രാഹു കവചമ് | Rahu Kavacham In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ധ്യാനമ്
പ്രണമാമി സദാ രാഹും ശൂര്പാകാരം കിരീടിനമ് ।
സൈംഹികേയം കരാലാസ്യം ലോകാനാമഭയപ്രദമ് ॥ 1॥

। അഥ രാഹു കവചമ് ।

നീലാംബരഃ ശിരഃ പാതു ലലാടം ലോകവംദിതഃ ।
ചക്ഷുഷീ പാതു മേ രാഹുഃ ശ്രോത്രേ ത്വര്ധശരിരവാന് ॥ 2॥

നാസികാം മേ ധൂമ്രവര്ണഃ ശൂലപാണിര്മുഖം മമ ।
ജിഹ്വാം മേ സിംഹികാസൂനുഃ കംഠം മേ കഠിനാംഘ്രികഃ ॥ 3॥

ഭുജംഗേശോ ഭുജൌ പാതു നീലമാല്യാംബരഃ കരൌ ।
പാതു വക്ഷഃസ്ഥലം മംത്രീ പാതു കുക്ഷിം വിധുംതുദഃ ॥ 4॥

കടിം മേ വികടഃ പാതു ഊരൂ മേ സുരപൂജിതഃ ।
സ്വര്ഭാനുര്ജാനുനീ പാതു ജംഘേ മേ പാതു ജാഡ്യഹാ ॥ 5॥

ഗുല്ഫൌ ഗ്രഹപതിഃ പാതു പാദൌ മേ ഭീഷണാകൃതിഃ ।
സര്വാണ്യംഗാനി മേ പാതു നീലചംദനഭൂഷണഃ ॥ 6॥

ഫലശ്രുതിഃ
രാഹോരിദം കവചമൃദ്ധിദവസ്തുദം യോ
ഭക്ത്യാ പഠത്യനുദിനം നിയതഃ ശുചിഃ സന് ।
പ്രാപ്നോതി കീര്തിമതുലാം ശ്രിയമൃദ്ധി-
മായുരാരോഗ്യമാത്മവിജയം ച ഹി തത്പ്രസാദാത് ॥ 7॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *