દશાવતાર સ્તુતિ | Dashavatara Stuti In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

નામસ્મરણાદન્યોપાયં ન હિ પશ્યામો ભવતરણે ।
રામ હરે કૃષ્ણ હરે તવ નામ વદામિ સદા નૃહરે ॥

વેદોદ્ધારવિચારમતે સોમકદાનવસંહરણે ।
મીનાકારશરીર નમો ભક્તં તે પરિપાલય મામ્ ॥ 1 ॥

મંથાનાચલધારણહેતો દેવાસુર પરિપાલ વિભો ।
કૂર્માકારશરીર નમો ભક્તં તે પરિપાલય મામ્ ॥ 2 ॥

ભૂચોરકહર પુણ્યમતે ક્રીડોદ્ધૃતભૂદેવહરે ।
ક્રોડાકારશરીર નમો ભક્તં તે પરિપાલય મામ્ ॥ 3 ॥

હિરણ્યકશિપુચ્છેદનહેતો પ્રહ્લાદાઽભયધારણહેતો ।
નરસિંહાચ્યુતરૂપ નમો ભક્તં તે પરિપાલય મામ્ ॥ 4 ॥

ભવબંધનહર વિતતમતે પાદોદકવિહતાઘતતે ।
વટુપટુવેષમનોજ્ઞ નમો ભક્તં તે પરિપાલય મામ્ ॥ 5 ॥

ક્ષિતિપતિવંશક્ષયકરમૂર્તે ક્ષિતિપતિકર્તાહરમૂર્તે ।
ભૃગુકુલરામ પરેશ નમો ભક્તં તે પરિપાલય મામ્ ॥ 6 ॥

સીતાવલ્લભ દાશરથે દશરથનંદન લોકગુરો ।
રાવણમર્દન રામ નમો ભક્તં તે પરિપાલય મામ્ ॥ 7 ॥

કૃષ્ણાનંત કૃપાજલધે કંસારે કમલેશ હરે ।
કાળિયમર્દન લોકગુરો ભક્તં તે પરિપાલય મામ્ ॥ 8 ॥

દાનવસતિમાનાપહર ત્રિપુરવિજયમર્દનરૂપ ।
બુદ્ધજ્ઞાય ચ બૌદ્ધ નમો ભક્તં તે પરિપાલય મામ્ ॥ 9 ॥

શિષ્ટજનાવન દુષ્ટહર ખગતુરગોત્તમવાહન તે ।
કલ્કિરૂપપરિપાલ નમો ભક્તં તે પરિપાલય મામ્ ॥ 10 ॥

નામસ્મરણાદન્યોપાયં ન હિ પશ્યામો ભવતરણે ।
રામ હરે કૃષ્ણ હરે તવ નામ વદામિ સદા નૃહરે ॥

ઇતિ દશાવતાર સ્તુતિઃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *