ಮಹಾಶಾಶ್ತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಕವಚಂ | Maha Shasta Anugraha Kavacham In Kannada

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ-
ಭಗವನ್ ದೇವದೇವೇಶ ಸರ್ವಜ್ಞ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕ ।
ಪ್ರಾಪ್ತೇ ಕಲಿಯುಗೇ ಘೋರೇ ಮಹಾಭೂತೈಃ ಸಮಾವೃತೇ ॥ 1

ಮಹಾವ್ಯಾಧಿ ಮಹಾವ್ಯಾಳ ಘೋರರಾಜೈಃ ಸಮಾವೃತೇ ।
ದುಃಸ್ವಪ್ನಶೋಕಸಂತಾಪೈಃ ದುರ್ವಿನೀತೈಃ ಸಮಾವೃತೇ ॥ 2

ಸ್ವಧರ್ಮವಿರತೇಮಾರ್ಗೇ ಪ್ರವೃತ್ತೇ ಹೃದಿ ಸರ್ವದಾ ।
ತೇಷಾಂ ಸಿದ್ಧಿಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಂ ಚ ತ್ವಂ ಮೇ ಬ್ರೂಹಿ ವೃಷದ್ವಜ ॥ 3

ಈಶ್ವರ ಉವಾಚ-
ಶೃಣು ದೇವಿ ಮಹಾಭಾಗೇ ಸರ್ವಕಳ್ಯಾಣಕಾರಣೇ ।
ಮಹಾಶಾಸ್ತುಶ್ಚ ದೇವೇಶಿ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಮ್ ॥ 4

ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ ಜಲಸ್ತಂಭ ಸೇನಾಸ್ತಂಭ ವಿಧಾಯಕಮ್ ।
ಮಹಾಭೂತಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾವ್ಯಾಧಿನಿವಾರಣಮ್ ॥ 5

ಮಹಾಜ್ಞಾನಪ್ರದಂ ಪುಣ್ಯಂ ವಿಶೇಷಾತ್ ಕಲಿತಾಪಹಮ್ ।
ಸರ್ವರಕ್ಷೋತ್ತಮಂ ಪುಂಸಾಂ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯವರ್ಧನಮ್ ॥ 6

ಕಿಮತೋ ಬಹುನೋಕ್ತೇನ ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ದ್ವಿಜಃ ।
ತಂ ತಮಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂದೇಹೋ ಮಹಾಶಾಸ್ತುಃ ಪ್ರಸಾದನಾತ್ ॥ 7

ಕವಚಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗಾಯತ್ರೀಃ ಛಂದ ಉಚ್ಯತೇ ।
ದೇವತಾ ಶ್ರೀಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ದೇವೋ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಃ ॥ 8

ಷಡಂಗಮಾಚರೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾತ್ರಯಾ ಜಾತಿಯುಕ್ತಯಾ ।
ಧ್ಯಾನಮಸ್ಯ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಶೃಣುಷ್ವಾವಹಿತಾ ಪ್ರಿಯೇ ॥ 9

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತುಃ ಕವಚಮಂತ್ರಸ್ಯ । ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ । ಗಾಯತ್ರೀಃ ಛಂದಃ । ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ದೇವತಾ । ಹ್ರಾಂ ಬೀಜಮ್ । ಹ್ರೀಂ ಶಕ್ತಿಃ । ಹ್ರೂಂ ಕೀಲಕಮ್ । ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತುಃ ಪ್ರಸಾದ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ॥

ಹ್ರಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಷಡಂಗನ್ಯಾಸಃ ॥

ಧ್ಯಾನಂ-
ತೇಜೋಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಂ ತ್ರಿನಯನಂ ದಿವ್ಯಾಂಬರಾಲಂಕೃತಂ
ದೇವಂ ಪುಷ್ಪಶರೇಕ್ಷುಕಾರ್ಮುಕ ಲಸನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಪಾತ್ರಾಽಭಯಮ್ ।
ಬಿಭ್ರಾಣಂ ಕರಪಂಕಜೈಃ ಮದಗಜ ಸ್ಕಂಧಾಧಿರೂಢಂ ವಿಭುಂ
ಶಾಸ್ತಾರಂ ಶರಣಂ ಭಜಾಮಿ ಸತತಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಸಂಮೋಹನಮ್ ॥

ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಶಿರಃ ಪಾತು ಫಾಲಂ ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಃ ।
ಕಾಮರೂಪೀ ದೃಶಂ ಪಾತು ಸರ್ವಜ್ಞೋ ಮೇ ಶ್ರುತಿಂ ಸದಾ ॥ 1

ಘ್ರಾಣಂ ಪಾತು ಕೃಪಾಧ್ಯಕ್ಷಃ ಮುಖಂ ಗೌರೀಪ್ರಿಯಃ ಸದಾ ।
ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಚ ಮೇ ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಮೇ ಚಿಬುಕಂ ಗುರುಃ ॥ 2

ಕಂಠಂ ಪಾತು ವಿಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಸುರಾರ್ಚಿತಃ ।
ಬಾಹೂ ಪಾತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಕರೌ ತು ಕಮಲಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 3

ಭೂತಾಧಿಪೋ ಮೇ ಹೃದಯಂ ಮಧ್ಯಂ ಪಾತು ಮಹಾಬಲಃ ।
ನಾಭಿಂ ಪಾತು ಮಹಾವೀರಃ ಕಮಲಾಕ್ಷೋಽವತು ಕಟಿಮ್ ॥ 4

ಸನೀಪಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶಃ ಗುಹ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾರ್ಥವಿತ್ಸದಾ ।
ಊರೂ ಪಾತು ಗಜಾರೂಢಃ ವಜ್ರಧಾರೀ ಚ ಜಾನುನೀ ॥ 5

ಜಂಘೇ ಪಾತ್ವಂಕುಶಧರಃ ಪಾದೌ ಪಾತು ಮಹಾಮತಿಃ ।
ಸರ್ವಾಂಗಂ ಪಾತು ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಮಾಯಾವಿಶಾರದಃ ॥ 6

ಇತೀದಂ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಾಘೌಘನಿಕೃಂತನಮ್ ।
ಮಹಾವ್ಯಾಧಿಪ್ರಶಮನಂ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ ॥ 7

ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯದಂ ದಿವ್ಯಮಣಿಮಾದಿವಿಭೂಷಿತಮ್ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಜನನಂ ಮಹಾವಶ್ಯಕರಂ ಪರಮ್ ॥ 8

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಮಾಪ್ನೋತ್ಯಸಂಶಯಃ ।
ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ವಿದ್ವಾನ್ ಸ ಯಾತಿ ಪರಮಾಂ ಗತಿಮ್ ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಶಾಸ್ತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಕವಚಮ್ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *