અન્નપૂર્ણા સ્તોત્રમ્ | Annapurna Stotram In Gujarati

Also Read This In:- Bengali, English, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

નિત્યાનંદકરી વરાભયકરી સૌંદર્ય રત્નાકરી
નિર્ધૂતાખિલ ઘોર પાવનકરી પ્રત્યક્ષ માહેશ્વરી ।
પ્રાલેયાચલ વંશ પાવનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 1 ॥

નાના રત્ન વિચિત્ર ભૂષણકરિ હેમાંબરાડંબરી
મુક્તાહાર વિલંબમાન વિલસત્-વક્ષોજ કુંભાંતરી ।
કાશ્મીરાગરુ વાસિતા રુચિકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 2 ॥

યોગાનંદકરી રિપુક્ષયકરી ધર્મૈક્ય નિષ્ઠાકરી
ચંદ્રાર્કાનલ ભાસમાન લહરી ત્રૈલોક્ય રક્ષાકરી ।
સર્વૈશ્વર્યકરી તપઃ ફલકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 3 ॥

કૈલાસાચલ કંદરાલયકરી ગૌરી-હ્યુમાશાંકરી
કૌમારી નિગમાર્થ-ગોચરકરી-હ્યોંકાર-બીજાક્ષરી ।
મોક્ષદ્વાર-કવાટપાટનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 4 ॥

દૃશ્યાદૃશ્ય-વિભૂતિ-વાહનકરી બ્રહ્માંડ-ભાંડોદરી
લીલા-નાટક-સૂત્ર-ખેલનકરી વિજ્ઞાન-દીપાંકુરી ।
શ્રીવિશ્વેશમનઃ-પ્રસાદનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 5 ॥

ઉર્વીસર્વજયેશ્વરી જયકરી માતા કૃપાસાગરી
વેણી-નીલસમાન-કુંતલધરી નિત્યાન્ન-દાનેશ્વરી ।
સાક્ષાન્મોક્ષકરી સદા શુભકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 6 ॥

આદિક્ષાંત-સમસ્તવર્ણનકરી શંભોસ્ત્રિભાવાકરી
કાશ્મીરા ત્રિપુરેશ્વરી ત્રિનયનિ વિશ્વેશ્વરી શર્વરી ।
સ્વર્ગદ્વાર-કપાટ-પાટનકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 7 ॥

દેવી સર્વવિચિત્ર-રત્નરુચિતા દાક્ષાયિણી સુંદરી
વામા-સ્વાદુપયોધરા પ્રિયકરી સૌભાગ્યમાહેશ્વરી ।
ભક્તાભીષ્ટકરી સદા શુભકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 8 ॥

ચંદ્રાર્કાનલ-કોટિકોટિ-સદૃશી ચંદ્રાંશુ-બિંબાધરી
ચંદ્રાર્કાગ્નિ-સમાન-કુંડલ-ધરી ચંદ્રાર્ક-વર્ણેશ્વરી
માલા-પુસ્તક-પાશસાંકુશધરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 9 ॥

ક્ષત્રત્રાણકરી મહાભયકરી માતા કૃપાસાગરી
સર્વાનંદકરી સદા શિવકરી વિશ્વેશ્વરી શ્રીધરી ।
દક્ષાક્રંદકરી નિરામયકરી કાશીપુરાધીશ્વરી
ભિક્ષાં દેહિ કૃપાવલંબનકરી માતાન્નપૂર્ણેશ્વરી ॥ 10 ॥

અન્નપૂર્ણે સાદાપૂર્ણે શંકર-પ્રાણવલ્લભે ।
જ્ઞાન-વૈરાગ્ય-સિદ્ધયર્થં બિક્બિં દેહિ ચ પાર્વતી ॥ 11 ॥

માતા ચ પાર્વતીદેવી પિતાદેવો મહેશ્વરઃ ।
બાંધવા: શિવભક્તાશ્ચ સ્વદેશો ભુવનત્રયમ્ ॥ 12 ॥

સર્વ-મંગલ-માંગલ્યે શિવે સર્વાર્થ-સાધિકે ।
શરણ્યે ત્ર્યંબકે ગૌરિ નારાયણિ નમોઽસ્તુ તે ॥ 13 ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *