த³ஶாவதார ஸ்துதி | Dashavatara Stuti In Tamil

Also Read This In:- Bengali, Gujarati, English, Hindi, Kannada, Marathi, Malayalam, Odia, Punjabi, Sanskrit, Telugu.

நாமஸ்மரணாத³ன்யோபாயம் ந ஹி பஶ்யாமோ ப⁴வதரணே ।
ராம ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே தவ நாம வதா³மி ஸதா³ ந்ருஹரே ॥

வேதோ³த்³தா⁴ரவிசாரமதே ஸோமகதா³னவஸம்ஹரணே ।
மீனாகாரஶரீர நமோ ப⁴க்தம் தே பரிபாலய மாம் ॥ 1 ॥

மன்தா²னாசலதா⁴ரணஹேதோ தே³வாஸுர பரிபால விபோ⁴ ।
கூர்மாகாரஶரீர நமோ ப⁴க்தம் தே பரிபாலய மாம் ॥ 2 ॥

பூ⁴சோரகஹர புண்யமதே க்ரீடோ³த்³த்⁴ருதபூ⁴தே³வஹரே ।
க்ரோடா³காரஶரீர நமோ ப⁴க்தம் தே பரிபாலய மாம் ॥ 3 ॥

ஹிரண்யகஶிபுச்சே²த³னஹேதோ ப்ரஹ்லாதா³ப⁴யதா⁴ரணஹேதோ ।
நரஸிம்ஹாச்யுதரூப நமோ ப⁴க்தம் தே பரிபாலய மாம் ॥ 4 ॥

ப⁴வப³ன்த⁴னஹர விததமதே பாதோ³த³கவிஹதாக⁴ததே ।
வடுபடுவேஷமனோஜ்ஞ நமோ ப⁴க்தம் தே பரிபாலய மாம் ॥ 5 ॥

க்ஷிதிபதிவம்ஶக்ஷயகரமூர்தே க்ஷிதிபதிகர்தாஹரமூர்தே ।
ப்⁴ருகு³குலராம பரேஶ நமோ ப⁴க்தம் தே பரிபாலய மாம் ॥ 6 ॥

ஸீதாவல்லப⁴ தா³ஶரதே² த³ஶரத²னந்த³ன லோககு³ரோ ।
ராவணமர்த³ன ராம நமோ ப⁴க்தம் தே பரிபாலய மாம் ॥ 7 ॥

க்ருஷ்ணானந்த க்ருபாஜலதே⁴ கம்ஸாரே கமலேஶ ஹரே ।
கால்தி³யமர்த³ன லோககு³ரோ ப⁴க்தம் தே பரிபாலய மாம் ॥ 8 ॥

தா³னவஸதிமானாபஹர த்ரிபுரவிஜயமர்த³னரூப ।
பு³த்³தஜ⁴்ஞாய ச பௌ³த்³த⁴ நமோ ப⁴க்தம் தே பரிபாலய மாம் ॥ 9 ॥

ஶிஷ்டஜனாவன து³ஷ்டஹர க²க³துரகோ³த்தமவாஹன தே ।
கல்கிரூபபரிபால நமோ ப⁴க்தம் தே பரிபாலய மாம் ॥ 1௦ ॥

நாமஸ்மரணாத³ன்யோபாயம் ந ஹி பஶ்யாமோ ப⁴வதரணே ।
ராம ஹரே க்ருஷ்ண ஹரே தவ நாம வதா³மி ஸதா³ ந்ருஹரே ॥

இதி த³ஶாவதார ஸ்துதி: ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *