Saptashloki Durga Stotra In English

Also Read This In:- Hindi.

Shiva Uvacha:
Devi Tvan Bhaktasulabhe Devi Tvan Bhaktasulabhe ।
Kalau Hi Karyasiddhyarthamupayan Broohi Yatnatah ॥
Devyuvaach:
Shrnu Dev Pravakshyaami Kalau Sarveshtasadhanam ।
Maya Tavaiv Snehenapyambastutih Prakashyate ॥

Viniyog:
Om Asya Shri Durgasaptashlokistotramantrasya Narayan Rishih, Anushtup Chhandah, Shrimahakali Mahalakshmi Mahasaraswatyo Devatah, Shridurgapreetyartham Saptashlokidurgapathe Vinyogah ।

Om Gyaninamapi Chetansi Devee Bhagavati Hisa ।
Baladakrshy Mohaay Mahamaya Prayachchhati ॥ 1 ॥

Durge Smrta Harasi Bheetimasheshajantoh
Swasthaih Smrta Matimateev Shubhaan Dadaasi ।
Daaridr‌yaduhkhabhayahaarini Twadanya
Sarvopakarakaranaay Sadardrachitta ॥ 2 ॥

Sarvmangalmangalye Shive Sarvarthasadhike ।
Sharanye Tryambake Gauri Narayani Namostute ॥ 3 ॥

Sharanagatdinartparitranparayne ।
Sarvasaryatihare Devi Narayani Namostute ॥ 4 ॥

Sarvasvaroope Sarveshe Sarvashaktisamanvite ।
Bhayebhyastraahi No Devi Durge Devi Namostute ॥ 5 ॥

Rogaanashoshaanapahansi Tushta Rooshta
Tu Kaamaan‌ Sakalaanabheeshtaan‌ ।
Tvaamaashritaanaan Na Vipannaraanaan
Tvaamaashrita Hmaashrayataan Prayaanti ॥ 6 ॥

Sarvabadhaprashamnam Trilokyasyakhileshvari ।
Evameva Tvaya Kayamasyadvairavinashanam ॥ 7 ॥

॥ Iti Srisaptashloki Durga Sampoornam ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *