ਰਾਹੁ ਕਵਚਮ੍ | Rahu Kavacham In Punjabi

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ਧ੍ਯਾਨਮ੍
ਪ੍ਰਣਮਾਮਿ ਸਦਾ ਰਾਹੁਂ ਸ਼ੂਰ੍ਪਾਕਾਰਂ ਕਿਰੀਟਿਨਮ੍ ।
ਸੈਂਹਿਕੇਯਂ ਕਰਾਲਾਸ੍ਯਂ ਲੋਕਾਨਾਮਭਯਪ੍ਰਦਮ੍ ॥ 1॥

। ਅਥ ਰਾਹੁ ਕਵਚਮ੍ ।

ਨੀਲਾਂਬਰਃ ਸ਼ਿਰਃ ਪਾਤੁ ਲਲਾਟਂ ਲੋਕਵਂਦਿਤਃ ।
ਚਕ੍ਸ਼ੁਸ਼ੀ ਪਾਤੁ ਮੇ ਰਾਹੁਃ ਸ਼੍ਰੋਤ੍ਰੇ ਤ੍ਵਰ੍ਧਸ਼ਰਿਰਵਾਨ੍ ॥ 2॥

ਨਾਸਿਕਾਂ ਮੇ ਧੂਮ੍ਰਵਰ੍ਣਃ ਸ਼ੂਲਪਾਣਿਰ੍ਮੁਖਂ ਮਮ ।
ਜਿਹ੍ਵਾਂ ਮੇ ਸਿਂਹਿਕਾਸੂਨੁਃ ਕਂਠਂ ਮੇ ਕਠਿਨਾਂਘ੍ਰਿਕਃ ॥ 3॥

ਭੁਜਂਗੇਸ਼ੋ ਭੁਜੌ ਪਾਤੁ ਨੀਲਮਾਲ੍ਯਾਂਬਰਃ ਕਰੌ ।
ਪਾਤੁ ਵਕ੍ਸ਼ਃਸ੍ਥਲਂ ਮਂਤ੍ਰੀ ਪਾਤੁ ਕੁਕ੍ਸ਼ਿਂ ਵਿਧੁਂਤੁਦਃ ॥ 4॥

ਕਟਿਂ ਮੇ ਵਿਕਟਃ ਪਾਤੁ ਊਰੂ ਮੇ ਸੁਰਪੂਜਿਤਃ ।
ਸ੍ਵਰ੍ਭਾਨੁਰ੍ਜਾਨੁਨੀ ਪਾਤੁ ਜਂਘੇ ਮੇ ਪਾਤੁ ਜਾਡ੍ਯਹਾ ॥ 5॥

ਗੁਲ੍ਫੌ ਗ੍ਰਹਪਤਿਃ ਪਾਤੁ ਪਾਦੌ ਮੇ ਭੀਸ਼ਣਾਕ੍ਰੁਰੁਇਤਿਃ ।
ਸਰ੍ਵਾਣ੍ਯਂਗਾਨਿ ਮੇ ਪਾਤੁ ਨੀਲਚਂਦਨਭੂਸ਼ਣਃ ॥ 6॥

ਫਲਸ਼੍ਰੁਤਿਃ
ਰਾਹੋਰਿਦਂ ਕਵਚਮ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਿਦਵਸ੍ਤੁਦਂ ਯੋ
ਭਕ੍ਤ੍ਯਾ ਪਠਤ੍ਯਨੁਦਿਨਂ ਨਿਯਤਃ ਸ਼ੁਚਿਃ ਸਨ੍ ।
ਪ੍ਰਾਪ੍ਨੋਤਿ ਕੀਰ੍ਤਿਮਤੁਲਾਂ ਸ਼੍ਰਿਯਮ੍ਰੁਰੁਇਦ੍ਧਿ-
ਮਾਯੁਰਾਰੋਗ੍ਯਮਾਤ੍ਮਵਿਜਯਂ ਚ ਹਿ ਤਤ੍ਪ੍ਰਸਾਦਾਤ੍ ॥ 7॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *