ଦଶାଵତାର ସ୍ତୁତି | Dashavatara Stuti In Odia

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ନାମସ୍ମରଣାଦନ୍ୟୋପାୟଂ ନ ହି ପଶ୍ୟାମୋ ଭଵତରଣେ ।
ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ତଵ ନାମ ଵଦାମି ସଦା ନୃହରେ ॥

ଵେଦୋଦ୍ଧାରଵିଚାରମତେ ସୋମକଦାନଵସଂହରଣେ ।
ମୀନାକାରଶରୀର ନମୋ ଭକ୍ତଂ ତେ ପରିପାଲୟ ମାମ୍ ॥ 1 ॥

ମଂଥାନାଚଲଧାରଣହେତୋ ଦେଵାସୁର ପରିପାଲ ଵିଭୋ ।
କୂର୍ମାକାରଶରୀର ନମୋ ଭକ୍ତଂ ତେ ପରିପାଲୟ ମାମ୍ ॥ 2 ॥

ଭୂଚୋରକହର ପୁଣ୍ୟମତେ କ୍ରୀଡୋଦ୍ଧୃତଭୂଦେଵହରେ ।
କ୍ରୋଡାକାରଶରୀର ନମୋ ଭକ୍ତଂ ତେ ପରିପାଲୟ ମାମ୍ ॥ 3 ॥

ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଚ୍ଛେଦନହେତୋ ପ୍ରହ୍ଲାଦାଽଭୟଧାରଣହେତୋ ।
ନରସିଂହାଚ୍ୟୁତରୂପ ନମୋ ଭକ୍ତଂ ତେ ପରିପାଲୟ ମାମ୍ ॥ 4 ॥

ଭଵବଂଧନହର ଵିତତମତେ ପାଦୋଦକଵିହତାଘତତେ ।
ଵଟୁପଟୁଵେଷମନୋଜ୍ଞ ନମୋ ଭକ୍ତଂ ତେ ପରିପାଲୟ ମାମ୍ ॥ 5 ॥

କ୍ଷିତିପତିଵଂଶକ୍ଷୟକରମୂର୍ତେ କ୍ଷିତିପତିକର୍ତାହରମୂର୍ତେ ।
ଭୃଗୁକୁଲରାମ ପରେଶ ନମୋ ଭକ୍ତଂ ତେ ପରିପାଲୟ ମାମ୍ ॥ 6 ॥

ସୀତାଵଲ୍ଲଭ ଦାଶରଥେ ଦଶରଥନଂଦନ ଲୋକଗୁରୋ ।
ରାଵଣମର୍ଦନ ରାମ ନମୋ ଭକ୍ତଂ ତେ ପରିପାଲୟ ମାମ୍ ॥ 7 ॥

କୃଷ୍ଣାନଂତ କୃପାଜଲଧେ କଂସାରେ କମଲେଶ ହରେ ।
କାଳିୟମର୍ଦନ ଲୋକଗୁରୋ ଭକ୍ତଂ ତେ ପରିପାଲୟ ମାମ୍ ॥ 8 ॥

ଦାନଵସତିମାନାପହର ତ୍ରିପୁରଵିଜୟମର୍ଦନରୂପ ।
ବୁଦ୍ଧଜ୍ଞାୟ ଚ ବୌଦ୍ଧ ନମୋ ଭକ୍ତଂ ତେ ପରିପାଲୟ ମାମ୍ ॥ 9 ॥

ଶିଷ୍ଟଜନାଵନ ଦୁଷ୍ଟହର ଖଗତୁରଗୋତ୍ତମଵାହନ ତେ ।
କଲ୍କିରୂପପରିପାଲ ନମୋ ଭକ୍ତଂ ତେ ପରିପାଲୟ ମାମ୍ ॥ 10 ॥

ନାମସ୍ମରଣାଦନ୍ୟୋପାୟଂ ନ ହି ପଶ୍ୟାମୋ ଭଵତରଣେ ।
ରାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ତଵ ନାମ ଵଦାମି ସଦା ନୃହରେ ॥

ଇତି ଦଶାଵତାର ସ୍ତୁତିଃ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *