ദശാവതാര സ്തുതി | Dashavatara Stuti In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

നാമസ്മരണാദന്യോപായം ന ഹി പശ്യാമോ ഭവതരണേ ।
രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ തവ നാമ വദാമി സദാ നൃഹരേ ॥

വേദോദ്ധാരവിചാരമതേ സോമകദാനവസംഹരണേ ।
മീനാകാരശരീര നമോ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാമ് ॥ 1 ॥

മംഥാനാചലധാരണഹേതോ ദേവാസുര പരിപാല വിഭോ ।
കൂര്മാകാരശരീര നമോ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാമ് ॥ 2 ॥

ഭൂചോരകഹര പുണ്യമതേ ക്രീഡോദ്ധൃതഭൂദേവഹരേ ।
ക്രോഡാകാരശരീര നമോ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാമ് ॥ 3 ॥

ഹിരണ്യകശിപുച്ഛേദനഹേതോ പ്രഹ്ലാദാഽഭയധാരണഹേതോ ।
നരസിംഹാച്യുതരൂപ നമോ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാമ് ॥ 4 ॥

ഭവബംധനഹര വിതതമതേ പാദോദകവിഹതാഘതതേ ।
വടുപടുവേഷമനോജ്ഞ നമോ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാമ് ॥ 5 ॥

ക്ഷിതിപതിവംശക്ഷയകരമൂര്തേ ക്ഷിതിപതികര്താഹരമൂര്തേ ।
ഭൃഗുകുലരാമ പരേശ നമോ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാമ് ॥ 6 ॥

സീതാവല്ലഭ ദാശരഥേ ദശരഥനംദന ലോകഗുരോ ।
രാവണമര്ദന രാമ നമോ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാമ് ॥ 7 ॥

കൃഷ്ണാനംത കൃപാജലധേ കംസാരേ കമലേശ ഹരേ ।
കാലിയമര്ദന ലോകഗുരോ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാമ് ॥ 8 ॥

ദാനവസതിമാനാപഹര ത്രിപുരവിജയമര്ദനരൂപ ।
ബുദ്ധജ്ഞായ ച ബൌദ്ധ നമോ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാമ് ॥ 9 ॥

ശിഷ്ടജനാവന ദുഷ്ടഹര ഖഗതുരഗോത്തമവാഹന തേ ।
കല്കിരൂപപരിപാല നമോ ഭക്തം തേ പരിപാലയ മാമ് ॥ 10 ॥

നാമസ്മരണാദന്യോപായം ന ഹി പശ്യാമോ ഭവതരണേ ।
രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ തവ നാമ വദാമി സദാ നൃഹരേ ॥

ഇതി ദശാവതാര സ്തുതിഃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *