വിഷ്ണു അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവലി | Vishnu Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

Also Read This In:- Bengali, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Marathi, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu.

ഓം കൃഷ്ണായ നമഃ |

ഓം കേശവായ നമഃ |

ഓം കേശിശത്രവേ നമഃ |

ഓം സനാതനായ നമഃ |

ഓം കംസാരയേ നമഃ |

ഓം ധേനുകാരയേ നമഃ |

ഓം ശിശുപാലരിപവേ നമഃ |

ഓം പ്രഭുവേ നമഃ |

ഓം യശോദാനംദനായ നമഃ |

ഓം ശൗരയേ നമഃ || ൧ ||

ഓം പുംഡരീകനിഭേക്ഷണായ നമഃ |

ഓം ദാമോദരായ നമഃ |

ഓം ജഗന്നാഥായ നമഃ |

ഓം ജഗത്കര്ത്രേ നമഃ |

ഓം ജഗത്പ്രിയായ നമഃ |

ഓം നാരായണായ നമഃ |

ഓം ബലിധ്വംസിനേ നമഃ |

ഓം വാമനായ നമഃ |

ഓം അദിതിനംദനായ നമഃ |

ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ || ൨ ||

ഓം യദുകുലശ്രേഷ്ഠായ നമഃ |

ഓം വാസുദേവായ നമഃ |

ഓം വസുപ്രദായ നമഃ |

ഓം അനംതായ നമഃ |

ഓം കൈടഭാരയേ നമഃ |

ഓം മല്ലജിതേ നമഃ |

ഓം നരകാംതകായ നമഃ |

ഓം അച്യുതായ നമഃ |

ഓം ശ്രീധരായ നമഃ |

ഓം ശ്രീമതേ നമഃ || ൩൦ ||

ഓം ശ്രീപതയേ നമഃ |

ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ |

ഓം ഗോവിംദായ നമഃ |

ഓം വനമാലിനേ നമഃ |

ഓം ഹൃഷികേശായ നമഃ |

ഓം അഖിലാര്തിഘ്നേ നമഃ |

ഓം നൃസിംഹായ നമഃ |

ഓം ദൈത്യശത്രവേ നമഃ |

ഓം മത്സ്യദേവായ നമഃ |

ഓം ജഗന്മയായ നമഃ || ൪൦ ||

ഓം ഭൂമിധാരിണേ നമഃ |

ഓം മഹാകൂര്മായ നമഃ |

ഓം വരാഹായ നമഃ |

ഓം പൃഥിവീപതയേ നമഃ |

ഓം വൈകുംഠായ നമഃ |

ഓം പീതവാസസേ നമഃ |

ഓം ചക്രപാണയേ നമഃ |

ഓം ഗദാധരായ നമഃ |

ഓം ശംഖഭൃതേ നമഃ |

ഓം പദ്മപാണയേ നമഃ || ൫൦ ||

ഓം നംദകിനേ നമഃ |

ഓം ഗരുഡധ്വജായ നമഃ |

ഓം ചതുര്ഭുജായ നമഃ |

ഓം മഹാസത്വായ നമഃ |

ഓം മഹാബുദ്ധയേ നമഃ |

ഓം മഹാഭുജായ നമഃ |

ഓം മഹാതേജസേ നമഃ |

ഓം മഹാബാഹുപ്രിയായ നമഃ |

ഓം മഹോത്സവായ നമഃ |

ഓം പ്രഭവേ നമഃ || ൬൦ ||

ഓം വിഷ്വക്സേനായ നമഃ |

ഓം ശാര്ഘിണേ നമഃ |

ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ |

ഓം ജനാര്ദനായ നമഃ |

ഓം തുലസീവല്ലഭായ നമഃ |

ഓം അപരായ നമഃ |

ഓം പരേശായ നമഃ |

ഓം പരമേശ്വരായ നമഃ |

ഓം പരമക്ലേശഹാരിണേ നമഃ |

ഓം പരത്രസുഖദായ നമഃ || ൭൦ ||

ഓം പരസ്മൈ നമഃ |

ഓം ഹൃദയസ്ഥായ നമഃ |

ഓം അംബരസ്ഥായ നമഃ |

ഓം അയായ നമഃ |

ഓം മോഹദായ നമഃ |

ഓം മോഹനാശനായ നമഃ |

ഓം സമസ്തപാതകധ്വംസിനേ നമഃ |

ഓം മഹാബലബലാംതകായ നമഃ |

ഓം രുക്മിണീരമണായ നമഃ |

ഓം രുക്മിപ്രതിജ്ഞാഖംഡനായ നമഃ || ൮൦ ||

ഓം മഹതേ നമഃ |

ഓം ദാമബദ്ധായ നമഃ |

ഓം ക്ലേശഹാരിണേ നമഃ |

ഓം ഗോവര്ധനധരായ നമഃ |

ഓം ഹരയേ നമഃ |

ഓം പൂതനാരയേ നമഃ |

ഓം മുഷ്ടികാരയേ നമഃ |

ഓം യമലാര്ജുനഭംജനായ നമഃ |

ഓം ഉപേംദ്രായ നമഃ |

ഓം വിശ്വമൂര്തയേ നമഃ || ൯൦ ||

ഓം വ്യോമപാദായ നമഃ |

ഓം സനാതനായ നമഃ |

ഓം പരമാത്മനേ നമഃ |

ഓം പരബ്രഹ്മണേ നമഃ |

ഓം പ്രണതാര്തിവിനാശനായ നമഃ |

ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ |

ഓം മഹാമായായ നമഃ |

ഓം യോഗവിദേ നമഃ |

ഓം വിഷ്ടരശ്രവസേ നമഃ |

ഓം ശ്രീനിധയേ നമഃ || ൧൦൦ ||

ഓം ശ്രീനിവാസായ നമഃ |

ഓം യജ്ഞഭോക്ത്രേ നമഃ |

ഓം സുഖപ്രദായ നമഃ |

ഓം യജ്ഞേശ്വരായ നമഃ |

ഓം രാവണാരയേ നമഃ |

ഓം പ്രലംബഘ്നായ നമഃ |

ഓം അക്ഷയായ നമഃ |

ഓം അവ്യയായ നമഃ || ൧൦൮ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *