ல: ।
நாபி⁴ம் பாது மஹாவீர: கமலாக்ஷோவது கடிம் ॥ 4

ஸனீபம் பாது விஶ்வேஶ: கு³ஹ்யம் கு³ஹ்யார்த²வித்ஸதா³ ।
ஊரூ பாது கஜ³ாரூட:⁴ வஜ்ரதா⁴ரீ ச ஜானுனீ ॥ 5

ஜங்கே⁴ பாத்வங்குஶத⁴ர: பாதௌ³ பாது மஹாமதி: ।
ஸர்வாங்க³ம் பாது மே நித்யம் மஹாமாயாவிஶாரத:³ ॥ 6

இதீத³ம் கவசம் புண்யம் ஸர்வாகௌ⁴க⁴னிக்ருன்தனம் ।
மஹாவ்யாதி⁴ப்ரஶமனம் மஹாபாதகனாஶனம் ॥ 7

ஜ்ஞானவைராக்³யத³ம் தி³வ்யமணிமாதி³விபூ⁴ஷிதம் ।
ஆயுராரோக்³யஜனநம் மஹாவஶ்யகரம் பரம் ॥ 8

யம் யம் காமயதே காமம் தம் தமாப்னோத்யஸம்ஶய: ।
த்ரிஸன்த்⁴யம் ய: படே²த்³வித்³வான் ஸ யாதி பரமாம் க³திம் ॥

இதி ஶ்ரீ மஹாஶாஸ்தா அனுக்³ரஹ கவசம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *